Tema

Arbeidsmiljøloven

I Simployer Infotjenester sitt Fagforum svarer våre fageksperter daglig på spørsmål knyttet til arbeidsmiljøloven.
Vi har plukket ut noen av de spørsmålene vi oftest blir spurt om, og gir deg svarene her.​

Hva er arbeidsmiljøloven?

Arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2006. Loven er en sentral vernelov som bygger på arbeidsmiljøloven fra 1977 og tidligere arbeidervernlovgivning. Loven gjelder for de fleste arbeidsforhold i private og offentlige virksomheter.

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Ofte stilte spørsmål om arbeidsmiljøloven

Vilkårene for midlertidig ansettelse følger i privat og kommunal sektor av arbeidsmiljøloven § 14-9.

Her fremgår det blant annet at arbeidstaker kan ansettes midlertidig for å dekke opp fraværsperioder hos andre ansatte (vikariat).

Det kan også ansettes midlertidig der arbeidet som skal utføres atskiller seg fra det som normalt utføres i virksomheten eller ved markerte forskjeller i arbeidsmengden. Dette vil for eksempel være tilfelle ved sesongmessige svingninger, særlig stor økning i behovet for arbeidskraft for en kort periode eller ved tidsbegrensede spesielle arbeidsoppgaver som ikke er en del av den ordinære driften.

Det er også anledning til å ansette en arbeidstaker midlertidig på generelt grunnlag for en periode på inntil 12 måneder. Bestemmelsen skiller seg fra de andre alternativene for midlertidig ansettelse ved at det ikke oppstilles særskilte grunner før midlertidig ansettelse kan benyttes, men ordningen er underlagt enkelte begrensninger i tid og omfang.

Etter at arbeidstaker har vært sykmeldt i 12 måneder kan sykefraværet gi saklig grunn for oppsigelse. Det er imidlertid ikke nok at vedkommende har vært syk over 12 måneder. Arbeidsgiver må ha saklig grunn for oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven § 15-8 og § 15-7. Det vil normalt være en fordel om det har gått noe tid etter utløpet av verneperioden på 12 måneder. Det understrekes at dette ofte er vanskelige problemstillinger og her må blant annet følgende vurderes:

  • Har arbeidsgiver gjennomført en god oppfølging i løpet av de første 12 månedene, herunder vurdert muligheten for å tilrettelegge arbeidet slik at arbeidstaker kan komme tilbake i arbeid?
  • Hvor store problemer er det for arbeidsgiver å holde stillingen ledig som vikariat?
  • Hvordan er prognosen til arbeidstaker - hvor sannsynlig/usannsynlig er det at arbeidstaker kan komme tilbake i jobb hos arbeidsgiver innen rimelig tid (må avklares i dialog med arbeidstaker og eventuelt lege)?

Dersom arbeidsgiver ønsker å benytte oppsigelse, må det gjennomføres en normal oppsigelsesprosess med drøftingsmøte, formell oppsigelse og oppsigelsestid.

Arbeidstaker må ha vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, og fraværet kan ikke ha vært forårsaket av arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 15-6.

Ved fravær, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. Forlengelse av prøvetiden kan bare skje når

  • arbeidstaker skriftlig er orientert om adgangen til dette ved ansettelsen, og
  • arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden.

Etter arbeidsmiljøloven § 10-6 kan arbeidsgiver pålegge overtid inntil 10 timer i løpet av 7 dager, 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker, og 200 timer i løpet av 52 uker. Disse grensene kan utvides gjennom avtale med tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale og gjennom tillatelse fra arbeidstilsynet.

Vilkårene for å kunne pålegge overtid fremgår også av § 10-6. Det er ingen regler om at overtid skal varsles på noen bestemt måte, eller varsles med en bestemt tidsfrist.

Flyttedag med lønn, såkalte velferdspermisjoner, følger ikke av arbeidsmiljøloven, men slike rettigheter kan være avtalt i tariffavtaler eller lokale avtaler.