Hvem har rett til redusert arbeidstid?

Mange norske arbeidstakere har arbeidsmiljøloven på sin side dersom de ønsker å jobbe redusert i en periode.
Hans Gjermund GauslaaJuridisk rådgiver HR og ledelse
tirsdag 14. mars 2023
Lesetid: 2 Minutter

I løpet av et arbeidsliv kan det oppstå mange ulike situasjoner som gjør at arbeidstaker midlertidig har behov for å redusere sin arbeidstid. En sik reduksjon i arbeidstiden kan imidlertid være til ulempe for arbeidsgiver. Disse motstridene hensynene har arbeidsmiljøloven prøvd å balansere gjennom bestemmelsen om rett til redusert arbeidstid i § 10-2 fjerde ledd.

Dette er noen vanlige situasjoner som kan gi rett til redusert arbeidstid:

 • Arbeidstaker ønsker å bruke mer tid sammen med sine barn
 • Arbeidstaker har barn som krever ekstra oppfølging på grunn av fysiske eller psykiske utfordringer
 • Arbeidstaker har fylt 62 år
 • Arbeidstaker har krevende omsorgsoppgaver for syke eller gamle foreldre
 • Arbeidstaker opplever sviktende helse

Der arbeidstakers behov er knyttet til omsorg for barn, følger det av forarbeidene til arbeidsmiljøloven og Tvisteløsningsnemdas praksis at dersom barnet er under 10 år vil arbeidstaker uten videre ha oppfylt inngangsvilkåret for rett til reduksjon i arbeidstiden. Dette utelukker ikke at arbeidstaker med omsorg for barn over 10 år også kan ha rett på redusert arbeidstid, men her må det gjøres en konkret vurdering av om det er et sterkt nok behov.

Er redusert arbeidstid til vesentlig ulempe for arbeidsgiver?

Selv om arbeidstaker har behov for redusert arbeidstid, kan arbeidsgiver avslå søknaden dersom redusert arbeidstid vil være til vesentlig ulempe for virksomheten. Om det er vesentlige ulemper må vurderes konkret. Det er ikke nok å påberope en generell ulempe. Det vil for eksempel ikke være nok at arbeidsgiver må benytte vikar eller omorganisere arbeidsoppgaver, med mindre dette medfører større utfordringer enn normalt.

Det er også slik at desto større behov arbeidstaker har for redusert arbeidstid desto større må ulempene være for å kunne si nei til søknaden.

Her er en oversikt over noen viktige momenter som inngår i ulempevurderingen:

 • Stillingens karakter
 • Virksomhetens art, størrelse og økonomi
 • Om partene har utvist fleksibilitet, f.eks. ved å komme med alternative forslag
 • Store kostnader eller spesielle forhold knyttet til stillingen
 • Merbelastning på andre arbeidstakere

Sjekkliste knyttet til søknader om redusert arbeidstid

 1. Har arbeidstaker dokumentert behov for redusert arbeidstid?
 2. Hvilke ulemper vil denne reduksjonen i arbeidstid ha for virksomheten?
 3. Vurderes ulempene som vesentlige – eventuelt hvorfor?
 4. Er det alternative måter å redusere arbeidstiden på med mindre ulemper?
 5. Innvilgelse av redusert arbeidstid bør gjøres for en fastsatt periode – fra og til en dato

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: