5 vanlige misforståelser om ferieavvikling

Det nærmer seg tiden for å planlegge sommerferien! Her er fem vanlige misforståelser om reglene for ferieavvikling.
Hans Gjermund GauslaaJuridisk rådgiver HR og ledelse
tirsdag 2. april 2024
Lesetid: 2 Minutter

Misforståelse 1: 

Arbeidstaker bestemmer selv tidspunktet for 3 uker sommerferie i hovedferieperioden mellom 1. juni og 30 september.

Feil! Det følger av ferieloven at arbeidstaker kan kreve å få avvikle tre sammenhengende ferieuker i tiden fra 1. juni til og med 30. september. Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om plasseringen av disse tre ukene er det arbeidsgiver som har styringsretten til å bestemme dette.

Last ned gratis plansje: God ferieplanlegging - hele året! 

Misforståelse 2:

Arbeidsgiver kan ikke pålegge arbeidstaker mer enn 3 uker ferie i hovedferieperioden.

Feil! Arbeidstaker kan etter ferieloven kreve å få avvikle tre ferieuker i hovedferieperioden. I tillegg til at arbeidsgiver kan bestemme hvilke tre uker dette skal være, kan arbeidsgiver også bestemme tidspunktet for resten av arbeidstakers ferie. Det er dermed ikke noe i ferieloven som er til hinder for at den resterende del av ferien kan plasseres i hovedferieperioden, f.eks. i tilknytning til hovedferien på tre uker.

Den ekstra ferieuken som arbeidstaker over 60 år har rett på er unntatt fra denne regelen – den uken bestemmer arbeidstaker selv tidspunktet for.

Misforståelse 3: 

Arbeidstaker som er delvis sykmeldt avvikler ikke ferie på sykedagene som ligger i ferieperioden

Etter ferieloven kan en arbeidstaker som er helt arbeidsufør, på nærmere vilkår, kreve å få utsette feriedagene. En arbeidstaker som er delvis sykmeldt oppfyller ikke vilkåret om å være helt arbeidsufør og må dermed avvikle ferie på vanlig måte.

Misforståelse 4:

Arbeidstaker som har fridager i sin arbeidsplan avvikler ikke ferie på fridagene

Feil! I ferieloven § 5 nr. siste punktum står det: «Virkedager i ferien som etter arbeidstidsordningen likevel ville vært fridager for vedkommende arbeidstaker, regnes som feriefritid og går til fradrag i dagtallet etter første punktum, samt nr. 2 og nr. 3.» Slike fridager som ligger i en ferieperiode regnes dermed som feriedager på lik linje med de dagene arbeidstaker skulle vært på jobb.

Misforståelse 5:

Dersom arbeidstaker har flere enn 10 feriedager som ikke er avviklet ved årsskifte er det bare 10 dager som kan overføres til neste år

Feil! Ferieloven har begrenset adgangen til å avtale overføring av feriedager til 2 uker av den lovbestemte ferien (10 dager der feriedagene beregnes med 5 dager pr. uke). Men ferieloven har også en regel om automatisk overføring av lovbestemt ferie. Denne overføringsregelen medfører at alle de lovbestemte feriedagene som ikke er avviklet skal overføres til neste år.

Quiz

Hva kan du om ferie og feriepenger?

Finn ut om du har kontroll på reglene om ferie og feriepenger.

Test dine kunnskaper i vår quiz

Del siden: