Nå kommer nye regler om arbeidsavtaler

Fra 1. juli kommer det nye regler om arbeidsavtaler. Kort fortalt skal arbeidsavtalene inneholde flere opplysninger enn det de gjør i dag. 
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 2. april 2024
Lesetid: 3 Minutter
Juridisk rådgiver i Simployer Ragni Myksvoll Singh.

– Med endringene som kommer vil arbeidsavtalene bli mer omfattende, sier juridisk rådgiver i Simployer Ragni Myksvoll Singh. Hun anbefaler arbeidsgivere å ta nødvendige grep for å sikre at virksomhetens avtaler er i samsvar med de nye kravene. 

Må opplyse om alt betalt fravær

Arbeidsmiljøloven stiller minimumskrav til hva en skriftlig arbeidsavtale skal inneholde av opplysninger.

En stor endring som kommer 1.juli er at arbeidsavtalen skal inneholde informasjon om rett til betalt fravær fra arbeidsgiver, i tilllegg til ferie og feriepenger som i dag.

– Det betyr at arbeidsavtalen må opplyse om alle former for fravær eller fri fra arbeidet utover ferie, herunder permisjon og sykefravær. Det er kun fravær som arbeidsgiver betaler for det skal opplyses om, som for eksempel der arbeidsgiver betaler for ulike velferdspermisjoner, forklarer Myksvoll Singh.  

Fravær der arbeidsgiver supplerer med lønn på toppen av ytelser fra andre, for eksempel fra NAV, skal også med.

Direktesendt kurs 8. mai: Nye krav til arbeidsavtaler fra 1. juli

Fremgangsmåten ved opphør av arbeidsforhold

En annen sentral endring i reglene er knyttet til opphør av arbeidsforholdet. I dag skal arbeidsavtalen inneholde informasjon om oppsigelsesfrister. Med endringene skal også informasjon om fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet tas inn i arbeidsavtalen.

– Dette innebærer at arbeidsgiver må opplyse om reglene som gjelder for fremgangsmåte dersom en av partene ønsker å gå til oppsigelse, og dersom arbeidsgiver vil avskjedige arbeidstaker. Det vil hovedsakelig være reglene om drøftingsmøter og formkrav for oppsigelse som det vil være aktuelt å omtale, sier Myksvoll Singh.

Ordninger for vaktendringer

Fra 1. juli skal også ordninger for vaktendringer, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid og betaling for slikt arbeid tas inn i arbeidsavtalen.  

– Mange arbeidstakere jobber etter en arbeidsplan. Det er krav i loven om at en slik arbeidsplan skal drøftes med tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen. Benytter man en slik arbeidsplan skal ordningen for vaktendringer stå i arbeidsavtalen, sier Myksvoll Singh.  

I tillegg skal ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid stå i avtalen. Dette omfatter både der det handler om mertid og der det er overtid. Det må gis informasjon om muligheten adgangen til å pålegge slikt arbeid og hvordan slikt arbeid betales.  

Mange opplysninger 

Det er også flere andre opplysninger som skal inn i arbeidsavtalen. Dette er følgende:

  • Hvis det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass og arbeidstakeren fritt kan bestemme sitt arbeidssted, skal det opplyses om dette, samtidig som forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver oppgis
  • De ulike lønnselementene skal angis uttrykkelig  
  • Hvis daglig og ukentlig arbeidstid varierer, skal arbeidsavtalen opplyse om dette
  • Dersom arbeidstaker leies ut fra et bemanningsforetak, skal det stå hvem som er innleier
  • Det skal gis opplysninger om rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver tilbyr
  • Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet og navn på de institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i den forbindelse skal oppgis

Flere av disse opplysningene kan gis ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer disse forholdene.

– Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å henvise til en personalhåndbok, sier Myksvoll Singh.  

Frister

Fra 1.juli skjerpes også kravene til når en arbeidsavtale skal foreligge. I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest syv dager etter at arbeidsforholdet begynte.

– I dag kan man i prinsippet vente til en måned etter at arbeidsforholdet begynte, så her blir det en kraftig   innstramming, sier Myksvoll Singh. 

Kravene til når endringer i arbeidsforholdet skal tas inn i arbeidsavtalen vil også skjerpes, slik at endringer skal tas inn tidligst mulig og senest den dagen endringen trer i kraft.  

Hva må arbeidsgiver gjøre?

Regelendringene gjelder arbeidsavtaler som inngås etter 1. juli, og Simployers rådgiver understreker viktigheten av at arbeidsgivere som har maler for arbeidsavtaler oppdaterer disse.  

Med disse endringene vil arbeidsavtalene bli mer omfattende, og det er derfor viktig å tenke godt gjennom utforming og språk slik at avtalene blir så klare og tydelige som mulig, sier Ragni Myksvoll Singh, juridisk rådgiver i Simployer. 

– Hva med arbeidsavtaler som allerede er inngått? Må de endres?

– Når det gjelder eksisterende arbeidsforhold, kan arbeidstaker be om at den skriftlige arbeidsavtalen suppleres med de nye opplysningene. Arbeidsgiver må i så fall supplere avtalen tidligst mulig og senest to måneder etter at arbeidstaker har bedt om dette, svarer Myksvoll Singh.   

Den 8. mai holder Ragni Myksvoll Singh et direktesendt kurs om de nye kravene til arbeidsavtaler. Mer informasjon og påmelding.

Se også: Simployer tid og plan

Digital løsning som forenkler arbeidet med tidsregistrering og bemanningsplanlegging.

  • Enkel tidsregistrering med mobilen
  • Automatiske beregninger av timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, med mer
  • Medarbeidere har alltid oversikt og kan selv produsere timelister

Les mer og book demo

Del siden: