Unngå denne AAP-fellen

Noen arbeidsgivere ønsker å kompensere ansatte for inntektstapet de får når de går over på arbeidsavklaringspenger, AAP. Det kan de ikke gjøre.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 3. februar 2021
Lesetid: 2 Minutter
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm advarer arbeidsgivere mot å forsøke å dekke inntektsbortfallet når ansatte går over på AAP.

Arbeidsavklaringspenger beregnes til 66 prosent av arbeidstakerens inntektsgrunnlag. For ansatte som tjener mer enn 6G, reduseres grunnlaget til 6G før arbeidsavklaringspengene beregnes.

For en arbeidstaker med 700 000 i inntekt vil det grovt sett si at inntekten først reduseres til 608 106 kroner (februar 2021). 66 % av 608 106 er 401 350, altså en reduksjon i årsinntekt på mer enn 200.000 kroner.

– Hvis vi regner dette om til månedsinntekt, vil en person med årslønn på 700.000 kroner få redusert månedslønnen fra 58.333 kroner til ca. 33.445 kroner. Det er mer enn 40 prosent nedgang i inntekt. Jo høyere årslønn, jo større vil reduksjonen være, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Riktig beregning av sykepenger

Simployer hjelper deg som jobber med lønn med å beregne sykepenger riktig hver gang! Gjennom et abonnement på Faghjelp for lønnsmedarbeidere og modulen sykepengeordningen har du den støtten du trenger. 

Les mer og kjøp tilgang

 

Mange vil kompensere

Eksempelet viser tydelig at ansatte som går over fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger normalt får en vesentlig reduksjon i inntekten.

– Mange arbeidsgivere henvender seg til oss i Simployer med spørsmål om det er mulig å kompensere dette inntektstapet. Noen henvender seg dessverre litt for sent, etter at de allerede har utbetalt en slik kompensasjon til arbeidstakeren, sier Jørgen Brostrøm.

Ytelsen reduseres krone for krone

Konsekvensen for arbeidstakeren blir store. Reglene om ytelser fra arbeidsgiver etter overgang til AAP, eller sluttpakke parallelt med AAP er klare: ytelsen reduseres krone for krone.

– Det er rett og slett ikke mulig for arbeidsgiver å kompensere det inntektstap arbeidstaker opplever etter overgang til AAP, sier Simployers rådgiver.

Bare en mulighet

På spørsmål om det ikke finnes noen unntak for dette, så er svaret at nei. Det er ikke mulig å kombinere AAP med noen form for ytelser fra arbeidsgiver, uten at AAP blir redusert.

– Den eneste muligheten er å ta bort arbeidsavklaringspengene. Da er det ingenting i veien for at arbeidsgiver betaler full lønn til arbeidstakeren som ikke er i stand til å arbeide på grunn av sykdom eller skade. Det vil da være en kostnad virksomheten må ta, men det finnes ikke noe regelverk som forteller at det ikke er tillatt, sier Brostrøm.

Kan kompensere for sykepenger

Når det gjelder sykepenger, så skal også disse som hovedregel beregnes av inntekter opp til 6G. For ansatte som tjener mer enn 6G, vil også sykepengene medføre en reduksjon i inntekt.

– Når det gjelder sykepenger finnes det imidlertid ingen hjemmel i loven som nekter arbeidsgiver å betale full lønn under sykdom, uten folketrygdlovens begrensning på 6G. Det finnes heller ingen hjemmel som forteller at arbeidsgiver ikke kan dekke differansen mellom 6G og full lønn. Mange arbeidstakere har da også avtale om full lønn under sykdom, og det fører ikke til noen avkortning i sykepengebeløpet, understreker Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: