Dette må mange arbeidsgivere gjøre i 2020

Plikten arbeidsgivere har til å arbeide for likestilling og mot diskriminering ble ytterligere styrket i 2020. Dette innebærer blant annet at mange arbeidsgivere må redegjøre offentlig for arbeidet som foregår på disse to områdene.
onsdag 25. november 2020
Lesetid: 2 Minutter

Redegjørelsesplikten omfatter arbeidsgivere i alle offentlige virksomheter, samt private virksomheter med mer enn 50 ansatte, og også private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, dersom en av partene krever det. Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller i et annet offentlig dokument som publiseres, slik at den er tilgjengelig for alle.

Minimumskravet

Minimumskravet til redegjørelsen omfatter to elementer: en beskrivelse av tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling og hvordan man oppfyller aktivitetsplikten.

-Redegjørelsen må inneholde en beskrivelse av den faktiske tilstanden i virksomheten, når det gjelder kjønnslikestilling. I tillegg må arbeidsgiver si hvordan virksomheten har arbeidet for likestilling og mot diskriminering etter den lovbestemte arbeidsmetoden på fire trinn, som innebærer at arbeidsgiver må undersøke risiko for diskriminering, analysere årsaker til identifiserte risikoer, iverksette tiltak og til slutt evaluere prosessen, sier jurist i Simployer, Ragni Myksvoll Singh.

Kjønnslikestilling – dette må med

Når det gjelder redegjørelse for kjønnslikestillingen må følgende tas med i redegjørelsen for 2020 (i årsberetninger som publiseres i 2021):

  • Kjønnsbalanse i virksomheten (antall kvinner og menn)
  • Andel kvinner og menn som er ansatt i deltidsstillinger (antall eller prosent)
  • Andel kvinner og menn som er midlertidig ansatte (antall eller prosent)
  • Gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon for kvinner og menn (som har rett til permisjon).

Dette kan du vente med til neste år

-Som en del av undersøkelsesplikten i den nevnte firetrinnsmetoden, ligger det også en plikt til å kartlegge lønnsforhold mellom kvinner og menn og bruken av ufrivillig deltid. Dette arbeidet skal det også redegjøres for. Loven krever imidlertid bare at dette gjøres annethvert år, opplyser Myksvoll Singh.

Følgende kan man derfor vente med å redegjøre for til 2021 (årsberetninger som publiseres i 2022):

  • Kartlegging av lønnsforhold fordelt etter kjønn
  • Kartlegging av omfanget av ufrivillig deltid

Må beskrive hva dere gjør og hvordan dere har jobbet

Det holder ikke å bare redegjøre for tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling. Arbeidsgiver må også beskrive hva virksomheten gjør for å sikre likestilling og forhindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse.

Her må dere for det første informere om virksomhetens retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder for å fremme likestilling og hindre diskriminering, og for å forebygge trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

I tillegg må dere beskrive hvordan virksomheten har jobbet etter den bestemte arbeidsmetoden på fire trinn, herunder hvem som har deltatt i arbeidet og hvordan arbeidet har vært strukturert, hvordan dere har jobbet for å identifisere risikoer, hvilke risikoer dere har oppdaget, hva årsakene er, hvilke tiltak som er satt inn og hvilket resultat arbeidet har fått.

Et arbeid som har verdi for bedriften

Jurist i Simployer Ragni Myksvoll Singh er opptatt av at arbeidsgivere ikke kun skal se på likestillingsarbeidet som noe man må gjøre fordi man har plikter i loven, men at det har en verdi for virksomheten å jobbe aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering

-Det er mange grunner til at dette arbeidet er viktig, sier Myksvoll Singh.

Hun trekker blant annet frem at aktivt likestillingsarbeid vil kunne bidra til å rekruttere de beste medarbeiderne ved at man får et bredere rekrutteringsgrunnlag, hvis man inkluderer alle uansett kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

- Inkludering og mangfold vil også kunne gi bedre trivsel og lavere sykefravær, sier Myksvoll Singh.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: