Slik utvider stortingsflertallet koronatiltakene

Stortingsflertallet vil presse regjeringen til å utvide koronatiltakene for permittering, sykepenger og dagpenger.
onsdag 20. januar 2021
Lesetid: 4 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Arbeiderpartiet, FrP, SV og Senterpartiet har blitt enige om en liste med 23 koronatiltak som de ønsker å presse regjeringen til å gjennomføre.

Tiltakene omfatter en lang rekke områder, blant annet permittering, sykepenger og dagpenger.

Permitteringer til 1. oktober

Blant endringene opposisjonen nå ber om, er at muligheten for å permittere ansatte økes ytterligere.

– For en uke siden foreslo regjeringen å utvide arbeidsgiveres rett til å permittere ansatte uten lønn frem til 1. juli, for permitteringer som går ut før dette. Stortinget ber nå regjeringen å utvide denne muligheten ytterligere 3 måneder, frem til 1. oktober, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Samtidig ber de regjeringen utvide ordningen med forhøyet sats på dagpenger tilsvarende.

Vil utsette arbeidsgiverperiode 2

Den kanskje viktigste endringen på permitteringsområdet er stortingsflertallets ønske om å utsette arbeidsgiverperiode 2, som skulle bli iverksatt 1. mars.

– Regjeringen besluttet i høst å innføre en ny lønnspliktperiode på fem dager for permitteringer som går utover 30 uker. Denne skulle først bli iverksatt ved nyttår, men ble gjennom avtalen om statsbudsjett utsatt til 1. mars. Nå ber opposisjonen regjeringen vurdere å utsette den ytterligere frem til 1. juli, sier Gauslaa.

Han understreker at opposisjonspartiene ber regjeringen vurdere denne nye utsettelsen; og at det dermed gjenstår å se om denne ekstra arbeidsgiverperioden faktisk blir utsatt.

Vil utvide sykepengeretten

Videre ønsker stortingsflertallet å forlenge den utvidede retten til sykepenger for arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende frem til 1. juli.

– I forbindelse med koronapandemien har ansatte hatt mulighet til å være hjemme med sykepenger selv om de ikke faktisk er syke, dersom de er smittet med covid-19 eller det er mistanke om det. Når arbeidstakeren er borte på grunn av korona skal arbeidsgivere betale sykepenger for de tre første dagene, inkludert dager med delvis fravær. For dag 4 til 16 får arbeidsgiver refusjon fra NAV, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Denne ordningen gjelder i utgangspunktet til 31. mars 2021, men blir etter alt å dømme utvidet til 1. juli av stortingsflertallet.

 

Slik vil stortingsflertallet utvide koronatiltakene

Dette er punktene stortingsflertallet bestående av Arbeiderpartiet, FrP, SV og Senterpartiet er enige om (Kilde: nrk.no):

 1. «Stortinget ber regjeringen utvide permitteringsperioden til 01.10.2021»
 2. «Stortinget ber regjeringen forlenge forhøyet sats på dagpenger, 80 % av dagpengegrunnlag opp til 3G, til 01.10.2021»
 3. «Stortinget ber regjeringen vurdere å utsette arbeidsgiverperiode 2 til 1. juli 2021»
 4. «Stortinget ber regjeringen oppheve ventetid på tre dager for å motta dagpenger til 01.10.2021»
 5. «Stortinget ber regjeringen forlenge maksimal periode for mottak av dagpenger til 01.10.2021, også for de tilfeller som gikk ut over maksimal periode fra 1. november til datoen endringen er implementert»
 6. «Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere til 01.10.21 med sammenligningsgrunnlag 2019»
 7. «Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for lærlinger (også for nye tilfeller) fram til 01.10.2021»
 8. «Stortinget ber regjeringen forlenge midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende til 01.07.2021»
 9. «Stortinget ber regjeringen videreføre veilederen om avhending av bolig eller andre eiendeler for å få innvilget sosialhjelp til 01.10.2021»
 10. «Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet koronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt fra en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner»
 11. «Stortinget ber regjeringen sørge for at delvis permitterte drosjesjåfører må på meldekort kunne registrere den tid man faktisk har hatt kjøring, ikke all ventetid mellom oppdrag»
 12. «Stortinget ber regjeringen styrke mulighetene for at bedriftsintern opplæring kan bli et reelt alternativ til permitteringer, også for store industribedrifter».
 13. «Stortinget ber regjeringen i tiltakspakken som er varslet i januar fremme forslag om en pakke på minimum 1 mrd. med forsterkede arbeidsretta tiltaksplasser for arbeidsledige og permitterte, økte ressurser til oppfølging og veiledning av permitterte og arbeidsledige, samt styrking av midlene til bedriftsintern opplæring og partsstyrte kompetansetilbud»
 14. «Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet, senest i løpet av februar, fremme forslag om en ny modell for lønnsstøtte slik at folk kan holdes i jobb fremfor å være permittert»
 15. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forlenge den generelle kompensasjonsordningen fram til 1. juli 2021 med kompensasjonsgrad på 85%»
 16. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkludere myndighetspålagt vedlikehold og tilsyn i kompensasjonsordningen for faste utgifter»
 17. «Stortinget ber regjeringen foreslå tilpasninger i støtteordningene som bidrar til at bedrifter med egne ansatte/som eier egne driftsmidler likebehandles med bedrifter som leier personell/leaser utstyr»
 18. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å videreføre og styrke ordningen med å tilføre midler til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet slik som ble gjort i nysalderingen av statsbudsjett 2020. Denne ordningen skal særlig komme bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller nedstengninger til gode»
 19. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å styrke omstillingsordningen som går via Innovasjon Norge til reiseliv, eventbransjen, serveringsbransjen og andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltakene, innenfor en ramme på 1 mrd.»
 20. «Stortinget ber regjeringen sikre at støtteordningen for publikumsåpne arrangement videreføres fram til 1. juli 2021, og at grensen for størrelse på arrangement reduseres og tilpasses smittevernbegrensning»
 21. «Stortinget ber regjeringen opprette en søknadsbasert tilskuddsordning (ventilordning) for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen»
 22. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å utsette krav om innbetaling av mva., arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt til 1. juli 2021».

I tillegg er Ap, Sp og Frp, som sammen kan danne flertall på Stortinget, enige om følgende forslag:

 1. «Stortinget ber regjeringen opprette en kompensasjonsordning for flyselskaper med norsk driftstillatelse som har drevet over tid i Norge. Formålet med ordningen skal være å sikre det norske rutetilbudet, trygge norske arbeidsplasser i luftfarten, og det skal stilles krav som sikrer at støtten ikke går til selskapenes kreditorer og aksjonærer. Støtten skal bidra til å sikre faste og direkte ansettelser med norske lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten».

Trenger du støtte ved permittering eller nedbemanning?

Husk at våre juridiske rådgivere hver dag sitter klar til å svare på spørsmål fra deg som jobber med HR og ledelse.

Les mer om Ekspert Personal og prøv gratis

Del siden: