Viktige regelendringer 1. juli

1. juli trer mange nye lover og regler tradisjonelt i kraft. Vi har som vanlig samlet de vi mener er viktigst for deg som jobber med HR, økonomi og HMS.
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Simployers rådgivere svarte i fjor på rundt 36.000 spørsmål fra norske arbeidsgivere innen temaer som arbeidsrett, økonomi, trygderett, HMS og pensjon, gjennom vår Faghjelp-tjeneste

Rådgiverteamet i Simployer følger regelverket tett, og oppdaterer håndbøker og Faghjelp-produkter slik at kunder alltid har gjeldende regelverk tilgjengelig.

Hvert år er det spesielt mange regelendringer 1. januar og 1. juli.

Her har Simployers rådgivere samlet de viktigste regelendringene som trer i kraft 1. juli 2021:

Nye permitteringsregler

 • For nye permitteringer reduseres fritaksperioden uten lønnsplikt for arbeidsgiver fra 49 uker til 26 uker innenfor en rullerende periode på 18 måneder​
 • Ved ny permittering etter 30. juni regnes bare permitteringsuker fra og med 1. juli med som forbruk av fritaksperioden på 26 uker​

Mulighet til å beholde permitterte i tjenestepensjonsordningen utvides til 30. september

 • Fra 17. april 2020 er det åpnet for at bedrifter som ikke har fastsatt i regelverket at ansatte skal være medlem under permittering likevel kan beslutte at disse skal stå som medlem av pensjonsordningen. Selv om det besluttes at disse skal være medlem har foretaket ikke plikt til å betale innskudd, forsikring som gir rett til innskuddsfritak ved uførhet, eller eventuelle uføre eller etterlatteforsikringer i permitteringsperioden. Retten til å stå i ordningen gjelder så lenge man er lovlig permittert. ​
  • Selv om man ikke har plikt til å fortsette innbetaling av innskudd kan arbeidsgiver beslutte å innbetale innskudd og fortsette forsikringer. ​

Perioden med fortrinnsrett til ny ansettelse etter oppsigelse utvides midlertidig fra 12 måneder til 24 måneder ​

 • Gjelder oppsigelser som gjennomføres i perioden 1. juli til og med 31 desember 2021 og som er begrunnet i virkningene av covid-19-pandemien​

Endringer i aldersgrenseloven (stat)​

 • Plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense oppheves​

Endringer i reglene om varsling i arbeidsmiljøloven​

 • Diskrimineringsnemda får myndighet til å avgjøre tvister om gjengjeldelse etter varsling, herunder fatte vedtak om oppreisning og erstatning

Statens særavtaler for reiser videreføres ut året

 • Statens særavtaler for reiser følges av staten og det meste av private næringsliv. Gjeldende avtaler går ut 30. juni 2021; og det er besluttet å videreføre disse ut 2021 uten endringer.

Ny forskrift om tvangsmulkt ved manglende oppfyllelses av plikt til å ha obligatorisk tjenestepensjon, OTP

 • Skatteetaten kan gi pålegg om å opprette ordning innen en gitt frist. Dersom ordning ikke opprettes innen fristen, kan det gis mulkt med kr 250 per ansatt per dag​.

Arbeidsgiver som er omfattet OTP-loven skal rapportere organisasjonsnummeret til den pensjonsleverandøren de har valgt

 • A-ordningen deler inntektsopplysningene arbeidsgiver har innrapportert på a-meldingen med pensjonsleverandøren, i første omgang som et pilotprosjekt. Målet er at denne delingstjenesten skal omfatte alle arbeidsgivere som er omfattet av OTP-loven og deres pensjonsleverandører i løpet i 2021.

Forlengelse av unntaksreglene for sykepenger og omsorgspenger til 30. September 2021

 • Dette betyr at koronarelatert sykefravær, dvs. smitte, mistanke om smitte eller sykepenger ved innreisekarantene vil gi rett til sykepenger ut september 2021. Dette er en forlengelse fra 30. juni. For sykefravær i denne kategorien forlenges dessuten særregelen om arbeidsgivers betalingsforpliktelse, som betyr at arbeidsgiver kan søke refusjon for sykepenger i arbeidsgiverperioden fra dag 4 - 16.
 • Følgende særregler om omsorgspenger forlenges ut september 2021: ​
  • Reglene om rett til omsorgspenger når barnet er i karantene, eller skoler og barnehager er helt eller delvis stengt. ​
  • Rett til overføring av dager med omsorgspenger mellom foreldre når skoler og barnehager er stengt. ​
  • Rett til omsorgspenger selv om kvoten er brukt opp for foreldre til barn som må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.​
  • Rett til omsorgspenger selv om kvoten er brukt opp når skoler og barnehager er stengt. ​

Lovtekniske justeringer og oppdateringer som samsvarer med praksis hos NAV

 • Krav til aktivitet og medvirkning for personer som mottar sykepenger er samlet i én bestemmelse​
 • Det presiseres at det gis rett til sykepenger under utenlandsopphold utenfor EØS i "fire uker i en tolvmånedersperiode".​
 • Ved samtidig rett til sykepenger eller pleiepenger må sykepenger benyttes først såfremt sykepengegrunnlaget utgjør minst 2 G (grunnbeløp).​

Midlertidig lav mva-sats forlenges​

 • Stortinget har vedtatt å forlenge den midlertidige lave mva-satsen på 6%. Endringen er en del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen. Den lave satsen vil igjen være 12% fra 1. oktober 2021. Satsen gjelder omsetning av tjenester innen persontransport, transport av kjøretøy på ferge, overnattingstjenester, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. ​

Direkteregistrering for britiske virksomheter i Merverdiavgiftsregisteret​

 • Britiske avgiftssubjekter kan registrere seg uten bruk av representant i Merverdiavgiftsregisteret. Ved bruk av representant blir ikke representanten solidarisk ansvarlig for betaling av merverdiavgift. Dette tilsvarer ordningen for avgiftssubjekter hjemmehørende i EØS. Behovet for endring har oppstått etter Brexit. Endringen ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021, og trer i kraft fra 1. juli 2021.

 

Merverdiavgift – akupunktur, naprapati og osteopati​

 • Omsetning og formidling av alternativ behandling ble avgiftspliktig fra 1. januar 2021. For osteopati og naprapati ble det gitt utsatt iverksetting frem til 1. juli 2021, og for akupunktur frem til 1. oktober 2021. Det er vedtatt ytterlige utsettelse av avgiftsplikten for akupunktur, osteopati og naprapati frem til 1. januar 2022.​

Merverdiavgift – avviklingen av 350-kronersgrensen​

 • De midlertidige overgangsbestemmelsene som på nærmere vilkår gir de utenlandske tilbyderne et begrenset ansvar for innbetaling av norsk merverdiavgift, fases ut fra 1. juli 2021.​

Kildeskatt på renter og royalty mv.​

 • Det er vedtatt en kildeskatt på 15 prosent på renter, royalty og leiebetalinger for visse fysiske eiendeler. Kildeskatten ilegges betalinger fra norske selskap til nærstående selskap i lavskatteland. Kildeskatten trer i kraft 1. juli 2021, for renter og royalty, og 1. oktober 2021 for leiebetalinger for visse fysiske eiendeler.

Endringer i regnskapsloven

 • Størstedelen av endringene i utarbeidelsen av regnskapet er marginale, endringer i ordlyd og forhold som ikke er vesentlige for våre artikler og kunder​
 • Det er gjort betydelige lettelser i notekravene for små foretak

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: