Hvem bestemmer tidspunktet for ferie?

Selv om veldig mange arbeidstakere i Norge har mulighet til å søke om når de vil ta ut ferie, er det som hovedregel arbeidsgiver som bestemmer. Slik planlegger du ferieperioden.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 2. mai 2023
Lesetid: 2 Minutter

Ferieloven er tydelig på at det er arbeidsgiver som har siste ordet i fastsettingen av tiden for ferie. Det betyr at arbeidsgiver kan pålegge ansatte å ta ut ferie på et bestemt tidspunkt, selv om de ikke har søkt om det. Unntaket er den ekstra ferieuken som arbeidstaker over 60 år har rett til. 

Drøftingsplikt

Selv om det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for når de ansatte får avvikle ferie, er arbeidsgiver pålagt en drøftingsplikt i forbindelse med feriefastsettingen. Bakgrunnen for dette er at den ansatte skal få en mulighet til å få frem sitt ønske om tidspunkt for ferie.

Loven fastsetter imidlertid ikke en bestemt dato eller tidsfrist for når drøftingene må være påbegynt eller avsluttet. Uttrykket som brukes, «i god tid før ferien», er et skjønnsmessig begrep. Det er imidlertid klart at drøftingene må holdes på et så tidlig tidspunkt at den ansatte har en reell mulighet til å påvirke feriens plassering.

Arbeidsgiver skal drøfte ferieplasseringen med den enkelte arbeidstaker eller med vedkommendes tillitsvalgte. Når det gjelder fastsettingen av tidspunktet for sommerferien, er vårt inntrykk er at det mest vanlige er at arbeidsgiver på en eller annen måte får registrert arbeidstakers ferieønske før ferieplanen for sommeren fastsettes.

I forbindelse med dette arbeidet er det også vanlig at arbeidsgiver setter en frist for når ferieønskene må være fremsatt.

Ta vår quiz: Hva kan du om ferie og feriepenger?

Rett på 3 uker i hovedferieperioden

Selv om arbeidsgiver er pålagt å drøfte tidspunktet for avvikling av ferie, betyr ikke det at man må ta hensyn til ønsker som kommer frem. Dersom partene ikke blir enige, fastsetter arbeidsgiver tidspunktet for når ferien skal avvikles.

Men arbeidsgiver står ikke helt fritt til å bestemme når en ansatt skal avvikle sin ferie. En virksomhet som har høysesong i sommerhalvåret, kan f.eks ikke bestemme at de ansatte skal avvikle hele ferien sin på vinteren.

Ferieloven slår nemlig fast at arbeidstaker kan kreve å få ta ut 3 uker ferie i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Dette gjelder imidlertid ikke for arbeidstaker som tiltrer stillingen i virksomheten etter 15. august det aktuelle ferieåret.

Unntak for ekstraferien for 60+

Arbeidstakere har fra og med det året de fyller 60 år rett til en uke ekstraferie. I motsetning til den ferien som alle arbeidstakere har, er det den ansatte selv som bestemmer tidspunktet for avvikling av denne ekstra ferieuken . Det kan imidlertid inngås avtale om at ekstraferien ikke skal tas ut på bestemte tider av året, for eksempel i bedriftens høysesong.

Varslingsfrist for ferien

Ferieloven slår fast at arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til. Det fremgår av lovteksten at fristen på to måneder gjelder så fremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Det betyr at det kan være situasjoner der driftsmessige forhold gjør det nødvendig å fravike fristen på to måneder.

Men både arbeidsgiver og arbeidstaker er tjent med en godt planlagt og forutsigbar prosess knyttet til ferieplanlegging.

Quiz

Hva kan du om ferie og feriepenger?

Finn ut om du har kontroll på reglene om ferie og feriepenger.

Test dine kunnskaper i vår quiz

Del siden: