7 ofte stilte spørsmål om lønnskartlegging

Mange arbeidsgivere har en plikt til å kartlegge de ansattes lønn for å blant annet avdekke om det finnes lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Her får du svar på sju vanlige spørsmål i forbindelse med dette arbeidet.
Ragni Myksvoll SinghJuridisk rådgiver HR og ledelse
tirsdag 30. april 2024
Lesetid: 2 Minutter

1. Hva er lønnskartlegging?

Arbeidsgivere har plikt til å jobbe aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Mange virksomheter må i tillegg jobbe etter en bestemt arbeidsmetode når de skal jobbe med aktivitetsplikten og de må også kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid. Disse virksomhetene har i tillegg en plikt til å redegjøre offentlig for dette arbeidet.

2. Hva menes med arbeid av lik verdi?  

Med arbeid av lik verdi menes arbeid som ut fra en helhetsvurdering kan anses som likeverdig. For å finne ut om arbeid er av lik verdi må man gjøre en helhetsvurdering der det legges vekt på den kompetansen som er nødvendig for å utføre arbeidet og andre relevante faktorer, som for eksempel anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold.  

Arbeidets verdi skal måles gjennom en objektiv sammenlikning av stillingene, og i vurderingen må det tas utgangspunkt i den konkrete stillingsbeskrivelsen. Arbeidstakernes individuelle kompetanse eller utførelse av arbeidet er ikke relevant i vurderingen av om to arbeidstakere utfører arbeid av lik verdi. Heller ikke ansiennitet skal inngå i vurderingen.

Last ned gratis plansjeVeien til likelønn

3. Hva med konsern? Må det lages en likestillingsredegjørelse for hvert enkelt selskap i konsernet? 

Ja, aktivitets- og redegjørelsesplikten gjelder for den enkelte juridiske enheten. Så hver juridisk enhet i konsernet med mer enn 50 ansatte har aktivitets- og redegjørelsesplikt på selvstendig grunnlag.

Det samme gjelder virksomheter i konsernet med mellom 20 og 50 ansatte dersom en av partene krever det.

4. Hva om selskapet oppdager usaklige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, men ikke har råd til å sette opp lønningene for å minske forskjellene? 

Dersom man avdekker lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som er usaklig begrunnet, så bør man lage en plan for hvordan dette kan utjevnes. Det er ikke sikkert man klarer å rette opp i dette med en gang.

Les også: Sett likelønn på agendaen
Les også: Arbeidsgivere må bruke mer tid på rapportering om likestilling

5. Gjelder redegjørelsesplikten for de som har mer enn 50 ansatte eller mer enn 50 årsverk?

Redegjørelsesplikten gjelder for private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte. Det samme gjelder private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte når en av partene i virksomheten krever det. 

I tillegg gjelder redegjørelsesplikten for alle offentlige virksomheter, uavhengig av størrelse. 

6. Skal redegjørelsen gis i en årsrapport eller i et annet format? 

Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument. Dersom den gis i et annet offentlig dokument, og virksomheten har plikt til å levere årsberetning, skal det stå i årsberetningen hvor dokumentet finnes offentlig tilgjengelig. 

7. Hvordan blir lønnskartleggingen annerledes med likelønnsdirektivet fra EU? 

Likelønnsdirektivet er ikke implementert i norsk rett. Vi kan derfor ikke nå si hvordan dette vil reguleres i Norge.  

Test deg selv: Simployers quiz om lønnkartlegging

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: