Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 05.05.2011
Miniguide for iPhone - ny versjon - Infotjenester tilbyr en gratis app for iPhone som gir deg de ulike satsene du har bruk for. Appen oppdateres automatisk slik at du alltid har oppdaterte satser for hånden!
today 05.05.2011
Flere søker om utvidet overtid - Hittil i år har Arbeidstilsynet fått 28 prosent flere søknader om å jobbe lengre enn loven tillater. Se hvilke regler du kan søke unntak fra her.
today 04.05.2011
Fedrekvoten utvides fra 1. juli - Regjeringen foreslår at alle nybakte fedre får 12 ukers fødselspermisjon fra 1. juli 2011. Samtidig utvides foreldrepengeperioden fra 46 til 47 uker ved 100 prosent dekningsgrad.
today 04.05.2011
Feriepenger med skattetrekk - I juni får mange feriepenger på konto, og det uten skattetrekk. Utbetalingen fra arbeidsgiver er imidlertid ikke alltid trekkfri.
today 03.05.2011
Forslag til ny uførepensjon kommer i mai - Ved utgangen av 2010 var det vel 301 000 nordmenn som mottok uførepensjon. I mai legges det frem et nytt lovforslag om uførepensjon og alderspensjon til personer som har vært uføre.
today 02.05.2011
Må man pensjonere seg? - Flertallet av norske arbeidstakere går av med pensjon når de er 67 år. Det har imidlertid fra flere hold vært ytret ønske om at eldre arbeidstakere bør stå lenger i jobb og enkelte arbeidstakere ønsker også det. På den annen side er det en del arbeidsgivere som ønsker at arbeidstaker skal fratre når de fyller 67 år.
today 27.04.2011
Usikker på hvordan beregne feriepenger? - Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes både etter ferieloven og etter tariffavtalene med en prosentsats av arbeidstakerens feriepengegrunnlag.
today 19.04.2011
Avtal sommerferien nå - Sommerferien er fortsatt noen måneder unna. Men loven krever at sommerferien skal planlegges.
today 15.04.2011
Unntak fra revisjonsplikt - Fra 1. mai kan små aksjeselskaper fravelge revisjon. Fravelgelsen må vedtas på generalforsamling.
today 15.04.2011
Får du det beste ut av seniorene? - Det er en gryende endring av holdninger blant norske ledere for å bedre seniorpolitikken. Flere har tenkt å sette seniorpolitikk på dagsorden, men foreløpig er det kommet lite konkret handling ut av det. Kan en av årsakene være sprik i målene?
today 14.04.2011
Aktiv sykmelding forsvinner - Regjeringens forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven fører til endringer i sykepengeordningen fra 1. juli. Endringene skal sikre bedre oppfølging av sykmeldte og gjelder alle virksomheter, uavhengig om virksomheten har inngått en IA-avtale eller ikke.
today 14.04.2011
Flere oppfølgingsplaner og flere dialogmøter - Frist for utarbeidelse av oppfølgingsplan endres fra 6 til 4 uker og dialogmøte 1 fremskyndes fra 12 til 7 uker. I tillegg skal det gjennomføres dialogmøte 1 med alle sykmeldte, også de med gradert sykmelding. Dette betyr at ledere og personalansvarlige må utarbeide betydelig flere oppfølgingsplaner og gjennomføre betydelig flere dialogmøter. Dersom loven brytes, risikerer arbeidsgiver gebyr.
today 08.04.2011
Endringer i kodeoversikten - Skattedirektoratet har gjort endringer i kodeoversikten. Her finner du noen av endringene.
today 08.04.2011
Gebyr til arbeidsgiverne - Regjeringen har i dag lagt frem forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven for oppfølging av sykmeldte. Overtredelse av loven medfører gebyr for arbeidsgiverne.
today 04.04.2011
Tar arbeidsgiveren fordelen av skattefradraget - I forbindelse med store katastrofer rundt om i verden, er det mange som gir av sin lønn for å hjelpe de som trenger det aller mest. Da er det viktig å huske på ett par ting om hvordan gaven og skattefradraget skal behandles.
today 31.03.2011
MVA-smell ved fremleie? - Offentlige myndigheter er for strenge i fortolkningen av regelverket. Det er blant mange emner som ble diskutert på kurset Merverdiavgiften 2011.
today 29.03.2011
Strid om permittering - De siste ukers fokus på permitteringer kan virke forvirrende. Her får du en oppdatering av hva lovverket sier om permittering i virksomheter.
today 28.03.2011
Arbeidsgruppe skal se på regnskapsføring av ny AFP - Finansdepartementet har i dag, i samråd med Arbeidsdepartementet, oppnevnt en arbeidsgruppe som skal kartlegge problemstillinger knyttet til regnskapsføring av ny avtalefestet pensjon (AFP).
today 23.03.2011
Permitterte kan gå ett år uten lønn - Regjeringen ønsker mer heltid enn deltid, strengere håndtering av alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, men permitteringsordningen røres ikke. Det betyr at en arbeidstaker fortsatt kan permitteres uten lønn fra arbeidsgiver.
today 22.03.2011
Skatt på gratis parkering på jobb? - Det kan bli realitet dersom Klima- og forurensingsdirektoratet følger opp forslagene fra Transportøkonomisk Institutt.
Del siden: