Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 25.03.2010
Slutt på lang egenmelding - Nå anbefaler Regjeringen 3 dager egenmeldingsrett igjen, ikke 8 dager.
today 25.03.2010
Skatteplikt ved representasjon - Fortsatt deltar 1 av 5 ansatte årlig på arrangementer leverandører har betalt. Arrangøren må da vurdere skatteplikt hos de innbudte gjestene.
today 22.03.2010
Brøt likestillingsloven i uformell e-post - - Du er nok inne på noe der, bekreftet personalsjefen når en jobbsøker spurte om ønsket om pappaperm var uheldig. I strid med likestillingsloven, mener Likestillings- og diskriminiseringsombudet.
today 17.03.2010
Når utlendinger pendler - Utlendinger som jobber i Norge får ofte dekket bolig, kost og hjemreiser. Da gjelder andre regler enn ved vanlig lønn. Se behandlingsreglene her.
today 12.03.2010
102.000 bedrifter spørres aldri om sykefraværet - Bare 10.000 bedrifter må rapportere egenmeldinger, og småbedrifter spørres aldri.
today 12.03.2010
190.000 kan gå av med pensjon - Fra 3. mai 2010 blir det mulig å søke om ny fleksibel alderspensjon. Derfor må 190.000 norske arbeidstakere mellom 62 og 66 år snart bestemme seg for om de vil gå av med pensjon eller ikke.
today 12.03.2010
Forbudt å spørre om babyplaner - 9. mars vedtok Stortinget enstemmig å forby spørsmål om graviditet og familieplanlegging i forbindelse med jobbintervjuer. Forbudet blir tatt inn i likestillingslovens paragraf 4.
today 11.03.2010
ID-kort for renholdere - Snekkeren har hatt det lenge, nå får også renholderen ID-kort.
today 05.03.2010
Nå skal kunden beregne momsen - For første gang vil myndighetene endre på hvem som skal beregne merverdiavgift ved innenlands omsetning. Dette skal kun gjelde klimakvoter.
today 24.02.2010
Slik skal sykefraværet senkes - Uklart når finansieringen av sykefraværet endres. Se de nye tiltakene for lavere sykefravær her!
today 23.02.2010
Se hva som får moms nå - Nye regler for merverdiavgift innenfor kultur og idrett foreslås med virkning fra 1. juli 2010.
today 18.02.2010
Skattefri fusjon mellom NUF og norsk AS lovfestes - Finansdepartementet foreslår å utvide området for lovfestet rett til skattefri omorganisering av norske selskaper mot utlandet. Det betyr at NUF-selskaper kan "hentes hjem" og i mange tilfeller fusjoneres med et vanlig AS uten å måtte søke om skattefritak.
today 18.02.2010
Oppfølging av sykefravær er viktig - Sotra-bedriften AGR Field Operations mener fleksibilitet og eierskapsfølelse er den beste medisinen mot sykefravær. Konserndirektør Åge Landro trekker også frem opplæring av ledere i sykefraværsoppfølging som sentralt.
today 11.02.2010
Nytt skjema for oppdragsgivere - Arbeidsgivere som har rapporteringsplikt for oppdrag skal ikke lenger rapportere arbeidstakere på eget skjema.
today 11.02.2010
Aktiv sykmelding foreslås avviklet - Blir ekspertutvalgets forslag om tiltak for å redusere sykefraværet gjennomført, blir det slutt på ordningen med aktiv sykmelding. Det foreslås at ordningen med gradert sykmelding skal benyttes på alle tilfeller hvor ansatte kan utføre en eller annen form for aktivitet i sykmeldingsperioden.
today 10.02.2010
Så mye vil langtidsfraværet koste - Å få én langtidssykmeldt til å jobbe én dag i uka kan avgjøre om de foreslåtte endringene i sykelønnsordningen er lønnsomme for en mindre bedrift. Se vårt regneeksempel her!
today 05.02.2010
Genistrek og skivebom - Mens kommentatorer hyller forslagene til sykefraværsutvalget, er politikere langt mer skeptiske. Se reaksjonene her!
today 03.02.2010
Nye tiltak mot sykefraværet kan tre i kraft allerede 1. mars - Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget har overlevert sin rapport til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (bildet). De første reaksjonene fra politikere, arbeidslivsorganisasjoner og interessegrupper tyder på at tiltakene vil danne grunnlag for den nye IA-avtalen som skal være klar 1. mars i år.
today 29.01.2010
NAV: - Lovpålagte dialogmøter er fortsatt en stor utfordring - NAV makter ikke å gjennomføre mer enn 70 prosent av de lovpålagte dialogmøtene med sykmeldte arbeidstakere. Nå får de ansatte ytterligere oppgaver gjennom innføringen av stønadsordningen arbeidsavklaringspenger. NAV-direktør Erik Oftedal både håper og tror de skal bli bedre på å følge lovpålegget i fremtiden.
today 28.01.2010
Lønnsmottakerne må selv innrapportere pizzaskatt - Motstridende regler og en forglemmelse gjør at arbeidsgiverne sparer arbeidsgiveravgift ved behandling av fjorårets overtidsmat. Jobben får arbeidstakere som må endre selvangivelsen.
Del siden: