Fri ved omsorg for nære pårørende

1. juli fikk arbeidsmiljøloven en ny bestemmelse som gir rett til fri i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til nære pårørende. Permisjonen er ikke lønnet.
tirsdag 28. desember 2010
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Personkretsen som permisjonsretten gjelder for er: foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner, og voksne (over 18 år) funksjonshemmede eller kronisk syke barn.
Det stilles intet krav til dokumentasjon i forbindelse med permisjonen, eksempelvis legeerklæring, men arbeidsgiver vil kunne kreve at arbeidstaker sannsynliggjør eller godtgjør behovet for permisjon. Dette innebærer at man som leder kan spørre hvorfor den ansatte trenger permisjon.

Retten til permisjonen er knyttet opp mot "nødvendig omsorg" for personkretsen som nevnt ovenfor. For leder vil det derfor være av interesse å vite hva som anses som nødvendig omsorg.
Rett til permisjon er først og fremst ment å ivareta enkeltstående hjelpebehov og ikke behov for daglig pleie. Forutsetningen er at langvarig pleiebehov ivaretas gjennom offentlige, tilpassede hjelpetiltak. Et viktig formål er å legge til rette for at yrkesaktive som ønsker det skal kunne påta seg omsorgsoppgaver også i tilfeller der dette ellers kunne ha blitt dekket av det offentlige. Det kan for eksempel være tale om varig pleiebehov hvor etablert pleie uteblir ved et enkelttilfelle og skaper akutt behov for bistand. Tilsvarende gjelder ved akutt sykdom.

Noe av formålet med å innføre en permisjonsrett er å bidra til at eldre som ønsker det kan bli boende hjemme lenger. Mange eldre greier seg hjemme i det daglige, men er helt avhengig av hjelp fra nære familiemedlemmer når de skal til lege/tannlege, spesialister eller til sykehus for prøver, møte med tildelingskontor for hjemmesykepleie mv.
Hensikten med permisjonsretten er imidlertid ikke å dekke alle behov den omsorgstrengende må ha dekket for å kunne fortsette å bo hjemme. Den enkeltes forutsetninger for å kunne bo hjemme er også høyst individuelle. Normalt vil omsorgsyter kunne planlegge konkrete behov for å bistå med daglige gjøremål. Det behovet permisjonsordningen skal dekke vil primært være knyttet til helse- og omsorgssituasjonen. Permisjonsrett er ment å gjelde hvor det oppstår ekstraordinære og særlige vanskelige situasjoner. Generell bistand i dagliglivet som husarbeid og innkjøp vil arbeidstaker kunne planlegge og påta seg utenom arbeidstiden.

Avgrensningen av hvilke tilfeller som omfattes av retten til permisjon må vurderes konkret ut fra den situasjon som oppstår. Selv om eksempelvis en ellers frisk mor på 40 år som får omgangssyke vil oppfylle vilkåret om å være nært familiemedlem over 18 år, vil ikke omsorg fra et yrkesaktivt barn være nødvendig. Dette vil kunne være annerledes dersom det er en gammel mor eller far som får en tilsvarende sykdom.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: