Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 11.11.2010
Fem tips før årsskiftet - Årsskiftet nærmer seg og her har du fem tips som du med fordel kan gjennomføre før årsskiftet slik at det nye året ikke kommer så brått på.
today 01.11.2010
Arbeidsledige pensjonister kan heve "dobbel lønn" - En 62-åring som neste år kombinerer full pensjon med fullt arbeid kan heve «dobbel lønn» i to år hvis man blir arbeidsledig.
today 27.10.2010
Bonus virker alltid - Konkursen i Lehman Brothers var starten på finanskrisa. Skyldtes konkursen et bonussystem basert på feil nøkkeltall? Les at bonussystemer virker!
today 26.10.2010
Julegaven kan koste 1000 kroner - Julegaven til de ansatte kan være på 1.000 kroner uten skatteplikt. Den varslede skatteplikten på visse typer gavekort er utsatt, melder Finansdepartementet nå.
today 19.10.2010
AFP-pensjonister får samme rett til sykepenger - Regjeringen vil om kort tid legge fram en lovproposisjon der de foreslår at personer over 62 år som tar ut alderspensjon og AFP etter ny ordning skal ha rett til sykepenger som i dag, det vil si i inntil ett år.
today 19.10.2010
NUF-selskaper unndrar skatt? - Undersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå viser at en betydelig andel av alle registrerte NUF'er i Norge ikke fører skatt som egen kostnad i regnskapet. Dette kan være tegn på bevisste skatteunndragelser, mener Finansdepartementet.
today 14.10.2010
Like vilkår for fast ansatte og innleide kolleger - Innleide arbeidstakere skal nå få samme vilkår på arbeidsplassen som fast ansatte kolleger. Arbeidsdepartementet har sendt forslaget til lovendringer på høring.
today 06.10.2010
Regjeringen ønsker kontroll over skatteregler for tjenestereiser - Det er Stortinget som skal fastsette skattene, og det er prinsipielt uheldig at nivået for skattefritak innenfor kost, losji og bruk av egen bil på tjenestereiser i realiteten er lagt utenfor stortingets myndighet.
today 16.10.2010
Foreslår fedrekvote også når mor mottar uførepensjon - Regjeringen foreslår å utvide fedrekvoten fra 10 til 12 uker i forslaget til statsbudsjett for 2011. Samtidig foreslår man å innføre rett til fedrekvote selv om mor mottar uførepensjon og ikke har opptjent rett til foreldrepenger.
today 05.10.2010
Skattefradrag for pensjonister i jobb - Regjeringen foreslår skatteendringer som den hevder vil gi mange eldre arbeidstakere bedre incentiver til å fortsette i arbeid ved siden av å motta pensjon. Det kommer fram av forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i formiddag, uten de store overraskelsene.
today 05.10.2010
"Femårsretten" til dagpenger fjernes - Personer som blir arbeidsledige ved fylte 62 år kan i realiteten motta dagpenger sammenhengende til fylte 67 med dagens regelverk. Denne særregelen blir nå fjernet fra nyttår, i følge forslaget til statsbudsjett.
today 28.09.2010
NHO finner seg ikke i fraværsbøter - NHO aksepterer at aktiv sykmelding forsvinner, men er lunkne til bøter. - Det er unødvendig av myndighetene å true med bøter hvis oppfølgingsmøtene med sykmeldte ikke blir gjennomført som de skal, sier avdelingsdirektør Liv Ragnhild Teig i NHO.
today 23.09.2010
2 uker lengre pappaperm - Fedrekvoten utvides med 2 uker fra 01.07.11. Den totale stønadsperioden økes med en uke, og en uke vil bli tatt fra den delen av stønadsperioden som kan fordeles mellom mor og far.
today 21.09.2010
Utleie av næringseiendom kan bli momsfelle - Reglene for moms på utleie av næringseiendom er kompliserte.
today 20.09.2010
Dette blir pensjonistenes nye skatt - Pensjonsreformen fører til store forandringer i skattesystemet for pensjonister.
today 07.09.2010
Disse gavene må du skatte av - Mediene skriver for tiden mye om tepper og andre gaver man mottar i tilknytning til jobben.
today 06.09.2010
Vil sjekke om fedrene tar ut dobbel lønn - Fedre kan utnytte pappapermen til å få dobbel lønn i ferier. Greit for Frp og Høyre, mens Ap-topp mener dette blir feil.
today 02.09.2010
Her er premiesatsene for AFP - Det er nå foreslått premiesatser for AFP i 2011. Se satsene her.
today 10.08.2010
Slik skal ansatte sikre arbeidsmiljøet - Selv om arbeidsgiver har det juridiske ansvaret, er arbeidsmiljø ikke noe sjefen har ansvaret for alene. Her er dine lovpålagte plikter som ansatt.
today 09.08.2010
Sju tips for godt styrearbeid - Noen fasit for godt styrearbeid finnes ikke, men her er noen tips på veien.
Del siden: