Egenmelding ved syke barn

Reglene for bruk av egenmelding ved barn og barnepassers sykdom er ikke de samme som for egenmelding ved egen sykdom.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 20. februar 2024
Lesetid: 3 Minutter

Når barn er syke, har foreldre rett til å være hjemme med de syke barna et visst antall dager hvert år (se faktaboks nederst). Fraværet kompenseres med omsorgspenger.

De første 10 dagene med omsorgspenger betales av arbeidsgiver. Dersom arbeidstakeren har rett til flere enn 10 dager, for eksempel på grunn av aleneomsorg eller flere enn to barn, kan arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV fra dag 11.

Vet dine ansatte hvilke rettigheter og plikter de har når barna blir syke?

Med en personalhåndbok fra Simployer finner de ansatte selv svar. Kombiner egne retningslinjer med tekster som er faglig kvalitetssikret av Simployers jurister. 

Les mer om Simployer personalhåndbok her

Tre dager med egenmelding

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm sier det er flere forskjeller på bruk av egenmelding ved egen sykdom og ved barns sykdom.

- Ved barn og barnepassers sykdom kan arbeidstaker bruke egenmelding de tre første kalenderdagene i hvert enkelt fraværstilfelle. Fra den fjerde dagen kan arbeidsgiver kreve at barnets eller barnepasserens sykdom dokumenteres med legeerklæring. Her telles fridager og helger med, så dersom en arbeidstaker er hjemme med sykt barn på fredag, vil arbeidsgiver kunne kreve en legeerklæring den påfølgende mandagen om arbeidstaker har fri lørdag og søndag. Dette er en endring fra hvordan dette ble praktisert tidligere, sier Brostrøm.

Kan godta flere egenmeldingsdager

Arbeidsgiver kan godta at arbeidstakerne bruker egenmelding for hele perioden på 10 dager med omsorgspenger. Det er også anledning til å godta egenmelding utover 10 dager når arbeidsgiver er ansvarlig for å forskuttere ytelsen til den ansatte mot refusjon fra NAV.

- Hvorvidt man ønsker å godta bruk av egenmelding i hele perioden er opp til arbeidsgiver. Arbeidstakere kan ikke kreve å få bruke egenmelding ved barn- eller barnepassers sykdom i mer enn tre sammenhengende dager i hvert enkelt tilfelle, understreker Brostrøm.

Også ved egen gradert sykdom

Jørgen Brostrøm sier det er viktig å være klar over at regelverket for barn- og barnepassers sykdom er helt uavhengig fra regelverket knyttet til egen sykdom. Derfor kan egenmelding for egen og barns sykdom brukes om hverandre.

- Det innebærer for eksempel at dersom en arbeidstaker bruker egenmelding egen sykdom i 3 dager, kan arbeidstakeren benytte egenmelding barns sykdom på dag 4. Den ansatte må først til legen med det syke barnet på den fjerde sammenhengende dagen med sykt barn, sier Brostrøm.

At regelverkene er adskilt betyr også at det er anledning til å bruke egenmelding for sykt barn i kombinasjon med gradert sykmelding for egen sykdom.

Kan bruke alt på en gang

Ved barns sykdom er det heller ingen grense for hvor mange dager arbeidstakeren kan benytte i samme sykdomsperiode.

- Når arbeidstaker er hjemme med sykt barn én dag, trekkes det én dag fra kvoten. Det har ingen betydning om det er en eller flere av barna som er syke, eller om barna er syke om hverandre.

Ved barns sykdom er det også viktig å være klar over at kvoten med omsorgspenger ikke utvides selv om man har en legeerklæring på barnets sykdom.

- Unntaket er dersom barnet blir innlagt på sykehus eller annen helseinstitusjon. Da kan foreldrene ha krav på pleiepenger fra NAV fra første sykedag, sier Brostrøm.

Unntak fra krav om legeerklæring når NAV er direkte ansvarlig for betaling

Når NAV er direkte ansvarlig for betalingen av omsorgspenger, for eksempel i de første fire ukene etter en foreldrepermisjon med foreldrepenger, har det tidligere vært et vilkår om legeerklæring på det syke barnet, eller barnepasser, fra første dag.

- Her er det tatt inn i loven at arbeidstaker også kan egenmelde fravær i forbindelse med sykt barn når NAV er direkteansvarlig for betalingen, men bare i inntil tre fraværsdager, sier Brostrøm. 

Fakta om omsorgspenger ved syke barn

  • 10 dager pr. kalenderår ved omsorg for 1-2 barn
  • 15 dager pr. kalenderår ved omsorg for 3 eller flere barn
  • 20/30 dager pr. kalenderår hvis arbeidstaker er alene om omsorgen
  • 10 ekstra dager pr kalenderår hvis arbeidstaker har kronisk sykt eller funksjonshemmet barn
  • Ytes ut det året barnet fyller 12 år, eller 18 år for kronisk syke/funksjonshemmede barn
  • Arbeidstaker kan bruke egenmelding etter 4 ukers ansettelse
  • Arbeidstaker mister retten til å bruke egenmelding etter permisjoner på mer enn 14 dager
  • Arbeidstaker kan bruke egenmelding de 3 første kalenderdagene i hvert enkelt fraværstilfelle
  • Arbeidstaker kan bruke egenmelding barns sykdom dagen før/etter egenmelding egen sykdom

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: