Nytt for HMS-arbeideren

Hvis du jobber med HMS på arbeidsplassen, er det viktig å holde seg oppdatert på endringer i lover, regler og forskrifter. Her har vi samlet det viktigste som er endret i det siste.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule torsdag 6. februar 2014

Hvert år endres en rekke lover og regler som gjelder arbeidslivet. I år har det blant annet kommet endringer i permitteringsreglene, nye diskrimineringslover, ammefri med lønn i privat sektor og et endret regelverk knyttet til deltidsansatte.

Samtidig har Arbeidstilsynet fra nyttår fått rett til å skrive ut overtredelsesgebyr for brudd på arbeidsmiljøloven og en del andre lover. Tilsynet kan nå skrive ut gebyr på opp til 15 G, ca 1,3 millioner kroner.

Disse overtredelsesgebyrene skal forbeholdes alvorlige og gjentatte brudd på arbeidsmiljølovgivningen, og de største gebyrene skal brukes der ressurssterke virksomheter har hatt betydelig økonomisk fordel ved at de ikke overholder regelverket.


Mangler dere oversikt over HMS-reglene? En nettbasert HMS-håndbok holder dere oppdatert på lover og forskrifter og forklarer hva disse betyr for dere i praksis. Med et brukervennlig avviksystem på nett og mobil i tillegg har dere en solid løsning som håndterer HMS-arbeidet løpende og sikrer oppfølging og eventuelle tiltak.

Krav til måling av radon

Når det gjelder HMS-regelverket, så har et nytt punkt i strålevernforskriften trådt i kraft ved nyttår. Her omtales krav om radonreduserende tiltak i skoler, barnehager mv som omfattes av forskrift om miljørett helsevern, samt i boliger hvor eier ikke selv bor eller oppholder seg. Strålevernforskriften omfatter ikke arbeidsgivers plikter i forhold til radonnivåer på arbeidsplassen, og er derfor ikke direkte førende for arbeidsgivere på generell basis. Arbeidsgiver er imidlertid ansvarlig for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, herunder et trygt innemiljø.

Arbeidsmiljøforskriftene

Det har også kommet mindre endringer i de nye arbeidsmiljøforskriftene som opprinnelig kom 1.januar 2013. Endringene som trådte i kraft 1. januar 2014 omfatter hovedsakelig omstrukturering og tydeliggjøring av tekst for å gjøre forskriftene enklere å bruke. Av endringer og spesifiseringer trekker vi frem følgende:

- I forskrift om utførelse av arbeid er nå bestemmelsen om unntaksvise løft av personer tatt inn. Det betyr at man unntaksvis kan løfte personer også uten bruk av utstyr som er spesiallagd og godkjent for dette. Dette krevde tidligere dispensasjon fra arbeidstilsynet.
- Det er innført tilleggskrav til opplæring og/eller informasjon for utførelse av varmt arbeid og arbeid ved avløpsanlegg
- Det er utdypet at helseundersøkelser i henhold til forskrift om utførelse av arbeid skal utføres av kompetent lege. Det betyr i praksis at legen må ha kunnskap om eksponeringsforholdet, hva slags helsepåvirkning det kan medføre og hva som er egnet helseundersøkelse og oppfølging.
- I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning er det spesifisert at arbeidstidsordninger skal legges opp slik at helse- og sikkerhetshensyn ivaretas.
- 1.januar 2015 innføres krav om sertifikat for bl.a. stillas, en ordning som erstatter dagens ordning med typegodkjenning (produsentforskriften)

Brannforebyggende arbeid

Det pågår et arbeid med forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn. Endringer i denne forskriften forventes å komme i løpet av 2014. Arbeidet så langt tyder på en forenkling av selve forskriften, og en videreføring av prinsippet om bruk av kartlegging og risikovurdering som underlag for nødvendige krav og tiltak.

Opprydning i nye bransjer

Renholdsbransjen har det siste året hatt myndighetenes søkelys på seg. For å luke ut useriøse aktører og svart arbeid ble det i 2012 innført krav til at renholdsarbeidere bærer godkjent ID-kort, og dette er fulgt opp av omfattende kontrollvirksomhet.

Nå er det tre nye bransjer som kan vente seg et ekstra fokus fra arbeidstilsynet, NAV og skattemyndighetene. Fra 1.1.2014 ble det innført krav om at det skal føres daglig oppdaterte personallister for serveringssteder, frisører/skjønnhetspleiere og bilverksteder/bilpleiere.

Personallisten skal føres daglig og skal inneholde navn på alle som er til stede på arbeidsplassen, også innleide og ulønnede, fødselsnummer, samt når de begynner arbeidsdagen og når de avslutter for dagen. Arbeidsgiver skal i tillegg kunne fremvise kopi av pass eller annen tilsvarende legitimasjon over alle tilstedeværende som arbeider på arbeidsstedet.

Nye diskrimineringslover

Fra 1. januar 2014 fikk vi fire nye diskrimineringslover i tillegg til det som allerede står i arbeidsmiljøloven. Disse er:

- Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
- Lov om likestilling mellom kjønnene
- Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn
- Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

Diskrimineringslovene har fått bestemmelser som sier at der en arbeidstaker mistenker at man har blitt diskriminert ved lønnsfastsettelsen, kan arbeidstakeren kreve opplysninger om lønnen til den eller de man sammenligner seg med. Man kan imidlertid ikke kreve opplysninger om lønn på rent generelt grunnlag, bortsett fra i staten.

Deltidsansatte kan kreve økt stilling

Arbeidsmiljøloven har fått en ny bestemmelse som fastslår at en deltidsansatt som de siste 12 månedene jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden. Det er bare merarbeid utført etter at loven trådte i kraft ved nyttår som gir rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid.

Bestemmelsen avgrenses mot situasjoner hvor det er avtalt en utvidelse av stillingen i form av en midlertidig ansettelseskontrakt.

Den typiske situasjon vil være der arbeidstaker arbeider “ekstravakter” utover avtalen, eller av andre grunner arbeider mer enn sin deltidsstilling; såkalt merarbeid. Bestemmelsen skal gjelde uavhengig av om det er økt arbeidsmengde, sykefravær eller andre forhold som begrunner behovet.

Retten til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid gjelder ikke dersom arbeidsgiver kan dokumentere at virksomheten ikke har behov for merarbeidet i tiden fremover.

Vi har fått ny bestemmelse om at arbeidsgiver minst en gang i året skal drøfte bruken av deltidsansatte med arbeidstakernes tillitsvalgte. Det er drøftinger, ikke forhandlinger det er tale om.

Strengere permitteringsregler

Også regelverket for å permittere ansatte er endret fra 1.1.2014. Arbeidsgiverperioden økes fra 10 til 20 arbeidsdager, uavhengig av hvilken permitteringsgrad den ansatte har. Videre reduseres perioden man kan permittere uten lønn fra 30 til 26 uker i løpet av en løpende periode på 18 måneder.

De nye reglene vil gjelde for permitteringer som er iverksatt etter nyttår.

Ammefri med lønn

Fra 2014 har kvinner som ammer sitt barn rett til 1 time betalt ammefri fra arbeidsgiver i barnets første leveår. Vilkåret er at vedkommende arbeider 7 timer pr dag eller mer, og er uavhengig av stillingsbrøk. Jobber man kun én dag i uken, 7 timer eller mer, vil man ha krav på én time ammefri med lønn denne dagen, selv om man ikke jobber resten av uken. Det er arbeidsgiver som må betale lønn. Det gis ingen refusjon fra NAV.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter