Arbeidsgiver må opplyse om lønn ved mistanke om diskriminering

Lønnsopplysninger er i utgangspunktet en sak mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i privat sektor. Men dersom arbeidstaker mistenker diskriminering kan han eller hun kreve å få vite også andre kollegers lønn.
Ragni Myksvoll Singh, Juridisk rådgiver HR og ledelse
schedule onsdag 9. juni 2021
Lesetid: 2 Minutter
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh

At Alejandro, som kommer fra Colombia, tjener mindre enn Petter, som kommer fra Norge, betyr ikke nødvendigvis at Alejandro blir diskriminert. Det kan skyldes at Alejandro og Petter har ulike kvalifikasjoner eller at Petter har lenger ansiennitet. Men dersom Alejandro mistenker at han tjener mindre enn Petter fordi han kommer fra et annet land, så vil arbeidsgiver ha plikt til å opplyse om lønnsnivået og kriteriene for fastsettelsen av lønnen til Petter.

- Arbeidstaker som har mistanke om diskriminering ved lønnsfastsettelsen, kan nemlig kreve å få vite lønnen til den eller de arbeidstaker sammenligner seg med. Dette er regulert i likestillings- og diskrimineringsloven § 32, og formålet med opplysningsplikten er blant annet å styrke muligheten for den som mener seg diskriminert til å undersøke forholdene, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Gratis webinar: Kickstart arbeidet med mangfold og likestilling

Har din virksomhet kommet i gang med å jobbe aktivt med mangfold og likestilling? Hvis ikke, så haster det virkelig nå. For i løpet av 2021 skal alle virksomheter kunne dokumentere hva de gjør på dette området. 

Her kan du se webinaret når det måtte passe for deg

Arbeidstaker må ha mistanke

Arbeidstaker må ha en konkret mistanke om at lønnen er fastsatt på en diskriminerende måte. Og mistanken må knyttes til et av diskrimineringsgrunnlagene i likestillings- og diskrimineringsloven.

- Det er arbeidstaker selv som avgjør om det er grunn til mistanke om diskriminering. Arbeidsgiver kan ikke nekte innsyn fordi man mener mistanken er grunnløs. Videre må den man sammenligner seg med utføre lignende arbeidsoppgaver eller arbeid av samme verdi, sier Myksvoll Singh.

Kan kreve opplysning om lønnsnivå og kriterier for fastsettelsen av lønn

- Det er opplysninger om lønnsnivå og kriteriene for lønnsfastsettelsen for de man sammenligner seg med, som arbeidstaker i så fall kan kreve at arbeidsgiver opplyser om. Arbeidsgiver må ikke oppgi sin vurdering av individuelle arbeidsprestasjoner, forklarer Myksvoll Singh.

Med lønn menes det alminnelige arbeidsvederlaget samt alle andre tillegg, fordeler eller andre goder som ytes av arbeidsgiveren. Andre goder som arbeidsgiver gir kan for eksempel være firmabil, fri telefon eller bonus.

Taushetsplikt om lønnsopplysninger

Arbeidstaker som har fått opplysninger om kollegaers lønn, vil ha taushetsplikt og må underskrive en taushetserklæring.

- I denne erklæringen bør det stå at opplysningene kun skal brukes i en eventuell sak om lønnsdiskriminering, at opplysningene ikke skal utleveres og at de skal slettes når saken er avsluttet. Arbeidstaker kan altså ikke snakke med andre kollegaer om de lønnsopplysningene man har fått innsyn i og kan heller ikke levere ut disse til andre, sier Myksvoll Singh

Arbeidstaker kan likevel levere opplysningene til tillitsvalgt, advokat eller andre rådgivere samt til Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda.

Informasjon til arbeidstaker

- Dersom arbeidsgiver skal utlevere lønnsopplysninger om en ansatt etter denne regelen, skal arbeidsgiver samtidig informere den ansatte om hvilke opplysninger som er utlevert, til hvem og at utleveringen har skjedd på bakgrunn av mistanke om lønnsdiskriminering, sier Myksvoll Singh.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter