Så mye er 1 G nå

Grunnbeløpet, gjerne omtalt som G, har økt til 124.028 kroner. Her finner du oversikten over hvor grunnbeløpet brukes i praksis og en kalkulator for å regne med grunnbeløpet.
Espen ØrenRådgiver lønn og økonomi
fredag 24. mai 2024
Lesetid: 3 Minutter

Grunnbeløpet bestemmes som en del av trygdeoppgjøret, og får virkning fra 1. mai hvert år. 

I år øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,6 prosent til 124.028 kroner med virkning fra 1. mai 2024.

Grunnbeløpet får betydning på en lang rekke områder i arbeidslivet. Her har Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgivere oppsummert noen av dem:

Rett til sykepenger

Minimum inntektsgrunnlag for å ha rett til sykepenger fra trygden er 50 prosent av grunnbeløpet. Denne inntektsgrensen gjelder ikke i arbeidsgiverperioden, jf. folketrygdloven 8-3 andre ledd.

Fra 1. mai 2024 er dette 62 014.

Arbeidstakere mellom 67 og 70 må ha en inntekt på 2G for å ha rett til sykepenger. Per 1. mai 2024 tilsvarer det 248 056.

Maksimalt sykepengegrunnlag

Maks sykepengegrunnlag er 6G. Har arbeidstaker flere arbeidsgivere gjelder begrensningen i arbeidsgiverperioden bare i forhold til den enkelte arbeidsgiver, jf. folketrygdloven § 8-10 andre ledd.

6G per 1. mai 2024 er 744.168. Maks sykepenger per dag er 6G delt på 260. Dette gir kr 2862.

Reglene om maksimalt sykepengegrunnlag gjelder tilsvarende for ytelsene; pleie-, opplærings-, og omsorgspenger, foreldrepenger og svangerskapspenger.

Den store lønn- & personaldagen 2024

Norges største fagdag for lønn og HR! I september kommer vi til seks forskjellige byer + sender direkte. Meld-på-tidlig pris til og med 21. juni.

Gå til årets program

Erstatning for tort og svie

Erstatning ved opphør av arbeidsforhold vil bare være skattefri hvis det foreligger usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed, jf. arbeidsmiljøloven kap. 15.

Den skattefrie grensen begrenses til 1,5 G.

Etterlønn ved dødsfall

Med etterlønn menes utbetalinger som avdøde ikke hadde opptjent før dødsfallet. Dette kan dreie seg om rene gaver eller støtte i en overgangsperiode. Det foreligger ingen lovbestemt plikt til å utbetale etterlønn, men plikten kan være hjemlet i tariffavtaler eller i individuelle arbeidsavtaler.

Enkelte arbeidsgivere utbetaler også etterlønn av eget tiltak uten at de har plikt til å gjøre det. Den del av etterlønnen som ligger innen 1,5 G er skattefri.

Lån fra arbeidsgiver

I utgangspunktet skal lån med lavere rente enn normrente beskattes. Det skal imidlertid ikke beregnes skattepliktig rentefordel for små lån med kort løpetid, jf. skatteloven § 5-12.

Med små lån menes lån som ikke overstiger 3/5 G. Med kort løpetid menes at lånet må tilbakebetales innen ett år. Begge vilkår må være oppfylt for at skattefritaket skal gjelde.

Dekning av utdanning ved opphør av arbeidsforhold

Skattefritaket for dekning av utdanningsutgifter fra arbeidsgiver vil også gjelde dersom utgifter til utdanning dekkes i forbindelse med opphør av arbeidsforhold. Det er da et vilkår for skattefritak at utdanningen gir kompetanse som kan nyttiggjøres ved søking av nytt arbeid hos annen arbeidsgiver. Skattefritak i slike tilfeller er begrenset til 1,5 G.

Fri bolig i utlandet

Fordelen ved fri bolig på tjenestested/stasjoneringssted i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig. Fordelen kan fastsettes individuelt eller sjablonmessig. Ved sjablonmessig verdsettelse kan månedlig verdi for bolig med ett og to rom settes til 1/12 G. For bolig med tre eller flere rom kan månedlig verdi settes til 1/8 G. Hvis boligen bebos av bare en person, settes månedlig verdi til 1/12 G.

Lønnstrekkordning på Svalbard

Skatt til Svalbard trekkes med 8 prosent av lønn, pensjon mv. inntil 12 G, og med 22 prosent av overskytende beløp. Personer som er skattemessig bosatt på Svalbard skal i tillegg betale 16 prosent skatt av annen inntekt, men bare for den delen som overstiger kr 20 000.

Feriepenger for ansatte over 60 år

Feriepenger for den ekstra ferieuken beregnes med 2,3 prosent av det ordinære feriepengegrunnlag som er opptjent i opptjeningsåret. Den forhøyede godtgjørelsen (feriepenger for den ekstra ferieuken) er begrenset for en del av feriepengegrunnlaget, slik at den del av feriepengegrunnlaget som overstiger 6 G ikke skal medregnes. Dette tillegget er trekkpliktig.

Les også: Dette må du huske på med eldre arbeidstakere

 

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: