Ansvarlig GDPR med Simployer HRM

Med GDPR ble det skjerpede krav til hvordan virksomheter håndterer ansattopplysninger. Rett til innsyn, endring og sletting av personopplysninger står sentralt i det nye regelverket. Dette stiller strenge krav til oss som systemleverandør, men også til deg som er behandlingsansvarlig og dermed har ansvaret for at regelverket følges.

Simployer møter ikke bare de formelle kravene, men gjør det mye enklere for din virksomhet å etterleve GDPR. Her kan du lese mer om hvordan.

Slik hjelper Simployer deg til å etterleve GDPR

Som arbeidsgiver håndterer du svært mange personopplysninger. Ikke bare om nåværende ansatte, men også om jobbsøkere og tidligere medarbeidere. Med ny personvernlov følger det krav til hvordan disse opplysningene behandles, hvor de lagres og minst hvem som har tilgang.
Camilla Schie-Veslum Juridisk HR- og ledelsesrådgiver, Simployer

Simployer i GDPR-perspektiv

Innføring av nye personvernregler er en god anledning til å rydde opp i rutiner og systemer i din virksomhet.

Med Simployer HRM-system kan du bli kvitt prosesser som bryter med personvernregelverket, få kontroll på alle ansattopplysninger og samtidig gi en bedre arbeids- og informasjonsflyt i virksomheten.

Med Simployer HRM kan du:

  • Samle personalinformasjon og ha kontroll på tilganger
  • Unngå at personalinformasjon «flyter rundt» på lokale PCer
  • La ansatte få tilgang til sine egne persondata
  • Erstatte manuelle prosesser og e-postkommunikasjon

Hva er GDPR?

Fra og med 20. juli 2018 må alle norske virksomheter forholde seg til de nye personvernreglene i EUs forordning om personvern (GDPR). Et felles regelverk for personvern i Europa skal styrke europeiske borgeres rettigheter, gjøre det lettere å utveksle personopplysninger over landegrenser, styrke tillit til digitale tjenester og sikre samarbeid mellom personvernmyndigheter.

  • Forordningen stiller nye og strengere krav til virksomhetenes behandling av personopplysninger.
  • Arbeidsgiver må dokumentere at personalopplysninger behandles på en betryggende måte, og at virksomheten har de nødvendige rutinene på dette området.
  • Alle virksomheter som har ansatte i Norge vil være omfattet av personvernforordningen.
  • Ved alvorlige brudd på personvernet kan det idømmes bøter opp til 4% av omsetning, begrenset oppad til 20 000 000 euro.

Spørsmål om Simployer og GDPR?

Send inn skjemaet, og vi vil kontakte deg ved første anledning.

Jeg godtar Simployers vilkår ved å sende inn dette skjemaet.