Lengden av overtid

I denne artikkelen kan du lese om hvor mange overtidstimer en arbeidstaker kan arbeide i løpet av en dag, i løpet av uken, over 4 sammenhengende uker og pr år.
Hans Gjermund GauslaaJuridisk rådgiver HR og ledelse
mandag 6. juni 2022
Lesetid: 5 Minutter

Tariffbundet bedrift kan inngå avtale med tillitsvalgte om utvidet overtidsarbeid. Det er også mulighet til å søke Arbeidstilsynet om tillatelse til utvidet overtidsarbeid.

Timegrenser for overtid

Overtid etter arbeidsmiljøloven beregnes først når man jobber utover lovens grense for alminnelig arbeidstid.

Plansje som viser timegrenser for overtid etter arbeidsmiljøloven:

Grunnlag Dag 1 uke 4 uker 52 uker
Lovens hovedregel 13 timer (samlet arbeidstid) 10 timer 25 timer 200 timer
Avtale med arbeidstaker Ikke hjemmel
Avtale med lokal tillitsvalgt 16 timer (samlet arbeidstid) 20 timer 50 timer 300 timer
Tillatelse fra arbeidstilsynet Ikke hjemmel 25 timer (i praksis ikke over 60 timer) 400 timer

Arbeidstaker må samtykke til overtidsarbeid utover lovens hovedregel.

Overtid i løpet av en dag (24 timer)

Arbeidsmiljøloven § 10-6 åttende ledd slår fast at den samlede arbeidstiden i løpet av en periode på 24 timer ikke skal overstige 13 timer. Dersom arbeidstaker har arbeidet en vanlig dag på 7,5 timer, kan vedkommende i tillegg jobbe 5,5 timer overtid denne dagen. Har man 9 timer som alminnelig arbeidstid en dag, kan man jobbe 4 timer overtid, slik at samlet arbeidstid denne dagen blir 13 timer.

Det følger videre av aml § 10-6 niende ledd at arbeidsgiver kan inngå avtale med arbeidstakers tillitsvalgte om arbeid ut over 13 timer. Gjennom slik avtale kan det maksimalt jobbes 16 timer i løpet av 24 timer. Bakgrunnen for dette er at det ikke kan avtales kortere daglig fritid enn 8 timer, jf aml § 10-8 tredje ledd .

Dersom det jobbes mer enn 13 timer følger det av niende ledd siste punktum at arbeidstaker skal sikres “tilsvarende kompenserende hvileperioder” eller, der dette ikke er mulig “annet passende vern”.

I forarbeidene til loven (Ot prp nr 49 for 2004-2005) side 183 presiseres begrepet "kompenserende hvileperioder" slik:

"Dette innebærer at arbeidstaker som har arbeidet 16 timer i sammenheng skal ha den kompenserende hvilen på tre timer, i tillegg til den daglige hvilen på 11 timer, rett etter en slik arbeidsbelastning. En slik bestemmelse vil etter departementets vurdering sikre en forsvarlig bruk av unntaksmuligheten og forhindrer flere dager i strekk med lange fravik fra kravet til daglig hvile. Bare i de tilfeller det "ikke er mulig" å gi arbeidstakeren slik kompenserende hvile, kan arbeidstaker gå over på en ny arbeidsperiode uten slik kompensasjon. I så tilfelle må det sørges for et annet passende vern."

Hverken i lovteksten eller i forarbeidene til loven presiseres det nærmere hva annet passende vern kan være. Det er dermed usikkert hva som faller inn under denne delen av bestemmelsen, men det kan f eks tenkes at skjerming mot enkelte arbeidsoppgaver, lengre pauser mv, kan være et slikt vern.

Overtid i løpet av en uke (7 dager)

Det følger av aml § 10-6 fjerde ledd at overtidsarbeidet ikke må overstige 10 timer i løpet av 7 dager.

I tariffbundet bedrift kan det inngås avtale med tillitsvalgt om inntil 20 timer overtid i løpet av 7 dager, jf aml § 10-6 femte ledd .

Etter aml § 10-6 sjette ledd kan arbeidstilsynet etter søknad tillate inntil 25 timer overtid i løpet av 7 dager. Sammen med søknaden til arbeidstilsynet skal det vedlegges referat fra drøftinger med tillitsvalgte. Dersom timeantallet det søkes om ligger innenfor det det kan inngås avtale om, skal det i søknaden oppgis grunnen til at avtale ikke er inngått.

Det følger av aml § 10-6 syvende ledd at overtidsarbeid ut over lovens hovedregel på 10 timer bare kan pålegges arbeidstaker som i det enkelte tilfellet har sagt seg villig til det

Samlet arbeidstid

Når lovgiver benytter begrepet samlet arbeidstid, menes alminnelig arbeidstid + overtid.

Etter arbeidsmiljøloven § 10-6 åttende ledd skal samlet arbeidstid ikke overstige 13 timer i døgnet (16 timer der man har avtale med tillitsvalgt) og 48 timer pr uke. Grensen på 48 timer i løpet av uken kan gjennomsnittberegnes over en periode på 8 uker, men slik at arbeidstiden etter aml § 10-5 andre ledd og § 10-6 femte ledd ikke overstiger 69 timer i noen enkelt uke.

Det innebærer at har man en uke i skift- eller turnusplanen med 54 timer, og man har avtale med tillitsvalgt om utvidet overtid inntil 20 timer, kan man kun benytte 15 timer overtid i den uken med 54 timer. Tilsammen vil dette utgjøre 69 timer.

Dersom skiftplanen er lagt opp slik at man eksempelvis har 48 timer uke 8 uker i strekk, eller at gjennomsnittet for alminnelig arbeidstid er 48 timer over 8 uker, kan man ikke jobbe overtid i denne perioden, fordi snitt tallet da vil ligge over 48 timer i 8 ukers perioden.

Overtid i løpet av 4 uker

Etter aml § 10-6 fjerde ledd må antall overtidstimer i løpet av 4 uker ikke overstige 25 timer.

I tariffbundet bedrift kan det inngås avtales med tillitsvalgte om inntil 50 timer i løpet av 4 uker, jf aml § 10-6 femte ledd.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har uttalt at uttrykket “i løpet av fire sammenhengende uker”må forstås slik at det er tale om en løpende fire ukers periode.

Det følger av aml § 10-6 syvende ledd at overtidsarbeid ut over lovens hovedregel på 25 timer bare kan pålegges arbeidstaker som i det enkelte tilfellet har sagt seg villig til det.

Overtid i løpet av et år (52 uker)

Det følger av aml § 10-6 fjerde ledd at overtidsarbeidet ikke skal overstige 200 timer i løpet av en periode på 52 uker.

Denne grensen på 200 timer kan i bedrifter som er bundet av tariffavtale økes til inntil 300 timer gjennom avtale med tillitsvalgte, jf aml § 10-6 femte ledd.

Etter aml § 10-6 sjette ledd kan arbeidstilsynet etter søknad tillate inntil 200 timer overtid i løpet av 26 uker. Det er dermed mulig å få tillatelse til inntil 400 timer i løpet av 52 uker (2 perioder av 26 uker). Sammen med søknaden til arbeidstilsynet skal det vedlegges referat fra drøftinger med tillitsvalgte. Dersom timeantallet det søkes om ligger innenfor det det kan inngås avtale om, skal det i søknaden oppgis grunnen til at avtale ikke er inngått.

Når det gjelder 52 ukers perioden har Arbeids- og inkluderingsdepartementet uttalt følgende:

“Når det gjelder referanseperioden på ett år så var det i den tidligere bestemmelsen i 1977-loven brukt betegnelsen “kalenderår” og det var da klart at det ikke dreide seg om løpende periode, men en periode fra 1. januar til 31. desember. Departementet viser til at ordlyden “innenfor en periode på 52 uker” ikke i seg selv gir noe entydig svar, men trekker i retning av at det dreier seg om en fast periode. Når det fremgår av ovennevnte forarbeider at det har vært meningen å gjeninnføre de tidligere rammene, mener departementet at formuleringen “innenfor en periode på 52 uker” i § 10-6 må forstås slik at det kan legges til grunn en fast definert periode på 52 uker.”

Dette innebærer at virksomheten kan definere perioden fra 1. januar til 31. desember.

Det følger av aml § 10-6 syvende ledd at overtidsarbeid ut over lovens alminnelige regel på 200 timer bare kan pålegges arbeidstaker som i det enkelte tilfellet har sagt seg villig til det.

Se også: Simployer tid og plan

Digital løsning som forenkler arbeidet med tidsregistrering og bemanningsplanlegging.

  • Enkel tidsregistrering med mobilen
  • Automatiske beregninger av timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, med mer
  • Medarbeidere har alltid oversikt og kan selv produsere timelister

Les mer og book demo

Del siden: