Sjekkliste for digital HMS-opplæring

Svært mange har roller som krever at de får kunnskap og forståelse for arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Hvordan sikrer du dette når oppmøte til fysisk opplæring er vanskelig eller kanskje umulig?
Anne Sandtorp, Rådgiver HMS
schedule onsdag 4. november 2020

Ledere, verneombud, AMU-medlemmer, HR, «HMS-ansvarlig», tillitsvalgt, compliance officer, kontorleder, kvalitetsleder m.fl, - svært mange personer har roller eller oppgaver som krever at de har kunnskap og forståelse for arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. For flere av dem er det til og med lovbestemt, og med forskriftskrav eller veiledning til hva opplæringen skal inneholde.

Fra kundene våre får vi spørsmål om hva man kan gjøre med denne opplæringen nå.

Ikke utsett opplæringen

Mange av dere er vant til enten å sende folka deres av gårde på kurs i alt fra 1 til 5 dager, mens andre inviterer kursholdere til seg for å gjennomføre bedriftsintern opplæring. Så kom Covid 19, og koronapandemien har utvilsomt gjort det utfordrende både å reise og samle personer.

I mars/april valgte flere av gode grunner å utsette valg av verneombud og AMU-medlemmer noe. Bedriften hadde fullt opp med å manøvrere best mulig i akuttfasen av koronapandemien, og det var verken ressurser til å gjennomføre valg eller sende folk på opplæring. I en svært utfordrende periode var det også nyttig å ha en erfaren verneorganisasjon med på laget fremfor å velge nye.

Etter hvert kom heldigvis noe som i alle fall lignet på hverdagen tilbake, og før og etter sommerferien begynte henvendelsene om opplæring for spesielt verneombud, ledere og AMU-medlemmer å komme igjen. Fortsatt er det for mange både behov for, og et ønske om, å unngå større forsamlinger og bruk av kollektivtrafikk, og nå som bølge nr. 2 feier over landet er det fortsatt utfordrende å gjennomføre opplæring helt som før.

Hva kan du gjøre?

En grunnleggende forståelse for arbeidsmiljøarbeidet er viktig, men HMS-opplæring skal selvfølgelig ikke medføre smitteøkning verken i virksomheten eller i samfunnet for øvrig.

Der hvor folk uansett er fysisk tilstede på arbeidsplassen, og nødvendig avstand og hygieneråd kan opprettholdes, har noen valgt å gjennomføre «fysisk opplæring» som før. I slike tilfeller medfører opplæringen verken at du samler andre mennesker enn ellers, eller at du reiser/bruker kollektiv trafikk mer enn om du skulle på jobb. Med god avstand, god hygiene og kanskje noe tilpasning av tidspunkt, har det også mange steder vært mulig å samle folk fra flere virksomheter til opplæring.

Allikevel er det ett alternativ som utpeker seg, nemlig digital opplæring i en eller annen form.

Holder digital opplæring?

Jeg innrømmer gjerne at jeg har vært skeptisk til en e-læringsmodul som eneste opplæring for ledere og nye verneombud og AMU-medlemmer. Hovedgrunnen til skepsisen er min mening om at en god HMS-opplæring handler vel så mye om diskusjon, erfaringsutveksling og spørsmål for at deltakerne skal klare å omsette kunnskapen til praktisk og nyttig arbeid. Det krever også at deltakerne må sette seg inn i hvordan det systematiske HMS-arbeidet foregår i sin virksomhet, - eller hva de kan gjøre dersom de ikke finner spor av noe systematisk HMS-arbeid….

Videre vil manglende motivasjon være noe som reduserer læringsutbyttet ditt betraktelig. Deltakere som kun er interessert i kursbevis kan tidvis være en utfordring i tradisjonelle fysiske kurs også, men da er de lettere å få øye på og «få med på laget».

Etter hvert som også jeg har jobbet med e-læring og digital kommunikasjon, ser jeg imidlertid at det er en hel del grep man kan ta for å øke og sikre læringsutbyttet, og også for å knytte grunnopplæringen tettere til det bedriftsinterne HMS-arbeidet. Ja, e-læring tilbyr til og med en del muligheter som ikke så lett lar seg gjennomføre i fysiske kurs. 

Slik vurderer du opplæringen

Her er mine tips for å vurdere digital HMS-opplæring for verneombud, AMU-medlemmer og ledere

 1. Sjekk de formelle kravene til HMS-kompetanse og -opplæring.
  Du finner dem i arbeidsmiljøloven, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, samt i veiledning til HMS-opplæring for øverste leder.
 2. Gjør en vurdering av de nevnte kravene til opplæring sett i forhold til deres behov.
  Det er et krav at opplæringen skal være tilpasset din rolle og virksomhet, og det åpnes for at man basert på en forsvarlighetsvurdering kan avtale kortere opplæring også der regelverket har minstekrav til varighet. Kanskje har dere allerede gjort en slik vurdering i AMU eller sammen med verneombud, og kommet frem til hva som er en hensiktsmessig opplæring hos dere.
  Husk å involver medarbeiderne, og dokumenter de vurderingene dere gjør. Da kan de både gjenbrukes og vises frem ved evt. spørsmål.
 3. Sammenhold det du har kommet frem til med faginnholdet i de kursene du vurderer slik at du velger rett kurs.
 4. Vurder eller spør om kurset på noe vis knytter grunnopplæringen til bedriftsinterne forhold.
 5. Legg gjerne opp til en gjennomgang av bedriftsinterne forhold, nyttige verktøy og mulige samarbeidspartnere i etterkant av grunnopplæringen.
  På den måten bidrar du til at leder, verneombud eller AMU-medlemmet kommer godt i gang, og bidrar konstruktivt til et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø. En slik gjennomgang kan fint gjøres via videomøter dersom man ikke uansett treffes fysisk, og den kan gjennomføres kun med egne krefter eller med bidrag fra eksterne.
 6. Effektivitet og nytteverdi er bra!
  Jeg vet at arbeidsmiljøarbeidet er et omfattende område. Et område som gir store muligheter for positive bidrag til innsats, kvalitet, ledelse, teamarbeid, løsningsorientering og resultatfokus. Min klare oppfatning er at dette ikke kan formidles via et enkeltstående 2 timers kurs, være seg fysisk eller digitalt.
  Et kurs som kan gjennomføres på svært kort tid, men ikke gir et positivt bidrag til arbeidsmiljøarbeidet, er ikke effektivt…, det er bortkastet.

Koronapandemien byr dessverre på mange utfordringer, men åpner også for å gå nye veier. Kanskje er tiden inne for å prøve digital opplæring også på HMS-området?

Har dere kontroll på smittevern? 

I Faghjelp for HMS finner du et skjema for kartlegging og risikovurdering, som er viktig å gjennomføre før man innfører smitteverntiltak. 

Der finner du også artikler om smittevern, krav til dokumentasjon og rutiner. 

Les mer om Faghjelp for HMS - og sikre deg tilgang

Del siden: LinkedIn twitter