Dette må du vite om arbeid på tvers av landegrensene

Her er reglene som gjelder når du importerer arbeidskraft eller sender arbeidstakere midlertidig til andre land.
fredag 30. mars 2012
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Det blir mer og mer vanlig å rekruttere arbeidstaker fra andre land, eller å sende ut arbeidstakere for å arbeide midlertidig i andre land. Det som er viktig når arbeidstakere beveger seg på tvers av landegrenser, er å undersøke hvilke konsekvenser dette får for både arbeidstakeren og arbeidsgiveren.

Du risikerer for eksempel i verste fall få et krav fra svenske myndigheter på flere hundre tusen kroner dersom du ikke har gjort alt riktig i forbindelse med at du ansetter en svensk arbeidstaker til å jobbe for deg i Norge, samtidig som vedkommende fortsetter å bo og ha en bi-jobb i Sverige.

Utenlandske arbeidstakere i Norge
I forbindelse med rekrutteringen må arbeidsgiver blant annet tenke på:
- Har/trenger arbeidstaker arbeidstillatelse?
- Har arbeidstaker norsk skattekort?
- Blir arbeidstaker medlem i norsk folketrygd?
- Skal det betales arbeidsgiveravgift?
- Har arbeidstakeren bierverv i bostedslandet

Når rekrutteringen er gjennomført, kan flere ulike forhold være av betydning for arbeidstakers rettigheter: Arbeidstakers statsborgerskap, om arbeidstaker kommer fra land Norge har trygdeavtale med eller ikke, kan få betydning for arbeidstakers rettigheter ved for eksempel sykdom.

Arbeidstakere fra EU/EØS:
Dersom arbeidsgiver rekrutterer arbeidstakere fra EU/EØS, vil statsborgere i EU/EØS land bli medlem i norsk folketrygd, fra det tidspunkt som de begynner å arbeide i Norge. Det spiller ingen rolle for medlemskapet om de bosetter seg i Norge eller om de velger å pendle mellom arbeidsland og bostedsland. Arbeidstakeren får alle rettigheter etter folketrygdloven, inkludert barnetrygd for barn som oppholder seg i hjemlandet, og eventuelt kontantstøtte. Dersom arbeidstakeren skulle bli syk, har vedkommende rett til sykepenger fra Norge, også dersom vedkommende skulle bli syk under opphold i hjemlandet. Arbeidstaker skal meldes inn i tjenestepensjonsordningen til virksomheten og opptjener pensjonsrettigheter fra Norge.

Arbeidstakere fra land utenfor EU/EØS:
Når arbeidsgiver rekrutterer arbeidstakere fra land utenfor EU/EØS, blir de medlemmer fra det tidspunkt de starter å arbeide i Norge, uavhengig av om de velger å bosette seg i Norge eller pendle mellom arbeidsland og bostedsland. Disse vil også ha fulle rettigheter etter folketrygdloven, men dersom denne arbeidstakeren skulle bli syk, vil vedkommende ikke automatisk kunne ta med seg sykepengene til hjemlandet. Folketrygdloven sier at arbeidstaker må oppholde seg i Norge for å kunne motta sykepenger, og det kreves en formell søknad til arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden og til NAV etter utløpet av arbeidsgiverperioden, for å kunne få utbetalt sykepengene i hjemlandet.

Norske arbeidstakere i utlandet
I stadig økende grad sendes norske arbeidstakere ut fra Norge for å arbeide midlertidig i utlandet. Det er da viktig å ta stilling til hva som skjer med arbeidstakers medlemskap i folketrygden.

Alle arbeidstakere i Norge er som hovedregel medlem i det norske trygdesystemet, men dette kan altså bortfalle ved arbeid i utlandet. Opphør av medlemskap i folketrygden, vil ofte få betydning for vedkommendes mulighet til å være forsikret i et norsk forsikringsselskap.

Når arbeidstaker skal utføre arbeid i et land innenfor EU/EØS, vil arbeidstaker som hovedregel bli medlem i arbeidslandets trygdeordning. Det spiller ikke noen rolle hvilket land lønnen blir utbetalt fra. Blir vedkommende sendt ut for å arbeide for sin arbeidsgiver i utlandet, er det mulig å opprettholde medlemskapet i folketrygden. Vedkommende må da be NAV Internasjonalt utstede E-101 før arbeidet i det andre landet starter. E-101 bekrefter overfor arbeidslandet at vedkommende er medlem i folketrygden under utenlandsoppholdet. Ved sykdom hos arbeidstaker i utlandet, skal da arbeidsgiver betale sykepenger etter norsk regelverk, og arbeidstaker opptjener pensjonsrettigheter som om arbeidet hadde vært utført i Norge.

Ved arbeid i land som Norge ikke har trygdeavtale med, kan arbeidstaker på visse betingelser opprettholde sitt norske medlemskap under utenlandsoppholdet. Dette gjelder spesielt norske statsborgere som arbeider for den norske stat i utlandet på visse vilkår. Dersom arbeidstaker ikke fyller disse vilkårene og for eksempel arbeider i privat sektor, og skal arbeide i utlandet i mer enn 12 måneder, må arbeidstaker søke om frivillig medlemskap før utreise. Dersom medlemskapet ikke er avklart før utreise, kan dette få alvorlige følger for arbeidstaker, dersom det skulle oppstå sykdom eller skade under utenlandsoppholdet. Opprettholdes medlemskapet i norsk folketrygd, har arbeidstaker fulle rettigheter etter folketrygdloven under utenlandsoppholdet, og opptjener også pensjon fra Norge.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: