Ofte stilte spørsmål om arbeidsmiljøutvalg

Hvem sitter i et arbeidsmiljøutvalg (AMU) og hvordan velges medlemmene? Hva bestemmer AMU og hvor ofte må de møtes? Mange har spørsmål om AMU før reglene strammes inn fra 1. januar 2024.
Anne SandtorpRådgiver HMS
tirsdag 5. desember 2023
Lesetid: 4 Minutter
Et arbeidsmiljøutvalg skal bestå av minst fire personer, og det skal bestå av like mange representanter for arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Arbeidsmiljøutvalget består av representanter fra arbeidsgiver og arbeidstaker, og skal jobbe for et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø i virksomheten. Det betyr at utvalget skal delta både i planlegging og oppfølging av arbeidsmiljøarbeidet, og skal som hovedregel behandle alle saker som kan få vesentlig innvirkning på arbeidsmiljøet.

Trenger du lovpålagt HMS-opplæring? Se Simployers HMS-kurs

Her er 12 ofte stilte spørsmål om ordningen: 

1. Hvem må ha AMU?

Fra 1.januar 2024 er hovedregelen at alle virksomheter med minst 30 arbeidstakere ha AMU. 
Virksomheter med mellom 10 og 30 arbeidstakere skal også ha AMU dersom en av partene ved virksomheten ønsker det.

Ved beregningen av antall arbeidstakere skal enhver som arbeider minst 20 timer i uka, regnes med, og det er det gjennomsnittlige antall arbeidstakere i løpet av siste kalenderår som legges til grunn ved beregningen.

2. Hvem sitter i AMU?

AMU er partssammensatt, og det betyr at det skal sitte like mange representanter for arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. To personer har fast plass: hovedverneombudet er alltid en av arbeidstakernes representanter. Øverste leder er nesten alltid en av arbeidsgivers representanter (når virksomheten er omfattende kan en representant fra den øverste ledelse sitte i stedet for øverste leder)

Utover dette utpeker arbeidsgiver sine øvrige representanter, og arbeidstakerne velger vanligvis sine.

AMU skal bestå av minst fire representanter, og det frarådes å være flere enn åtte.

3. Hvordan velges medlemmer til AMU?

Arbeidsgiver peker ut sine representanter, og arbeidstakernes representanter velges vanligvis ved flertallsvalg. Hovedverneombud og en representant fra virksomhetens øverste ledelse er alltid medlemmer av AMU. Nærmere bestemmelser finnes i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap. 3

4. Hvilke saker skal AMU behandle?

Arbeidsmiljøutvalget behandler saker som berører arbeidsmiljøet. Dette kan f.eks. inkludere rutiner og status for:

•    informasjon, kommunikasjon og opplæring
•    omstilling, organisasjonsendringer og flytting
•    endring av vesentlige arbeidsprosesser, utstyr og/eller systemer til bruk i arbeidet
•    arbeidet med å fremme likestilling og hindre diskriminering
•    kartlegginger, risikovurdering, HMS-avvik og forbedringsforslag
•    utforming og gjennomføring av det systematiske arbeidsmiljøarbeidet
•    forebygging og håndtering av sykefravær (status, utvikling, oppfølging, tiltak) 
•    forebygging og håndtering av ulykker

5. Hvor ofte må AMU møtes?

Det finnes ingen absolutte krav til dette i regelverket, men det står at det normalt skal avholdes minst fire møter per år. Det er derfor vanlig å planlegge minst ett møte per kvartal, og så innkalle til ekstraordinære møter ved behov.  

6. Hvem skal lede arbeidsmiljøutvalget?

Ledervervet i AMU går på omgang, slik at partene har ledervervet ett år hver. Når arbeidstakersiden skal ha ledervervet, blir arbeidstaker-representantene enige om hvem som skal være leder. Tilsvarende det året arbeidsgiversiden skal ha ledervervet. 
Dersom partene ikke blir enige om hvem som skal ha ledervervet først, så avgjøres et ved loddtrekning. 

7. Har AMU besluttende myndighet?

AMU er i all hovedsak et samarbeidsorgan som gir råd til arbeidsgiver. I to tilfeller har imidlertid AMU beslutningsmyndighet.

I.    Hvis AMU finner det nødvendig for å verne arbeidstakernes liv eller helse, kan utvalget vedta at arbeidsgiveren skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet (innenfor rammen av arbeidsmiljøregelverket)

II.    For å klarlegge om det foreligger helsefare, kan utvalget også vedta at arbeidsgiveren skal utføre målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet.

Last ned gratis plansje: Slik oppretter du arbeidsmiljøutvalg (AMU)

8. Må det skrives referat fra AMU-møtene?

Ja, det skal skrives referat, og ved avstemming skal både flertallets og mindretallets standpunkt oppgis. 

9. Hva skjer hvis det blir «uavgjort» ved avstemming i AMU?

Dersom det blir stemmelikhet ved avstemming, har leder av AMU avgjørende stemme. Da er det altså AMUs leder som avgjør hva beslutningen blir. 
Husk at uansett skal både flertall og mindretall oppgis i referatet. 

10. Hvor ofte må AMU-representantene byttes ut?

AMU velges for en periode på to år. Etter to år gjennomføres nytt valg av representanter, og AMU etableres på nytt. Det er imidlertid ingenting i veien for gjenvalg, og en viss kontinuitet er nyttig.

11. Hva skjer hvis vi unnlater å ha AMU?

Hvis virksomheten lar være å ha AMU går den først og fremst glipp av et kompetent samarbeidsforum for å fremme og følge opp et arbeidsmiljø der trygge medarbeidere får best mulig forutsetninger for å lykkes i arbeidet.
I tillegg vil virksomheten få avvik fra tilsynsmyndigheter, sertifiseringsorgan, kunder og leverandører hvis de får tilsyn/revisjon.

Brudd på plikten til å drive et AMU vil også bli tillagt vekt ved rettslig eller annen oppfølging i forbindelse med ulykker, kritikkverdige forhold, tvister med mer.  

12. Hva slags opplæring skal medlemmene av AMU ha?

Medlemmer av AMU skal ha samme opplæring som verneombud. Det betyr i utgangspunktet 40 timer med tilpasset opplæring.

Regelverket åpner imidlertid for at partene i fellesskap kan avtale lenger eller kortere varighet basert på en forsvarlighetsvurdering. Forsvarlighetsvurderingen må ta utgangspunkt i kravene til opplæring, og så vurdere disse opp mot risikoforholdene i virksomheten. Dersom man kommer frem til at enkelte tema er helt irrelevante, evt. at de kan spisses og snevres inn, kan man tilpasse og forkorte opplæringen.

Behov for lovpålagt opplæring? Se våre HMS-kurs

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: