Ny avtale om hjemmekontor i utlandet

En ny avtale som gjelder fra 1. juli 2023 åpner for at arbeidstakere kan jobbe mer fra hjemmekontor i utlandet.
Magnus SchaftInnholdsprodusent
torsdag 6. juli 2023
Lesetid: 2 Minutter
– Arbeidstaker får nå lov å være tilknyttet trygdeordningen i arbeidsgiverens land så lenge under 50 prosent av arbeidstiden utføres på hjemmekontor i landet arbeidstakeren bor, forklarer juridisk rådgiver HR og ledelse Karoline Dystebakken i Simployer. Også i den nye avtalen må arbeidstaker avklare medlemskapet.

Avtalen gjelder i de 17 landene som hittil har signert, og gjelder hvis både landet arbeidsgiver holder til og landet arbeidstaker bor og jobber på hjemmekontor i har signert.

Avtalen som nå er inngått innebærer at arbeidstakeren kan velge å være tilknyttet trygdeordningen i landet arbeidsgiveren holder til, så lenge arbeidstakeren utfører under 50 prosent av arbeidet på hjemmekontoret i bostedslandet. Utfører arbeidstakeren 50 % eller mer så kan han ikke velge. Arbeidstakeren vil da tilhøre bostedslandet.

Hittil har grensen vært at hvis 25 prosent eller mer av arbeidet utføres på hjemmekontoret i bostedslandet så skal arbeidstakeren tilhøre dette landets trygdeordning. Da må arbeidsgiver og arbeidstaker forholde seg til et annet lands regler, rettigheter og plikter. For landene som har signert kan arbeidstakerne nå jobbe mer i bostedslandet.

Omfatter mange

Mange arbeidsforhold i Norge har elementer av fjernarbeid på hjemmekontor. Arbeidsforhold i Norge er ofte tett knyttet til folketrygden ved at arbeidsgiver forskutterer ytelser ved sykdom eller for eksempel foreldrepermisjon. I tillegg kommer blant annet arbeidsgiveravgift og yrkesskadedekning som er knyttet opp mot medlemskap.

Formålet med den nye avtalen er å lette grensekryssende fjernarbeid så mye som mulig og begrense virkningen av slikt arbeid for trygdetilhørighet, i tråd med EU/EØS-prinsippene.

– Med denne avtalen tar EU innover seg de endringene i arbeidsmønster som pandemien førte med seg. Mitt klare råd til arbeidsgivere er å sette seg inn i hva som gjelder for arbeidsforhold der det er avtalt hjemmekontor i et annet land og sørge for at arbeidstaker avklarer trygdetilhørighet. Medlemskapet påvirker plikter og rettigheter, så er arbeidstaker medlem i et annet land må du sette deg inn i hva som gjelder der, sier Karoline Dystebakken, juridisk rådgiver HR og ledelse i Simployer.

Ikke feriekontor

Avtalen gjelder for arbeidstakere som normalt arbeider i minst to land og der bostedslandet er et annet enn landet arbeidsgiver holder til.

Eksempel: Arbeidstakere som jobber i Norge for norsk arbeidsgiver, men som har bosted i Polen eller Spania og har avtale med arbeidsgiver om å arbeide delvis derfra.

Arbeidstakere som ikke normalt arbeider i flere land, og for eksempel ønsker å arbeide på «hjemmekontor» i feriehuset i Spania eller Sverige, er ikke omfattet av denne avtalen. Her er fortsatt regelen at arbeidsstedet avgjør og at man dermed vil kunne miste medlemskap i norsk trygd fra dag én.

– Dette er ingen ny regel, men mange er ikke oppmerksom på den. Arbeidstaker må avklare medlemskapet sitt også i disse tilfellene, tilføyer Dystebakken.

Arbeidstaker må søke

Arbeidstaker må søke trygdemyndighetene i det landet hvor han ønsker å være medlem. Det må foreligge en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om hvor mye det skal arbeides fra hjemmekontoret. I tillegg må det være enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker at det skal søkes.

Avtalen er midlertidig frem til samordningsforskriftene for trygdeytelser blir tilpasset.

– Arbeidsgivere vi har snakket med opplever reglene som vanskelige å forstå og forholde seg til og fortsatt ikke nok tilpasset virkeligheten. I tillegg kommer den lange behandlingstiden for å avklare medlemskap. Kanskje vil det komme ytterligere tilpassede regler, spekulerer Dystebakken.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: