Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

01.08.2022
Utvider fars rett til foreldrepenger - 2. august endrer regjeringen flere av reglene for foreldrepenger. Blant endringene er at far får selvstendig rett til å ta ut foreldrepermisjon selv om mor ikke har opptjent rett.
01.08.2022
Nå må eneforsørgere søke om ekstra omsorgsdager - NAV har i sommer endret praksis – og krever nå at arbeidstakere som er alene om omsorgen for barn søker om de ekstra omsorgsdagene de har krav på. Det gjelder også de som allerede har dobbel kvote.
01.07.2022
Noen tanker fra vår konsernsjef - Konsernsjefen i Simployer, Vigleik Takle, reflekterer over hvordan vi skal tiltrekke, beholde og utvikle talenter i et arbeidsmarked der det er kamp om de beste hodene.
29.06.2022
Nå kommer den nye hjemmekontor­forskriften - Med ny hjemmekontorforskrift 1. juli, får Arbeidstilsynet også mulighet til å føre tilsyn med at den følges. De kan blant annet kontrollere om ansatte på hjemmekontor har skriftlig avtale.
29.06.2022
Nå blir det vanskeligere å ansette midlertidig - 1. juli fjernes muligheten til å ansette medarbeidere midlertidig uten spesiell grunn i 12 måneder. Avtaler som er inngått før fredag løper imidlertid ut avtaleperioden.
29.06.2022
Sjekkliste for bruk av sommervikarer - Snart er sommervikarene på vei inn på norske arbeidsplasser. Her er sjekklisten du bør gjennom for å sikre at alt er på stell.
21.06.2022
Kan ikke nekte å gå på jobb av covid-frykt - En ny koronabølge skyller over landet. Noen ønsker å holde seg hjemme fra jobb i frykt for egen helse, eller for at ferien skal ryke. Det har de ikke rett til.
21.06.2022
De færreste vet hva en sykmelding egentlig betyr - Veldig få vet hva en sykmelding betyr. Allmennlege Kaveh Rashidi mener mange sykemeldinger er for lange og unødvendige og kunne vært unngått med et bedre samarbeid mellom leder, pasient og sykemelder.
15.06.2022
Vil åpne for sykmelding etter digital legetime - Etter dagens regelverk må legen fysisk undersøke en pasient for å skrive ut sykmelding. Det vil regjeringen nå endre.
08.06.2022
Slik onboarder vi nyansatte i Simployer - Hvordan nyansatte blir møtt er helt avgjørende for hvor godt de lykkes i jobben sin. Vi har spurt Simployer sin egen HR-avdeling hva de tenker er god onboarding.
06.06.2022
Lengden av overtid - Se hvor mange overtidstimer en arbeidstaker kan arbeide i løpet av en dag, i løpet av uken, over 4 sammenhengende uker og pr år.
06.06.2022
Egenmeldingsrett etter foreldrepermisjon - En ansatt må ha vært tilbake i jobb et visst antall uker etter fødselspermisjon før egenmelding kan benyttes.
06.06.2022
Gradert sykmelding - Hvem bestemmer når en delvis sykmeldt ansatt skal jobbe og hva skjer hvis en gradert sykmeldt må være hjemme med sykt barn?
06.06.2022
Oppsigelse på grunn av sykdom - Arbeidsmiljøloven har regler om oppsigelsesvern ved sykdom. Men i noen helt spesielle situasjoner, hvor en ansatt har meget stor sykefravær, kan man ha saklig grunn for oppsigelse.
06.06.2022
Hvor mye ferie? - De fleste skal avvikle 5 uker ferie. Utfordringen er telling av feriedager og avvikling av ferie blant de som har hatt permisjon, er nyansatte eller jobber deltid og turnus.
06.06.2022
Ferie ved oppsigelse - Sjekk hvordan reglene er - avhengig av om det er arbeidstaker eller arbeidsgiver som har valgt å avslutte arbeidsforholdet.
06.06.2022
Slik gjennomfører du et godt jobbintervju - Her får du tips og råd om hvordan du som leder bør legge opp og gjennomføre et intervju for å sikre deg at du finner riktig kandidat.
06.06.2022
Håndtering av oppsigelse fra arbeidstaker - Hvilke krav stilles til den ansatte og hva må du som leder tenke på?
06.06.2022
Meldeplikt ved sykefravær - Den ansatte er selv ansvarlig for å melde i fra til leder ved sykdom. Funksjonsevne skal også oppgis.
06.06.2022
Foreldrepengeperiodens lengde - fødsel - Lengden på mødrekvoten og fedrekvoten i foreldrepermisjonen kommer an på om foreldrene har valgt 80 prosent eller 100 prosent dekningsgrad, hvordan far og mor fordeler perioden og om begge foreldrene har opptjent rettigheter.
Del siden: