Ofte stilte spørsmål om verneombud

Kan jeg nekte å stille til valg som verneombud? Får man lønn som verneombud? Mange har spørsmål om verneombud før reglene skjerpes fra nyttår.
Anne SandtorpRådgiver HMS
onsdag 3. januar 2024
Lesetid: 3 Minutter
Det anbefales at vernerunder gjennomføres regelmessig.

Fra 1. januar 2024 må alle virksomheter med fem eller flere ansatte ha på plass verneombud. Her har vi plukket ut 10 ofte stilte spørsmål om verneombudets rolle.

Behov for lovpålagt opplæring? Se våre HMS-kurs

1. Hva er et verneombud?

Et verneombud er en valgt eller utpekt representant som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal i samarbeid med ledere og kollegaer fremme og overvåke helse, sikkerhet og arbeidsmiljø på arbeidsplassen. 

2. Hvem kan være verneombud?

Bortsett fra virksomhetens øverste leder kan alle ansatte i en virksomhet være kandidater til å være verneombud. De kan velges av sine kolleger gjennom valg, eller de kan utpekes av fagforeninger avhengig av hvor mange som er organisert.

Verneombudet bør være en respektert medarbeider med god innsikt i arbeidsoppgaver og erfaring fra virksomheten, og for å unngå rollekonflikter frarådes det å velge ledere og tillitsvalgte.

Gratis plansje: Slik velger du verneombud

Nyttig oversikt over de forskjellige stegene i valg av verneombud. 

Last ned plansjen gratis

3. Hva gjør et verneombud?

Verneombudet har flere oppgaver, inkludert å være en samtalepartner i saker som angår arbeidsmiljøet, følge opp det systematiske HMS-arbeidet og overvåke arbeidsmiljøet, melde fra om feil og mangler, delta i avviksbehandling, kartlegging og risikovurderinger, bidra til utvikling av rutiner og prosedyrer som angår arbeidsmiljøet, samarbeide med arbeidsgiver og ansatte for å forbedre arbeidsmiljøet.

4. Får man lønn som verneombud?

Verneombud er vanligvis ulønnet for sin rolle, med mindre det er avtalt noe annet i tariffavtalen eller arbeidet går utover vanlig arbeidstid. Deres innsats er en del av medvirkningsplikten, og en viktig innsats for å ivareta et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø.

5. Kan man nekte å bli verneombud?

I utgangspunktet kan man ikke nekte å være verneombud. Alle medarbeidere har nemlig en medvirkningsplikt som betyr at man aktivt skal ta del i arbeidsmiljøarbeidet. Det er allikevel klokt å spørre de som foreslås, bare for å sjekke at de ikke har tungtveiende grunner til at de ikke ønsker å påta seg vervet. 

6. Kan man bli sparket som verneombud?

Arbeidsgiver kan normalt ikke avsette eller avskjedige et verneombud for å utføre sine plikter. Dette gir verneombudet uavhengighet til å utføre sitt arbeid uten frykt for represalier. Arbeidsgiver kan heller ikke frata verneombudet vervet.

7. Hvor ofte må man gå vernerunde?

Det er ingen spesifikke krav til å gå vernerunde, men det er en godt innarbeidet og god rutine for å følge opp arbeidsmiljøet. Frekvensen av vernerunder kan variere, men det anbefales at vernerunder gjennomføres regelmessig, for eksempel ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig, avhengig av behovet i virksomheten.

8. Har man taushetsplikt som verneombud?

Ja, verneombud plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det de i forbindelse med utførelsen av oppgavene sine får vite om noens personlige forhold eller bedriftssensitiv informasjon.

Taushetsplikten gjelder ikke om de får samtykke fra virksomheten eller den opplysningene gjelder til å legge dem fram, eller dette er nødvendig for å informere berørte arbeidstakere eller medlemmer av virksomhetens organer om ulykkes- eller helsefare i virksomheten.

9. Hva kan skje hvis man ikke har verneombud i virksomheten?

Dersom virksomheten ikke har verneombud i henhold til arbeidsmiljøloven vil man kunne få pålegg fra myndighetene. Det aller viktigste er imidlertid at man går glipp av en viktig bidragsyter for å oppnå, bevare og videreutvikle et fullt forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø, og i verste fall risikerer ulykker, helseskade og alvorlige konflikter. 

10. Hva er forskjellen på et verneombud og en tillitsvalgt?

Den største forskjellen på verneombud og tillitsvalgt er at verneombudet ikke skal representere enkeltpersoner i personalsaker. En tillitsvalgt kan gjøre det. Verneombudet representerer alle arbeidstakere i saker som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.

Begge rollene er valgt av og blant arbeidstakerne og har da fått tillit til å representere dem i saker hvor de har en rolle.  En tillitsvalgt trenger ikke være knyttet opp mot fagforening, men bare en gruppe arbeidstakere i virksomheten eller arbeidstakerne som sådan. Arbeidsmiljøloven gir både verneombudet og tillitsvalgte medvirkningsrett i flere konkrete situasjoner. 

Gratis sjekkliste: Kom i gang med HMS

Vi gir deg ti råd om konkrete tiltak når du vil gå fra ord til handling i HMS-arbeidet.

Les mer og last ned gratis. 

Del siden: