Meldeplikt ved sykefravær

Den ansatte er selv ansvarlig for å melde i fra til leder ved sykdom. Funksjonsevne skal også oppgis.
Jørgen Brostrøm, Juridisk rådgiver HR og ledelse
schedule mandag 6. juni 2022
Lesetid: 2 Minutter

Arbeidstaker er selv ansvarlig for at melding om sykefravær blir gitt arbeidsgiveren første fraværsdag. Meldeplikten første dag gjelder alt sykefravær enten det dokumenteres med legeerklæring eller egenmelding. Arbeidstakeren har etter hovedregelen ikke rett til sykepenger fra arbeidsgiveren før den dag melding blir gitt med mindre det foreligger gyldig grunn for ikke å ha gitt beskjed, jf. folketrygdloven § 8-18 tredje ledd. I tillegg må sykdommens art og arbeidstakers mulighet for å gi beskjed på annen måte vurderes.

Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden har trukket opp en meget restriktiv praksis i blant annet kjennelse nr 18/1979. Det er ingen formkrav med hensyn til hvordan og hvilket tidspunkt meldingen skal gis. Det er tilstrekkelig at arbeidstaker melder fraværet innen arbeidsdagens slutt. Dette betyr at arbeidstaker har rett på sykepenger selv om arbeidstaker ikke har meldt sykefraværet i henhold til rutiner som fremgår i personalhåndboken, jf. folketrygdloven § 8-18 tredje ledd.

Selv om en arbeidsgiver krever at de ansatte skal ringe sin nærmeste leder og gi beskjed når de må være borte fra jobb, så vil en ansatt likevel ha rett på sykepenger dersom beskjeden er gitt via SMS, Facebook, chatteapper, messenger-tjenester eller andre skriftlige eller muntlige kommunikasjonsformer. Det avgjørende for rett til betalt er at den ansatte har forsikret seg om at arbeidsgiver har mottatt beskjeden i løpet av første fraværsdag. Brudd på rutiner i personalhåndboken kan imidlertid medføre at arbeidsgiver gir advarsel til arbeidstaker.

Den lovpålagte meldeplikten gjelder kun første sykedag. Ankenemnda har lagt til grunn at det ikke foreligger meldeplikt ved forlengelse av sykdomsperioden.

Meldeplikt om funksjonsevne

Arbeidstaker har en lovpålagt plikt til å informere arbeidsgiveren om sin funksjonsevne. Vedkommende er selvsagt ikke pålagt å informere om diagnose eller andre sensitive opplysninger, men å redegjøre for hvilke oppgaver som kan utføres til tross for sykdommen eller skaden. Plikten følger av folketrygdloven § 8-8 første ledd.

I de tilfeller hvor arbeidstaker ikke kan redegjøre for sin funksjonsevne, kan arbeidsgiver innhente opplysninger hos behandlende lege. Det følger av folketrygdloven § 8-7 tredje ledd, at lege plikter å gi en vurdering av funksjonsevne. Arbeidsgiver må avklare kontakt med lege med arbeidstaker.

Retten til sykepenger bortfaller dersom arbeidstaker uten rimelig grunn nekter å informere om funksjonsevne eller å gi samtykke i at legen gir slik informasjon til arbeidsgiver, jf. folketrygdloven § 8-8 andre ledd.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: