Dette må du huske på med eldre arbeidstakere

Fra ansatte passerer 60 år er det flere spesialregler som gjelder i arbeidslivet. Her er en oversikt over det du bør kjenne til.
Hans Gjermund GauslaaJuridisk rådgiver HR og ledelse
mandag 6. mai 2024
Lesetid: 2 Minutter
Juridisk rådgiver i Simployer, Hans Gjermund Gauslaa.

Det har vært et uttalt mål for myndighetene at eldre skal stå lenger i jobb, og det var også et av hovedmålene fra den forrige IA-avtalen som gjaldt ut 2018.

Siden 2009 har da også avgangsalderen fra arbeidslivet økt med 12 måneder, og dette målet i IA-avtalen er ansett for oppfylt.

Med flere seniorer i arbeidslivet, er det flere ting å passe på for arbeidsgivere. Her er en oversikt over reglene som gjelder spesielt for seniorene.

 • Redusert rett til sykepenger

  Ansatte mellom 67 og 70 år har redusert rett til sykepenger på inntil 60 stønadsdager i tillegg til en eventuell arbeidsgiverperiode. Forutsetningen for at de har rett til sykepenger er at de har en arbeidsinntekt som overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G). Det tilsvarer i 2019 199.716 kroner.

  Arbeidstakere over 70 år har ingen rett til sykepenger, verken fra arbeidsgiver eller fra NAV. 

 • Ekstra ferieuke for arbeidstakere over 60 år

  Arbeidstakere har fra og med det året de fyller 60 år rett på en ekstra ferieuke. I motsetning til annen ferie, er det arbeidstakeren selv som bestemmer tidspunktet for denne ekstra ferieuken. De må imidlertid gi arbeidsgiver beskjed minst 14 dager før ferien skal avvikles. Dersom ekstraferien deles, kan arbeidstakeren bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som han eller hun normalt har i løpet av en uke.

  Til tross for den ekstra ferieuken har arbeidstakere over 60 år ingen utvidet rett til å overføre ferie til neste år.

 • Ekstra feriepenger for arbeidstakere over 60 år

  Med den ekstra ferieuken, følger det også feriepenger på 2,3 % av feriepengegrunnlaget opp til 6 G. Det betyr at arbeidstaker som tjener  mer enn 6G, ikke kan kreve disse feriepengene av det overskytende, med mindre det er særskilt avtalt.  

 • Utvidet oppsigelsestid

  Ansatte som har vært ansatt i minst 10 år sammenhengende og er over 50 år, har etter arbeidsmiljøloven utvidet oppsigelsestid hvis de blir oppsagt av arbeidsgiver.

  Oppsigelsestiden er 4 måneder når den ansatte passerer 50 år, 5 måneder for ansatte over 55 år og 6 måneder for ansatte som har fylt 60 år.

  Arbeidstakeren kan fortsatt selv si opp arbeidsavtalen med en oppsigelsesfrist på minst tre måneder etter fylte 50 år.  

 • Diskriminering på grunn av alder

  Arbeidsmiljølovens kapittel 13 og likestillings- og diskrimineringsloven inneholder regler om forbud mot direkte eller indirekte diskriminering, på grunn av alder. Forbudet gjelder alle former for diskriminering i arbeidslivet, som ved utlysning av stilling, ansettelse, omplassering, forfremmelse, opplæring, gjennom lønns- og arbeidsvilkår og ved opphør av arbeidsforholdet.

 • Aldersgrense for oppsigelse

  Etter hovedregelen i arbeidsmiljøloven er det ikke anledning å si opp arbeidstakere på grunn av alder før de har fylt 72 år. Det er imidlertid mulig å sette en bedriftsintern aldersgrense, men denne kan som hovedregel ikke settes lavere enn 70 år. Forutsetningen for en slik lavere bedriftsintern aldersgrense enn 72 år er at den drøftes med tillitsvalgte, gjøres kjent for arbeidstakerne og praktiseres konsekvent.

  Unntaksvis kan det benyttes bedriftsinterne aldersgrenser under 70 år, men dette forutsetter at  det er nødvendig av hensyn til arbeidstakernes helse eller sikkerhet. 

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: