Håndtering av oppsigelse fra arbeidstaker

Hvilke krav stilles til den ansatte og hva må du som leder tenke på?
mandag 6. juni 2022
Lesetid: 2 Minutter
  • Om en ansatt ønsker å slutte, er det en frivillig sak
  • Så lenge den ansatte selv sier opp stilles det ingen formkrav til arbeidstakers oppsigelse
  • Arbeidstaker behøver ikke gi noen begrunnelse for oppsigelsen
  • Avslutningssamtale er imidlertid vanlig, og arbeidsgiver vil da ofte ønske å få vite hvorfor vedkommende slutter
  • Får leder greie på årsaken til at noen slutter, er det lettere å gjøre eventuelle korreksjoner før erstatter tiltrer

Oppsigelse av fast stilling

Når en ansatt sier opp sin stilling, skal vedkommende jobbe ut oppsigelsestiden med de arbeidsoppgaver som følger av arbeidsavtalen. Dette skal arbeidstaker motta avtalt lønn for. Oppsigelsestiden kan være den som arbeidsmiljøloven angir jf. Arbeidsmiljøloven § 15-3 , eller den kan være styrt av tariffavtalen eller arbeidsavtalen.

Oppsigelse av midlertidig stilling

En midlertidig arbeidsavtale, eksempelvis et vikariat, vil opphøre ved det avtalte tidsrommets utløp eller når det avtalte arbeidet er avsluttet, uten at det foretas noen oppsigelse. Der arbeidstaker ønsker å slutte før avtaleperiodens utløp, må den ansatte si opp på vanlig måte og vil ha arbeidsplikt i oppsigelsestiden.

Skriftlig eller muntlig oppsigelse

Etter arbeidsmiljøloven skal oppsigelse skje skriftlig, jf. Arbeidsmiljøloven § 15-4 . I forhold til arbeidstaker er dette fortolket slik at det fungerer som en ordensforskrift. Det innebærer at en ansatt kan foreta muntlig oppsigelse , men dersom det oppstår uenighet om den ansatte har sagt opp eller ikke, vil arbeidstaker ha bevisbyrden for at vedkommende har sagt opp.

Der arbeidstaker sier opp muntlig, vil det være naturlig å be om en skriftlig bekreftelse fra arbeidstaker. Får man ikke det, kan arbeidsgiver bekrefte skriftlig overfor arbeidstaker at arbeidstaker har sagt opp muntlig. Kommer det da ingen innvendinger fra arbeidstaker, legger man til grunn at oppsigelsen har funnet sted.

Slippe arbeid i oppsigelsestiden

Der arbeidstaker ønsker å slutte tidligere, må arbeidsgiver være enig i det. Blir man enige om tidligere fratreden, bør det nedtegnes skriftlig slik at man senere unngår tvist om lønn i oppsigelsestiden. Slutter man tidligere, vil også lønn opphøre når man slutter.

En situasjon som kan oppstå er at arbeidsgiver ikke ønsker at arbeidstaker arbeider ut oppsigelsestiden. Husk at arbeidsavtalen løper til siste dag i oppsigelsestiden, med den følge at arbeidstaker har rett og plikt til å arbeide i oppsigelsestiden. Der arbeidsgiver ønsker å frita den ansatte for arbeidsplikt i oppsigelsestiden, er dette i realiteten et tilbud om å slippe å jobbe, men likevel å få lønn i oppsigelsestiden.

Overgang til konkurrent

I enkelte type stillinger kan det være avtalt en konkurranseklausul , som betyr at den ansatte ikke kan si opp for å starte eller gå over til konkurrerende bedrift før det har gått en viss tid. Dette må i så fall være avtalt skriftlig med arbeidstaker. Foreligger ingen slik avtale, eksisterer ingen regler som gir arbeidsgiver rett til å hindre arbeidstaker i å begynne hos en konkurrent.

En konkurranseklausul kan ikke gjøres gjeldende i mer enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet.

Dersom en konkurranseklausul gjøres gjeldende, skal arbeidsgiver betale arbeidstaker kompensasjon tilsammen 100% av arbeidstakerens arbeidsvederlag opp til 8G, og deretter minst 70% av arbeidstakers arbeidsvederlag over 8G. Kompensasjonen beregnes på grunnlag av opptjent arbeidsvederlag de siste 12 månedene før oppsigelses- eller avskjedstidspunktet. Kompensasjonen kan begrenses til 12 G totalt.

LAST NED GRATIS: Sjekkliste for offboarding

Har du en ansatt som skal slutte? Vi har laget en oversikt over de viktigste tingene leder, HR, IT og lønn må huske på for å sikre at arbeidsforholdet avsluttes på en ryddig måte.

Les mer og last ned gratis

Del siden: