Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

16.05.2011
Det er i hverdagen slaget står! - Det sier seg selv at ledelse er noe man utøver, ikke bare noe man er. I følge psykolog og HR-rådgiver Erik Jullumstrø ved Infotjenester AS, er det i hverdagen slaget står for ledere. Nå har Infotjenester lansert begrepet Effektiv hverdagsledelse.
16.05.2011
SAS frikjent for aldersdiskriminering - Høyesterett har avsagt dom i saken mellom SAS Norge AS og ti flygere. Saken gjaldt om SAS hadde brukt ulovlig aldersdiskriminering i utvelgelsen av pilotene i forbindelse med oppsigelser grunnet den økonomiske situasjonen i selskapet.
13.05.2011
Ingen store endringer - Fredag ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem. Foruten tekniske presiseringer og justeringer, er det ingen store endringer arbeidsgivere må forholde seg til.
11.05.2011
Frikort og skatt på feriepenger - Dersom for eksempel en sommervikar har levert frikort og frikortbeløpet passeres, skal det trekkes skatt av det overstigende beløpet. Dette gjelder også dersom det er utbetaling av feriepenger som er årsaken til at frikortbeløpet overskrides.
10.05.2011
Offentlig sektor ikke noe for aktive ledere? - Arbeidsdagen offentlige ledere må forholde seg til, består av et omfattende regelverk og så mange formaliteter at det blir liten tid til å drive aktiv ledelse. - Passive ledere i offentlig sektor seiler videre, mens de aktive lederne ofte møter uforholdsmessig mye motstand, mener advokat Annette Selmer.
09.05.2011
Mer kontroll fra arbeidstilsynet - Regjeringen styrker Arbeidstilsynet med 10 millioner kroner som skal brukes til ytterligere fokus på kampen mot sosial dumping i arbeidslivet. Det er klart når revidert nasjonalbudsjett legges frem fredag 13. mai.
06.05.2011
Endringer i id-kortforskriften for bygg og anlegg - Alle bemanningsforetak som leier ut arbeidskraft må være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak for å kunne få id-kort til sine ansatte.
05.05.2011
Flere søker om utvidet overtid - Hittil i år har Arbeidstilsynet fått 28 prosent flere søknader om å jobbe lengre enn loven tillater. Se hvilke regler du kan søke unntak fra her.
05.05.2011
Miniguide for iPhone - ny versjon - Infotjenester tilbyr en gratis app for iPhone som gir deg de ulike satsene du har bruk for. Appen oppdateres automatisk slik at du alltid har oppdaterte satser for hånden!
04.05.2011
Fedrekvoten utvides fra 1. juli - Regjeringen foreslår at alle nybakte fedre får 12 ukers fødselspermisjon fra 1. juli 2011. Samtidig utvides foreldrepengeperioden fra 46 til 47 uker ved 100 prosent dekningsgrad.
03.05.2011
Forslag til ny uførepensjon kommer i mai - Ved utgangen av 2010 var det vel 301 000 nordmenn som mottok uførepensjon. I mai legges det frem et nytt lovforslag om uførepensjon og alderspensjon til personer som har vært uføre.
02.05.2011
Må man pensjonere seg? - Flertallet av norske arbeidstakere går av med pensjon når de er 67 år. Det har imidlertid fra flere hold vært ytret ønske om at eldre arbeidstakere bør stå lenger i jobb og enkelte arbeidstakere ønsker også det. På den annen side er det en del arbeidsgivere som ønsker at arbeidstaker skal fratre når de fyller 67 år.
27.04.2011
Usikker på hvordan beregne feriepenger? - Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes både etter ferieloven og etter tariffavtalene med en prosentsats av arbeidstakerens feriepengegrunnlag.
19.04.2011
Avtal sommerferien nå - Sommerferien er fortsatt noen måneder unna. Men loven krever at sommerferien skal planlegges.
15.04.2011
Får du det beste ut av seniorene? - Det er en gryende endring av holdninger blant norske ledere for å bedre seniorpolitikken. Flere har tenkt å sette seniorpolitikk på dagsorden, men foreløpig er det kommet lite konkret handling ut av det. Kan en av årsakene være sprik i målene?
15.04.2011
Unntak fra revisjonsplikt - Fra 1. mai kan små aksjeselskaper fravelge revisjon. Fravelgelsen må vedtas på generalforsamling.
14.04.2011
Flere oppfølgingsplaner og flere dialogmøter - Frist for utarbeidelse av oppfølgingsplan endres fra 6 til 4 uker og dialogmøte 1 fremskyndes fra 12 til 7 uker. I tillegg skal det gjennomføres dialogmøte 1 med alle sykmeldte, også de med gradert sykmelding. Dette betyr at ledere og personalansvarlige må utarbeide betydelig flere oppfølgingsplaner og gjennomføre betydelig flere dialogmøter. Dersom loven brytes, risikerer arbeidsgiver gebyr.
14.04.2011
Aktiv sykmelding forsvinner - Regjeringens forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven fører til endringer i sykepengeordningen fra 1. juli. Endringene skal sikre bedre oppfølging av sykmeldte og gjelder alle virksomheter, uavhengig om virksomheten har inngått en IA-avtale eller ikke.
08.04.2011
Gebyr til arbeidsgiverne - Regjeringen har i dag lagt frem forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven for oppfølging av sykmeldte. Overtredelse av loven medfører gebyr for arbeidsgiverne.
08.04.2011
Endringer i kodeoversikten - Skattedirektoratet har gjort endringer i kodeoversikten. Her finner du noen av endringene.
Del siden: