Slik misbrukes sykepengeordningen

2 milliarder kroner utbetales trolig feilaktig fra folketrygden hvert år. Se hvilke metoder som brukes hyppigst.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule fredag 17. juni 2011
Lesetid: 2 Minutter

For første gang er det laget en forskningsrapport om misbruk av folketrygdens sykepengeordning.
Konklusjonen fra Proba samfunnsanalyse er at mellom 6 og 8 prosent av utbetalingene av sykepenger trolig er misbruk av ordningen.

Hvert år mottar rundt en halv million nordmenn sykepenger. Totalt 36 milliarder kroner fra folketrygden, cirka 70.000 kroner per mottaker.
Bare 17 millioner kroner avdekkes som svindel - det vil si en halv promille av utbetalingene. Har rapporten rett, er mørketallene enorme.

De vanligste årsakene til feilutbetalinger
• La være å informere om endringer i arbeidsevne
• Jobbe mer enn oppgitt ved gradert sykmelding
• Jobbe svart som sykmeldt (flest tips i synlige yrker som restaurant, trolig utbredt også i kontoryrker)
• Gi uriktig informasjon om arbeidsevne for å få sykepenger istedetfor dagpenger
• At det ikke er sykdom, men konflikt (noen oppfatter sykmelding som en rettighet de har fortjent)
• Inntekten settes høyere enn reelt for å manipulere sykepengegrunnlaget
• Søkers inntekt går drastisk opp like før søknad om sykepenger (særlig i familiebedrifter/eget firma)
• Helt friskmeldt etter nøyaktig ett år, syk igjen etter 26 uker som frisk
• Sykmeldt i friperioder i yrker med lang turnus (fiskere nevnes spesielt)
• Sykepenger ved spesielle fritidsaktiviteter eller sesongarbeid (jakt, fiske og jordbruk nevnes)

Årsakene er hentet fra rapporten Arbeidsdepartementet har fått utarbeidet, basert på en undersøkelse blant nesten 400 NAV-ansatte og samtaler med et bredt sammensatt ekspertpanel.

Mørketall og utilsiktede feil
Blant årsakene til at mørketallene antas å være så store, nevner NAV-ansatte i undersøkelsen tidspress, oppdelte funksjoner i NAV og at etaten har manglende prioritering av kontroll. NAV-veilederene blir målt på hvor mange sykepengesaker de behandler, og grundig kontroll reduserer antallet saker man rekker å behandle. NAV-ansatte nevnte også at legen blir manipulert, og ofte har lite kunnskap om arbeidsliv, tilrettelegging og gradert sykmelding.

Mulige tiltak som kunne ført til at mer misbruk avdekkes er trening av NAV-veiledere i å ta raske stikkprøver, at man skaper en kultur for å være nysgjerrig, og at det settes av ressurser til å innhente informasjon når veilderne får mistanke.

En svensk studie konkluderte også med rundt 7 prosent feilutbetalinger av sykepenger. Denne studien hevdet imidlertid at cirka halvparten av feilene var utilsiktede, enten fra myndigheter eller arbeidstakers side. I tillegg påpekte studien at det ofte også blir utbetalt mindre penger enn arbeidstaker har krav på.

Kartlegger mer
- Det er alvorlig at NAV-ansatte rapporterer mistanke om økonomisk kriminalitet. Arbeids- og velferdsetaten prioriterer kampen mot trygdesvindel. Ved en intern omfordeling i etaten ble arbeidet for å avdekke svindel styrket med 5 millioner kroner i 2011. I tillegg er et spesialisert team under oppbygging i etaten som relativt raskt skal behandle de alvorligste sakene, sier statsråd Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.

Nå vil Arbeidsdepartementet kartlegge misbruk av andre trygdeordninger også. Den svenske undersøkelsen konkluderte med at det er langt mer utbredt med svindel innen sosialstønad og foreldrepenger enn innen sykepenger.

I en annen undersøkelse blant nordmenn kom det fram at flest oppfattet trygdemisbruk som mer alvorlig enn både doping, svart arbeid og kasting av søppel i naturen.

NB! Studien har ikke sett på misbruk av egenmeldinger eller arbeidsgivers utgifter til sykepenger.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter