Kontoransatte dropper egenmeldingene

Før var egenmeldinger noe kontoransatte lå helt toppen på bruken av. Etter pandemien har trenden snudd.
Magnus SchaftInnholdsprodusent
onsdag 7. desember 2022
Lesetid: 3 Minutter
- Det er en klar trend at bransjer med mye kontorarbeid har lavere økning i egenmeldingsbruken, sier HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm

For selv om den totale bruken av egenmeldinger har økt sammenliknet med nivået før pandemien, er det noen bransjer som ikke henger med på den økningen:

  • Offentlig administrasjon har redusert bruk av egenmeldinger. I denne gruppen ligger de kontoransatte i stat, fylke og kommune.
  • Som eneste bransje i privat sektor har IKT ingen økning i bruken av egenmeldinger
  • Lavest økning i bruken av egenmelding er det i logistikkbransjen samt en annen kontorbransje: Finans/forsikring

Det viser Simployers sammenlikning av sykefraværstallene til SSB for 3. kvartal 2022 med snittet av samme kvartal i de tre siste årene før pandemien brøt ut.

Mye kontorarbeid

– Mens det var en del hjemmekontor i privat sektor også før pandemien, har nok offentlig sektor i særlig grad økt bruken av dette som en følge av pandemien. Det er uansett en klar trend at bransjer med mye kontorarbeid har lavere økning i egenmeldingsbruken, sier HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Har de ansatte i offentlig administrasjon unnsluppet smitte fordi de jobber mer hjemmefra?
– Det kan nok tenkes å spille inn, samtidig kan det nok være at noen tidligere har registrert egenmelding for å slippe å dra på kontoret med smittsom sykdom. Mens nå blir de hjemme og jobber en dag de er litt syke, framfor å levere en egenmelding, sier Brostrøm.

Kontoransatte kan ha hjemmekontor, både som en fast ordning og som en tilpasning ved fravær.

– Ansatte som må møte på jobb eksempelvis i service og handel har jo ikke denne muligheten til fleksibilitet og man vil da oftere måtte bruke egenmelding da man ikke kan velge å jobbe hjemme i slike situasjoner, poengterer HR-rådgiveren.

Velger selv egenmeldingsrett

Ser vi arbeidslivet under ett er det fortsatt bare en sjuendedel av de totale fraværsdagene som er egenmeldte.

– Etter vår erfaring er det ingen automatikk i at sykmelding gjør fraværet lavere eller kortere. Legen skriver sjelden sykmelding på en dag eller to, og lange sykmeldinger legger raskt et lokk på oppfølgingen, sier Jørgen Brostrøm.

Forskning viser at utvidet egenmeldingsrett fungerer hvis bedriften har gode ledere, dialog og tillitsforhold mellom ledere og arbeidstakere. Bedriftene velger selv hvor mye egenmelding de godtar, så lenge de holder seg innenfor arbeidsgiverperioden, minimumskravene i folketrygdloven og avtaler de eventuelt er bundet opp av.

– Økt bruk av egenmelding kan være det enkelttiltaket som kutter det totale fraværet mest, fordi det både bidrar til at man ikke drar på jobb og smitter andre, og ikke pådrar seg unødvendig lange sykmeldinger, tror Brostrøm.

Ferske tall

Tallene som kom nå i september viser at folk har vært en del syke i høst. Bruken av egenmeldinger har økt fra 1 av 159 til 1 av 125 dagsverk om vi sammenlikner kvartalet med snittet av samme kvartal i 2017–2019, «den gamle normalen». Har du 1 000 ansatte, kan du altså nå regne med åtte egenmeldinger hver dag.

Aller mest har bruken av egenmeldinger i 3. kvartal 2022 økt i jordbruk, skogbruk og fiske. Uvanlig da det er det er en bransje som tradisjonelt har lavt fravær.

Er økningen et tegn på at det sirkulerer mye sykdom i samfunnet?
– Sannsynligvis er vi ikke helt framme ved «den nye normalen» ennå, fordi det kommer en reaksjon etter at smittevernsrestriksjonene ble sluppet opp tidligere i år, sier Jørgen Brostrøm.

I de to siste kvartalene har sykefraværet ligget 13–14 prosent høyere enn før pandemien, og bruken av egenmeldinger har økt nesten det dobbelte av dette igjen.

I årene før pandemien var det slik egenmelding ble brukt:

Flest egenmeldinger Minst egenmeldinger
Offentlig administrasjon    Varehandel
Helse Overnatting og servering   
Industri Finans og forsikring
IKT Undervisning

 

Fakta: Sykefraværsprosent i 3. kvartal 2022

Bransje Egenmeldt Legemeldt
A Jordbruk, skogbruk og fiske 0.9 3.5
B Bergverksdrift og utvinning 3.8
C Industri 0.9 4.1
D-E El, gass, vann, avløp, renovasjon 0.8 3.8
F Bygge- og anleggsvirksomhet 0.8 4.4
G Varehandel, reparasjon av motorvogner 0.7 4.4
H Transport og lagring 0.6 5.5
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 0.7 4.1
J Informasjon og kommunikasjon 0.7 2.6
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet 0.6 3.0
L-M Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 0.7 3.0
N Forretningsmessig tjenesteyting 0.8 5.2
O Offentlig administrasjon 0.8 4.1
P Undervisning 0.7 4.0
Q Helse- og sosialtjenester 1.1 6.7
R-U Personlig tjenesteyting 0.8 4.3

Grønt betyr nedgang målt mot snittet av 3. kvartal 2017–2019, rødt betyr økning.

GRATIS GUIDE: Egenmelding for arbeidsgiver

Når kan en ansatt bruke egenmelding ved sykdom, og når må de til legen? Hva må du som leder kontrollere når en ansatt leverer egenmelding?

Bli bedre på håndtering av egenmeldinger

Del siden: