Kjøper ut pappaperm med bonuslønn

Den norske pappapermordningen har ført til kreative løsninger i bedrifts-Norge.
schedule tirsdag 12. mars 2013
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Aftenposten forteller at de kjenner til rundt 15 tilfeller der familier får bonuser betalt av fars arbeidsgiver – for at far skal si fra seg pappapermisjonen og bli på jobben.

De siste årene har lengden på fedrekvoten, eller pappapermisjonen som den populært kalles, økt gradvis fra seks uker. Fra og med 1. juli i år, vil den være på totalt 14 uker. Og hvis ikke far tar ut disse 14 ukene, så kan ikke mor overta dem.

Hvilke regler gjelder for foreldrepermisjoner, sykepenger, adopsjon, eller barns sykdom? Her kan du gratis prøve det elektroniske oppslagsverket Sykepengeordningen!

En rekke arbeidsgivere i Norge har derimot småbarnsfedre ansatt i så viktige stillinger at de gjør alt de kan for at de ikke skal forsvinne fra jobben i over tre måneder. Da blir løsningen å betale ut en bonus til far som gjør at mor kan gå hjemme i ulønnet permisjon i den perioden far skulle ha vært i pappaperm.

- Mannen min er avdelingsleder i et firma. Han sitter på en svært verdifull kompetanse i den prosessen selskapet er i nå. Det ble umulig for ham å være borte i tre måneder, og i praksis ville han ha måttet jobbe mye allikevel, sier en 41 år gammel Oslo-kvinne som Aftenposten har snakket med.

I dette tilfellet så følte mannens arbeidsgiver at det var vel verdt å betale far en bonus slik at han kunne jobbe, og den 41 år gamle moren kunne være hjemme med barnet.

Lite utbredt

Etter hva Simployer kjenner til, er en slik ordning ikke spesielt utbredt i det norske arbeidslivet. Det store flertallet tar ut sine lovfestede permisjonsrettigheter når de får barn, men i de tusenvis av spørsmålene vi årlig får inn til vår supporttjeneste, er det av og til noen som lurer på om det er lov å betale ut fedre av pappapermisjonen.

Å betale ut bonus til arbeidstaker er fullt lovlig. I og med at far her er i jobb uten å belaste trygdesystemet, er det heller ingen utfordringer rundt dette

Men er det bare lønn mor taper på å gå hjemme når far egentlig skulle hatt pappapermisjon?

Nei. Det er ikke en fullgod erstatning dersom far kun får kompensert kronebeløpet mor ville ha fått i lønn i den samme perioden.

Feriepenger og sykepengerettigheter?

For det første så vil 12 uker permisjon uten lønn bety en kraftig reduksjon av mors feriepenger det påfølgende året. Det må tas med i regnestykket.

For det andre så medfører den ulønnede permisjonen en svekkelse av mors sykepengerettigheter. Arbeidsgivers sykepengeansvar gjelder ikke når foreldre er i permisjon, og gjenopptas heller ikke før fire uker etter at mor eller far har gjenopptatt arbeidet.

Når mor eller far er i betalt foreldrepermisjon, har de likevel fulle sykepengerettigheter hos NAV. Dersom de skulle bli arbeidsuføre før arbeidsgiver har gjenopptatt sykepengeansvaret, får de altså 100 prosent lønn inntil 6 G.

Men når mor er i ulønnet permisjon fordi far blir betalt ut av pappapermen, har hun begrensede rettigheter til sykepenger. For det første har hun ingen rett på sykepenger i den perioden hun har ulønnet permisjon. NAV betaler i de fleste tilfeller sykepenger først fra den 15. dag regnet fra den dag arbeidet var avtalt gjenopptatt.

Og da får man i tillegg kun 65 prosent av et gjennomsnitt av de tre siste inntektsårene. Sykepengegrunnlaget kan maksimalt være 6 G eller 492.732 kroner. Med andre ord vil de maksimale sykepengene man kan få fra NAV i et slikt tilfelle være tilsvarende en årslønn på 320.275.

Dersom mor blir syk etter at hun har gjenopptatt arbeidet, men før de fire ukene som må gå før arbeidsgivers sykepengeansvar gjeninntrer, så betaler NAV også sykepenger først fra 15. dag, regnet fra sykmeldingsdato. Sykepengegrunnlaget beregnes på samme måte som overfor med et snitt av inntekt de siste tre årene, men mor får da full dekning av lønnen – inntil 492.732 kroner (6 G).

Ferie - et alternativ

Et alternativ som er mer vanlig enn å kjøpe ut pappaperm med bonuslønn, er at far avvikler pappaperm samtidig som han avvikler ferie. Dette spørsmålet kommer opp jevnlig på Simployers supporttjeneste. På denne måten sikrer far rettighetene sine i form av og få en dobbelt økonomisk kompensasjon i en periode hvor han da både avvikler pappapermisjon og ferie, og dette er også lovlig i henhold til regelverket. I og med at foreldrepengene fra NAV kan utsettes med fulltidsarbeid opptil barnet er 3 år, kan deler av pappapermen tas ut samtidig med ferie i flere år.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter