Foreldrepengeperiodens lengde - fødsel

Lengden på mødrekvoten og fedrekvoten i foreldrepermisjonen kommer an på om foreldrene har valgt 80 prosent eller 100 prosent dekningsgrad, hvordan far og mor fordeler perioden og om begge foreldrene har opptjent rettigheter.
Jørgen BrostrømJuridisk rådgiver HR og ledelse
mandag 6. juni 2022
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Fakta

 • Begge foreldre må velge lik dekningsgrad 80/100.
 • 80% dekningsgrad = 59 uker foreldrepenger fra NAV
 • 100% dekningsgrad = 49 uker foreldrepenger fra NAV
 • Har begge foreldre rett på foreldrepenger = mødrekvote og fedrekvote
 • Har bare en av foreldrene rett på foreldrepenger = ingen mødrekvote eller fedrekvote
 • Ingen krav til aktivitet når foreldrene avvikler fedrekvoten/mødrekvoten
 • Dersom far skal avvikle foreldrepermisjon utover fedrekvoten er det et vilkår at mor er i aktivitet (jobber/utdanning). NAV krever bekreftelse fra mor.

Valg av dekningsgrad avgjør stønadsperiodens lengde

Foreldrene velger ved stønadsperiodens begynnelse om foreldrepengene skal utbetales med 100% av full dagsats eller 80% av full dagsats med forholdsmessig forlengelse av stønadsperioden, jf. folketrygdloven § 14-9 tredje ledd. Valgt dekningsgrad gjelder for hele stønadsperioden og begge foreldrene dersom begge mottar foreldrepenger.

Begge foreldre har opptjent rettigheter

Stønadsperioden for foreldrepenger ved fødsel inkludert fedrekvote og mødrekvote, hver på 15 uker, er henholdsvis

 • 49 uker ved valg av 100% dekningsgrad
 • 59 uker ved valg av 80% dekningsgrad

Fordeling av foreldrepengeperioden valg av 100% dekningsgrad

Grafikk - Fordeling av foreldrepengeperioden valg av 100% dekningsgrad

Fordeling av stønadsperioden ved valg av 80% dekningsgrad

Fordeling av stønadsperioden ved valg av 80% dekningsgrad

Mors uttak av valgt foreldrepengeperiode

Ved uttak av foreldrepengeperioden er mor låst til å ta ut tre uker før fødsel og 6 uker etter fødsel som fulltidspermisjon. De 6 ukene som er forbeholdt mor etter fødsel regnes som 6 uker av mødrekvoten på 15/19 uker, jf. folketrygdloven § 14-12 første ledd. Etter dette kan mor fritt velge å utsette permisjon eller ta graderte foreldrepenger for resten av perioden hun har valgt. Dette gjelder også de resterende 4 ukene av mødrekvoten.

Det hefter heller ingen spesielle vilkår til mors uttak knyttet til hva far gjør i den perioden hvor mor er hjemme i permisjon. Far kan derfor være hjemme sammen med mor uten at dette påvirker mors rett til foreldrepenger, både i perioden til deling og i mødrekvoten.

De kan i utgangspunktet ikke ha samtidig uttak av foreldrepenger men mor kan velge å ta ut graderte foreldrepenger med opp til 50% i den perioden hvor far velger å ta sin fedrekvote. Tilsvarende kan far velge 50% foreldrepenger i den perioden hvor mor tar ut mødrekvoten, jf. folketrygdloven § 14-12 andre ledd.

Fars uttak utover fedrekvoten

Dersom far skal ta ut foreldrepenger utover 15/19 uker er det et vilkår at mor er i aktivitet i hele perioden.

Bare en av foreldrene har opptjent rettigheter

Der bare mor har opptjent rett til foreldrepenger vil hele stønadsperioden på 49/59 uker tilfalle mor alene. Her blir det ingen fedrekvote eller mødrekvote da far ikke har opptjent rettigheter.

Der bare far har opptjent rett til foreldrepenger vil hele stønadsperioden med fradrag for mors 3 uker før og 6 uker etter fødsel tilfalle far. Her blir det ingen fedrekvote eller mødrekvote da mor ikke har opptjent rettigheter. Dersom far skal ta ut foreldrepenger er det et vilkår at mor er i aktivitet i hele perioden.

Samlet stønadsperiode vil da bli henholdsvis:

 • 40 uker ved valg av 100% dekningsgrad
 • 50 uker ved valg av 80% dekningsgrad

  Grafikk - Fordeling mor og far

 

Ekstrauker ved tvillingfødsel

Ved tvillingfødsler eller adopsjon av to barn fremgår det av folketrygdloven § 14-9 fjerde ledd at stønadsperioden utvides med henholdsvis:

 • 17 uker ved valg av 100% dekningsgrad
 • 21 uker ved valg av 80% dekningsgrad                    

Ved fødsler av tre barn eller flere barn, eller hvis tre eller flere barn blir adoptert samtidig, blir stønadsperioden utvidet med henholdsvis: 

 • 46 uker ved valg av 100% dekningsgrad
 • 56 uker ved valg av 80% dekningsgrad

Antall uker ved prematur fødsel i uke 32 eller tidligere

Der fødselen finner sted innen utløpet av 32. svangerskapsuke vil stønadsperioden for foreldrepenger bli forlenget. Forlengelsen skal utgjøre det antall uker som er mellom faktisk fødselsdato og beregnet termindato. Disse ukene skal legges til den ordinære stønadsperioden. Finner fødselen sted i uke 33 eller senere vil det ikke blir beregnet noen ekstra uker med foreldrepenger.

De ekstra uken tillegges fellesperioden på enten 16 uker (100% dekningsgrad) eller 18 uker (80% dekningsgrad).

Dersom barnet må være innlagt på sykehus og foreldrene mottar pleiepenger skal perioden med pleiepenger gå til fradrag i de ekstra stønadsukene.

Jf. folketrygdloven § 14-10a.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: