Egenmeldingsrett etter foreldrepermisjon

En ansatt må ha vært tilbake i jobb et visst antall uker etter fødselspermisjon før egenmelding kan benyttes.
Atle Torp, Juridisk rådgiver HR og ledelse
schedule mandag 6. juni 2022
Lesetid: 2 Minutter

Fakta

  • Arbeidstaker må være tilbake i arbeid i 4 uker før vedkommende har rett på sykepenger og omsorgspenger fra arbeidsgiver.
  • Arbeidstaker kan benytte egenmelding når vedkommende har vært tilbake i arbeid i 4 uker etter lovbestemte permisjoner.
  • Arbeidstaker kan benytte egenmelding når vedkommende har vært tilbake i arbeid i 2 måneder etter ulønnet permisjon.
  • Sykdom som inntreffer de første 4 ukene etter permisjon må dokumenteres med sykmelding/ legeerklæring og krav om sykepenger/omsorgspenger fremsettes overfor NAV.

Krav om opptjeningstid etter foreldrepermisjon

Etter foreldrepermisjon og andre lovbestemte permisjoner må arbeidstakeren være tilbake i arbeid i 4 uker før vedkommende har rett på sykepenger eller omsorgspenger fra arbeidsgiver, jf. folketrygdloven § 8-18 første ledd og § 9-8 første ledd. Avvikling av ferie likestilles i denne forbindelse med å være i arbeid, slik at ferieavvikling regnes med i opptjeningstiden. En forutsetning for at ferie skal regnes med i opptjeningstiden er at arbeidstaker har gjenopptatt arbeidet minimum en dag etter permisjonen, før ferien tas ut. Der man tar ferie umiddelbart etter permisjonstiden, vil ferien ikke regnes som opptjening. Opptjeningen på 4 uker vil i slike tilfeller starte først etter at ferien er avviklet og arbeidet igjen gjenopptas.

Arbeidstakeren kan benytte egenmelding som dokumentasjon når vedkommende har vært tilbake i arbeid i 4 uker, jf. folketrygdloven § 8-24 tredje ledd.

Blir arbeidstakeren syk før vedkommende har opptjent sykepengerett fra arbeidsgiver må den ansatte dokumentere fraværet med sykmelding og fremsette krav om sykepenger til NAV. Om arbeidstakeren har rett til sykepenger fra NAV ved sykefravær som inntreffer de første fire ukene etter permisjons slutt, avhenger av om vilkårene etter folketrygdloven § 8-17 jf. § 8-2 eller folketrygdloven § 8-47 er tilstede.


Grafikk unntaksregler

Egenmeldingsretten er i behold under gradert foreldrepermisjon

Arbeidstakeren trenger bare å opptjene nye rettigheter når det har vært et avbrudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager, jf. folketrygdloven § 8-15 andre ledd. Ved gradert foreldrepermisjon vil det normalt ikke bli et slikt avbrudd i arbeidsforholdet, og arbeidstakeren vil beholde sykepengerettigheter som normalt.

Dersom arbeidstakeren starter uttak av foreldrepermisjon som en 100% permisjon, f.eks mor har 100% foreldrepermisjon 3 uker før og seks uker etter fødsel, vil dette medføre et brudd i arbeidsforholdet som innebærer at mor må opptjene ny sykepengerett fra arbeidsgiver, jf, folketrygdloven § 8-15 andre ledd. Dersom mor fortsetter med gradert foreldrepermisjon fra uke 7 etter fødselen, vil mor opptjene ny sykepengerett og rett til å bruke egenmelding etter hun har vært tilbake i arbeid i 4 uker (samtidig som hun mottar graderte foreldrepenger), jf. folketrygdloven § 8-18 første ledd og § 8-24 tredje ledd.

Ulønnet permisjon etter foreldrepermisjon

Dersom arbeidstaker tar ulønnet permisjon direkte etter foreldrepermisjon, må arbeidstakeren være tilbake på arbeid i 4 uker før vedkommende har opptjent rett til sykepenger fra arbeidsgiver på grunnlag av sykmelding, og 2 måneder før vedkommende kan benytte egenmelding, jf. folketrygdloven § 8-18 første ledd og § 8-24 andre ledd. 

Merk at dersom arbeidstaker har hatt ulønnet foreldrepermisjon / tilleggspermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 må arbeidstaker bare være tilbake i arbeid i 4 uker før vedkommende kan benytte egenmelding, jf. folketrygdloven § 8-24 tredje ledd bokstav b.

 

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: