Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

15.04.2011
Får du det beste ut av seniorene? - Det er en gryende endring av holdninger blant norske ledere for å bedre seniorpolitikken. Flere har tenkt å sette seniorpolitikk på dagsorden, men foreløpig er det kommet lite konkret handling ut av det. Kan en av årsakene være sprik i målene?
15.04.2011
Unntak fra revisjonsplikt - Fra 1. mai kan små aksjeselskaper fravelge revisjon. Fravelgelsen må vedtas på generalforsamling.
14.04.2011
Flere oppfølgingsplaner og flere dialogmøter - Frist for utarbeidelse av oppfølgingsplan endres fra 6 til 4 uker og dialogmøte 1 fremskyndes fra 12 til 7 uker. I tillegg skal det gjennomføres dialogmøte 1 med alle sykmeldte, også de med gradert sykmelding. Dette betyr at ledere og personalansvarlige må utarbeide betydelig flere oppfølgingsplaner og gjennomføre betydelig flere dialogmøter. Dersom loven brytes, risikerer arbeidsgiver gebyr.
14.04.2011
Aktiv sykmelding forsvinner - Regjeringens forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven fører til endringer i sykepengeordningen fra 1. juli. Endringene skal sikre bedre oppfølging av sykmeldte og gjelder alle virksomheter, uavhengig om virksomheten har inngått en IA-avtale eller ikke.
08.04.2011
Gebyr til arbeidsgiverne - Regjeringen har i dag lagt frem forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven for oppfølging av sykmeldte. Overtredelse av loven medfører gebyr for arbeidsgiverne.
08.04.2011
Endringer i kodeoversikten - Skattedirektoratet har gjort endringer i kodeoversikten. Her finner du noen av endringene.
04.04.2011
Tar arbeidsgiveren fordelen av skattefradraget - I forbindelse med store katastrofer rundt om i verden, er det mange som gir av sin lønn for å hjelpe de som trenger det aller mest. Da er det viktig å huske på ett par ting om hvordan gaven og skattefradraget skal behandles.
31.03.2011
MVA-smell ved fremleie? - Offentlige myndigheter er for strenge i fortolkningen av regelverket. Det er blant mange emner som ble diskutert på kurset Merverdiavgiften 2011.
29.03.2011
Strid om permittering - De siste ukers fokus på permitteringer kan virke forvirrende. Her får du en oppdatering av hva lovverket sier om permittering i virksomheter.
28.03.2011
Arbeidsgruppe skal se på regnskapsføring av ny AFP - Finansdepartementet har i dag, i samråd med Arbeidsdepartementet, oppnevnt en arbeidsgruppe som skal kartlegge problemstillinger knyttet til regnskapsføring av ny avtalefestet pensjon (AFP).
23.03.2011
Permitterte kan gå ett år uten lønn - Regjeringen ønsker mer heltid enn deltid, strengere håndtering av alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, men permitteringsordningen røres ikke. Det betyr at en arbeidstaker fortsatt kan permitteres uten lønn fra arbeidsgiver.
22.03.2011
Skatt på gratis parkering på jobb? - Det kan bli realitet dersom Klima- og forurensingsdirektoratet følger opp forslagene fra Transportøkonomisk Institutt.
21.03.2011
Bøter til arbeidsgiverne? - Dersom arbeidsgiverne ikke følger opp sykmeldte, kan de nå få bøter. Det kan bli resultatet når regjeringen legger frem sitt lovforslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.
14.03.2011
Unge ledere vet ikke hva ledelse dreier seg om! - Påstand: Det er store forskjeller på unge ledere og mer erfarne ledere. Erfarne ledere beholder roen i større grad når det blåser. De handler ofte raskere på magefølelsen når ting skjer og de oppleves som tryggere i rollen som leder.
07.03.2011
Ingen endringer i regulativet for innenlandsreiser - 1. mars har tidligere vært datoen for endring av statens satser for innland når det gjelder reiseregulativet. Nå skjer det ingenting. Foreløpig.
07.03.2011
Næringslivet kan spare en halv milliard - Arbeidsgivernes innrapportering av lønn, trekk og ansettelser til offentlige etater koster arbeidsgiverne store summer. Nå kan de snart spare en halv milliard på en felles innrapporteringsløsning, viser et forslag som er sendt på høring.
07.03.2011
Hva sier lovverket om arbeidstid? - Med de siste ukers fokus på arbeidstid og godtgjørelse, bringer vi her en generell oversikt over regelverket.
04.03.2011
Vonde rygger under ski-VM - For mye sitting i sofaen eller feil sittestilling kan føre til vondt i ryggen. Det samme er tilfellet på jobben. Derfor er det viktig at stolen du sitter på er tilpasset deg.
02.03.2011
Arbeidstid: 84 timer per uke! - Det er maksimal arbeidstid for operatører på oljeplattformer i Nordsjøen med hjemmel i rammeforskriften (Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten). Imidlertid er normal arbeidstid etter arbeidsmiljøloven 40 timer per uke for de som jobber på dagtid uten helgearbeid
15.02.2011
Svenskene fortsatt svensker - Finansminister Sigbjørn Johnsen suspenderer reglene om at utenlandske borgere må melde flytting dersom de skal jobbe i Norge i mer enn seks måneder i året.
Del siden: