Regler for bruk av egenmelding

Dette må du som leder kontrollere når en ansatt leverer egenmelding.
Jørgen Brostrøm, Juridisk rådgiver HR og ledelse
schedule mandag 6. juni 2022
Lesetid: 2 Minutter

Egenmelding vil si at arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet pga. sykdom eller skade, uten å legge frem sykmelding.
Arbeidstaker er forpliktet til å melde om fravær første dag. Ingen har rett til sykepenger før fraværet er meldt.

Når kan egenmelding benyttes?

 • Etter to måneders ansettelses forhold
 • Kun i arbeidsgiverperioden (folketrygdloven § 8-7 )
 • I starten av et sykefravær
 • Inntil tre kalenderdager av gangen (deretter kan arbeidsgiver kreve legeerklæring)
 • Enten tre sammenhengende dager eller tre enkeltdager i samme arbeidsgiverperiode (så lenge hver dag er i starten av et sykefravær)
 • Arbeidsfrie dager teller med i egenmeldingsperioden når vedkommende er syk både før og etter helg
 • Arbeidsfrie dager teller med også ved sykdom før og etter helligdager og fridagene til skift- og deltidsansatte
 • Bedrifter med avtale om inkluderende arbeidsliv har 8 sammenhengende egenmeldingsdager

Egenmelding for hele eller halve dager?

Egenmelding ved egen sykdom kan ikke benyttes for fravær deler av dag. Egenmelding kan også kun benyttes i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden starter “første hele fraværsdag” som skyldes sykdom.

Eneste unntaket fra dette er ved fravær deler av dag når det foreligger en gradert sykemelding fra lege. Dette betyr at når en arbeidstaker må gå hjem fra arbeidet i løpet av arbeidsdagen, kan dette ikke regnes som en egenmeldingsdag.

Egenmelding ved barns eller barnepassers sykdom regnes i utgangspunktet som hele dager etter folketrygdloven. En ansatt som går hjem etter lunsj en arbeidsdag vil derfor kunne trekkes en hel dag av den tildelte kvoten ved barns sykdom.

Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidsgiver enten ensidig bestemmer eller inngår avtale med de ansatte om at egenmelding ved barns sykdom også kan benyttes for deler av en dag.

Kan man benytte egenmelding rett etter sykmelding?

Så lenge fraværet er sammenhengende, blir dette ansett som én sykdomsperiode uansett hvilken diagnose som ligger til grunn for fraværet.

For å kunne benytte egenmelding etter en periode med sykmelding, må man gjenoppta arbeidet minst én dag. Da vil et nytt fravær kunne dokumenteres med egenmelding inntil tre kalenderdager forutsatt at man ikke har benyttet noen av egenmeldingsdagene tidligere i samme arbeidsgiverperiode.

Egenmelding og gradert sykmelding

Arbeidstaker kan ikke benytte egenmelding for egen sykdom i en løpende sykmeldingsperiode. Dersom arbeidstaker selv blir ytterligere syk må arbeidstakeren på nytt til legen for å få en ny gradering, eventuelt 100% sykmelding for det aktuelle tidsrommet.

Sjekkliste ved mottak av egenmelding

 • Har arbeidstaker har vært ansatt i 2 måneder?
 • Har arbeidstaker nylig hatt mer enn 14 dager permisjon?
 • Er vedkommende fratatt egenmeldingsrett?
 • Har vedkommende benyttet flere tilfeller på kort tid?
 • Blir egenerklæringen bekreftet skriftlig senere?

Egenmelding er en rettighet som faller bort hvis man har hatt permisjon i over 14 dager.

Uten skriftlig egenmelding når arbeidet gjenopptas kan arbeidsgiver bestemme at sykepengene bortfaller i egenmeldingsperioden. (folketrygdloven § 8-26 )

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: