Få vet at ansatte må medvirke ved sykefravær

Sysselsettingsutvalget vil ha strengere plikt for ansatte til å medvirke ved sykefravær. Simployers rådgivere mener problemet ikke er dagens regler, men at de er alt for lite kjent.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 14. april 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp

Sykefravær fører til store kostnader for arbeidsgivere og samfunnet, og sysselsettingsutvalget har fått i oppdrag å foreslå tiltak for å redusere sykefraværet og få flere i jobb.

Et av tiltakene utvalget foreslår i sin siste rapport, er en strengere plikt for ansatte til å medvirke ved sykefravær.  Utvalget mener at en slik forsterket medvirkningsplikt vil gi arbeidsgiverne bedre mulighet til å oppfylle sin tilretteleggingsplikt etter arbeidsmiljøloven.

Sikker, god og enhetlig oppfølging av syke ansatte

Simployer sykefraværsoppfølging gir ledere systemstøtte med oversikt over frister og oppgaver knyttet til et sykefravær. Allerede første fraværsdag etableres en tidslinje i systemet som viser lederen hva som skal gjøres, til hvilket tidspunkt, og hvordan, og hver oppgave varsles per epost.

Les mer om Simployer sykefraværsoppfølging

Utvalgets forslag

Forslagene som legges frem skal utredes nærmere før det eventuelt blir lagt frem forslag til lovendringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven. Følgende tiltak mener utvalget det er interessant å følge opp videre:

  • Så tidlig som mulig gi opplysninger til arbeidsgiver om mulig restarbeidsevne.
  • Foreslå konkrete tilretteleggingstiltak og prøve ulike tilretteleggingstiltak som foreslås av arbeidsgiver eller NAV.
  • Opplyse arbeidsgiver om antatt prognose for bedring og/eller friskmelding.
  • Stille på møter for gjensidig informasjonsutveksling med arbeidsgiver der det er hensiktsmessig.

Muligheten finnes allerede

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp mener dette er å slå inn åpne dører, siden dagens regelverk også stiller strenge krav til medvirkning fra syke ansatte.

– Hvis vi ser på tiltakene som foreslås mener vi at dette kan gjennomføre allerede i dag. Det er derfor ingen grunn til å vente på ytterligere utredning før en setter krav til ansattes medvirkning ved sykefravær. Både dagens regelverk i folketrygdloven § 8-8 og arbeidsmiljøloven § 2-3 gir åpning for at arbeidsgiver kan sette nettopp slike krav til de ansatte, sier Atle Torp.

– Vi opplever imidlertid, og dette er jo i tråd med utvalgets oppfatning, at dette er regelverk som ikke er kjent. En relansering av arbeidstakers medvirkningsplikt kan derfor være en god ide, slik at mange flere blir kjent med at slike plikter foreligger.

Gjør pliktene kjent for de ansatte

For arbeidsgivere som ønsker det, kan de derfor allerede i dag gjøre disse pliktene kjent for sine ansatte.

– Vi opplever at et vellykket system for oppfølging bygger på gjensidig tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at de tiltak som iverksettes er til gode for begge parter. Det kreves derfor at man innarbeider en kultur i virksomheten for at arbeidsgiver ved fravær umiddelbart tar kontakt med den ansatte for å se på arbeidsmuligheter. Det er viktig at den ansatte ikke oppfatter dette som utidig innblanding i en sykdomsperiode, men som god personalomsorg fra en arbeidsgiver som er opptatt av å finne gode løsninger. På denne måten kommer pliktene, som jo ligger som et fundament for samarbeidet, mer i bakgrunnen, sier Torp.

Ta det inn i onboardingen

For å sikre dette, mener Simployers rådgivere det er viktig å starte sykefraværsarbeidet mens ansatte fremdeles er friske.

– For å sikre at den ansatte er forberedt på at leder tar kontakt for å snakke om arbeidsmuligheter første dag i et sykefravær, bør måten vi jobber med sykefravær inn allerede i innfasingen av nye ansatte. At ansatte kjenner til rutiner og forstår at dette ikke er forskjellsbehandling, gjør det mye enklere å få gode samtaler når sykefraværet oppstår, sier Torp.

Husk også å retningslinjene for sykefraværsarbeid bør inn i Lederhåndboken, slik at du sikrer at alle ledere følger opp syke ansatte på samme måte. Der kan du gjerne også ha med en oversikt over tilretteleggingsmulighetene i virksomheten, slik at lederne slipper å starte på nytt hver gang.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: