Tilbakedatert sykmelding

I disse tilfellene kan en tilbakedatert sykmelding godtas av arbeidsgiver.
Atle Torp, Juridisk rådgiver HR og ledelse
schedule mandag 6. juni 2022
Lesetid: 2 Minutter

Tilbakedatert sykmelding

Som hovedregel kan ikke sykmelding godtas for tidsrom før arbeidstaker ble undersøkt av lege, jf. folketrygdloven § 8-7 andre ledd, første punktum. Normalt er det bare aktuelt å vurdere om sykmeldingen er tilbakedatert ved den første sykmeldingen.

Unntaksvis kan en sykmelding som er utstedt med tilbakevirkende kraft godtas dersom vedkommende har vært forhindret fra å søke lege, og det er godtgjort at vedkommende var arbeidsufør i hele den tilbakedaterte sykmeldingsperioden, jf. folketrygdloven § 8-7 andre ledd, andre punktum.

Eksempel på tilfeller hvor tilbakedatert sykemelding kan godtas:

  • Der arbeidstaker ikke har kunnet få kontakt med lege tidligere, f.eks. på grunn av influensaepidemi
  • Legestreik
  • Manglende innsikt i egen sykdom, f.eks. psykiatrisk pasient
  • Dersom det er et par dagers ventetid hos lege, vil man også kunne anses for å ha vært forhindret (1-2 dager)
Vanligvis vil det kun være snakk om kortvarige tilbakedateringer med unntak av pasienter med alvorlige psykiske lidelser, som på grunn av manglende innsikt i egen sykdom har unnlatt å oppsøke lege. Det er et krav at legen på fyllestgjørende måte godtgjør at sykdommen har medført arbeidsuførhet fra et tidligere tidspunkt.

Telefonkonsultasjon

En sykmelding skal i utgangspunktet skrives ut på grunnlag av personlig undersøkelse av arbeidstakeren.

Lege kan også konsulteres per telefon og kan godtas dersom den blir fulgt opp med en personlig konsultasjon innen få dager.

Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden har den 16. mars 2004 avsagt kjennelse i ankesak nr. 17/2002 hvor det fremkommer at en tilbakedatert sykmelding etter telefonkontakt med legen første fraværsdag, bare kan godtas i tilfeller der legebesøket skjer en til to dager senere fordi legen ikke har anledning til å motta pasienten tidligere. Unntak er pasienter med alvorlige psykiske lidelser, som på grunn av manglende innsikt i egen sykdom har unnlatt å oppsøke lege.

Kan arbeidsgiver underkjenne en tilbakedatert sykmelding?

Ja, arbeidsgiver kan underkjenne tilbakedaterte sykmeldinger dersom arbeidstakeren ikke har vært forhindret fra å søke lege og det ikke er godtgjort at vedkommende har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt.

Arbeidsgiver kan i slike tilfeller godta sykmeldingen fra den datoen arbeidstakeren har blitt undersøkt av lege. Dersom det ikke er benyttet egenmelding i forkant av den tilbakedaterte sykmeldingen, starter arbeidsgiverperioden første hele fraværsdag med gyldig dokumentasjon, og arbeidsgiver utbetaler sykepenger fra og med denne datoen. Den delen av sykmeldingen som er tilbakedatert anses som udokumentert fravær og gir ikke rett til sykepenger.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: