Dette lurer flest på om sykefravær akkurat nå

Kan tilkallingsvikarer bruke egenmelding? Kan arbeidsgiver ringe legen til en sykemeldt medarbeider? Her er et knippe spørsmål om sykefravær som mange lurer på når høsten står for dør.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 12. september 2023
Lesetid: 4 Minutter
Juridisk rådgiver i Simployer, Atle Torp, jobber hver dag med å gi råd til kunder om sykefravær.

Spørsmål om sykefravær er noe av det Simployers rådgivere svarer oftest på. Her har rådgiver Atle Torp plukket ut noen av spørsmålene som ble sendt inn inn da han og kollega Karoline Dystebakken avholdt gratis webinar om sykefravær nylig: 

1. Har leder rett til å ringe legen som skriver sykemeldingen og hvilke spørsmål har man lov til å stille?

Det er ingen bestemmelser i loven som er til hinder for at en leder ringer til legen. Utfordringen er at legen har taushetsplikt om det som er privat i forhold til sykdommen. Dette kan være selve diagnosen og hvilke medisiner osv. en person skal bruke.

I tillegg til taushetsplikten etter helsepersonelloven har legen en veiledningsplikt etter folketrygdloven. Denne plikten medfører at legen må gi veiledning om hvilke tiltak det kan være fornuftig å gjennomføre på arbeidsplassen når man tar hensyn til den ansattes funksjonsevne, altså evne til å utføre en eller flere av de arbeidsoppgavene man har. Rent praktisk kan man derfor ringe til en lege for å gjøre slike avklaringer. Vi anbefaler imidlertid at man alltid går gjennom den ansatte slik at leder og ansatte blir enige om at legen skal involveres. Er det tillitt mellom leder og ansatte vil dette gjøre det mye enklere å henvende seg til legen for avklaringer og det blir også enklere for legen å forholde seg til taushetsplikten.

Les også: 3 gode grunner til å stille spørsmål ved en sykemelding

2. Hvis en ansatt er 100 prosent sykemeldt i ferien, får vedkommende da hele ferien overført til neste år?

Dersom man blir syk i ferien og har en sykmelding som bekrefter at man er 100% arbeidsufør, altså ute av stand til å utføre noen deler av jobben, kan man kreve ferien utsatt. Man kan da utsette like mange feriedager som sykmeldingen dekker. Disse feriedagene vil man normalt avtale at man tar ut senere samme ferieår. Er det ikke tid til å ta det ut i samme ferieår, kan man etter loven avtale at feriedagene overføres til neste ferieår og tas ut da. Det er arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal tas ut selv om det er vanlig at leder og den ansatte blir enig om dette.

Les også: Syk i ferien - ny ferie senere?

3. Hva er regelverket for arbeidsgiverperiode når en ansatt er tilbake i 100 prosent stilling etter 12 måneders sykemelding?

I alle tilfeller der en ansatt er syk utover en arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager, enten da syk i akkurat 16 dager eller i ett år, er kravet at vedkommende gjenopptar arbeidet 100% i den stillingen man har avtalt om med arbeidsgiver og at man deretter er helt arbeidsfør/frisk i 16 sammenhengende dager. Klarer man dette har man opptjent ny rett til arbeidsgiverperiode fra arbeidsgiver.

Diskutér dine sykefraværssaker med våre rådgivere

4. Har tilkallingsvikarer som er innom ca. én gang per uke rett til å benytte egenmelding?

Ja, en tilkallingsvikar som er innom 1 gang per uke ha opptjent rett til egenmelding etter 2 måneders ansettelse. Man kan miste retten eller utsette opptjeningen dersom man underveis i ansettelsen har et opphold mellom arbeidsøktene som er over 14 dager. Har man et opphold på eksempelvis 3 uker vil man måtte ha nye 2 måneder etter bruddet.

5. Påløper det ny arbeidsgiverperiode om en sykemeldt arbeidstaker avvikler ferie i sykemeldingsperioden?

Nei, dersom man allerede har betalt en arbeidsgiverperiode og kun tar ferie i en sykmeldingsperiode uten at man har gjenopptatt arbeidet vil det ikke påløpe noen ny arbeidsgiverperiode etter ferien. Det blir da NAV som fortsetter å betale sykepenger etter ferien igjen.

6. Kan arbeidstaker melde seg syk i tre dager, for så gå til lege 4. dagen og få denne til å gi sykemelding med tilbakevirkende kraft fra og med første fraværsdag?

Nei, dersom man først har levert egenmelding vil denne ikke bli borte selv om man går til lege 4 dagen. Da har man brukt egenmelding i tre dager selv om legen velger å tilbakedatere. Etter folketrygdloven § 8-7 skal en legeerklæring som hovedregel gjelde fra den dagen en har vært hos legen og tilbakedatering kan bare unntaksvis godtas der man har vært forhindret fra å komme seg til legen. I dette tilfelle har man jo ikke vært forhindret fra å komme seg til legen da man jo brukte egenmelding og først gikk til legen på dag 4.

Last ned gratis guide: Egenmelding for arbeidsgiver

7. Må arbeidsgiver sende varsel til arbeidstaker før en stenger for bruk av flere dager når man har brukt opp 10 dager barns sykdom?

Nei, det er ikke noe krav at ansatte varsles før disse dagene er brukt opp slik tilfelle er for egenmelding egen sykdom. Etter loven er jo man bare tildelt x antall dager som jo henger sammen med hvor mange barn man har og barnets situasjon og har man brukt opp dagene er det ikke flere igjen. Kan jo være greit å informere den ansatte om at man ikke lengre har dager slik at det ikke kommer overraskende på den ansatte men det er ikke noe krav.

Se hele webinaret der Simployers rådgivere svarte på innsendte spørsmål om sykefravær her.

Quiz

Hva kan du om ferie og feriepenger?

Finn ut om du har kontroll på reglene om ferie og feriepenger.

Test dine kunnskaper i vår quiz

Del siden: