Høyesterett: Sykmeldingen er bare en sakkyndig uttalelse

Sykmeldingen er bare en sakkyndig uttalelse til en søknad om sykepenger, slår Høyesterett fast i en fersk dom.
mandag 20. januar 2020
Lesetid: 2 Minutter

Høyesterett har i en fersk dom enstemmig konkludert med at Nav hadde rett til å overprøve sykmeldingen til en arbeidstaker og avslå kravet om sykepenger.

Arbeidstakeren hadde fått sykmelding fra legen med ryggplager og abscess. Nav og Trygderetten konkluderte med disse sykdommene ikke var grunnlag for arbeidsuførhet, heller ikke samlet sett.

- Høyesterett skiller i dommen tydelig mellom selve sykdommen og eventuell arbeidsuførhet. Selv om legen har dokumentert at det foreligger sykdom og skrevet ut sykmeldinger, betyr ikke dette at den ansatte har rett til sykepenger. For å avgjøre retten til sykepenger må det dokumenteres at den ansatte er arbeidsufør som følge av sykdommen, og det er ikke dokumentert godt nok i dette tilfellet, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Sykmeldingen er en sakkyndig uttalelse

Brostrøm mener det viktigste å merke seg fra denne dommen, er det Høyesterett skriver om selve sykmeldingen.

- Som Høyesterett skriver i dommen, er det en vanlig oppfatning at det er legen som «sykmelder». Likevel understreker de at legens sykmelding formelt sett bare er en sakkyndig uttalelse til en søknad om sykepenger. Selv om en legeerklæring normalt er tilstrekkelig til at arbeidstakeren har sannsynliggjort at vilkårene for sykepenger er oppfylt, står Nav fritt til å vurdere spørsmålet ut fra alle forhold i saken. Det innebærer at en sykmelding i seg selv ikke er dokumentasjon på at den ansatte har rett til sykepenger. Det er «sikker rett» at Nav kan overprøve legens sykmelding, som det heter i dommen, sier Brostrøm.

Dommen har mange av de samme konklusjonene som en tilsvarende dom for et år siden.

Den sykmeldte har bevisbyrden

Høyesterett understreker videre at det er den ansatte selv som må dokumentere at retten til sykepenger er tilstede.

«Som ellers i forvaltningssaker er det den som søker om et gode, som må sannsynliggjøre sitt krav og dokumentere at vilkårene for ytelsen er oppfylt. Hvor stor vekt Nav da skal legge på legens sykmelding i den samlede avveiningen, vil blant annet avhenge av kvaliteten på det arbeidet som er foretatt», skriver Høyesterett i dommen.

«Legen må kontrollere at det pasienten oppfatter som sykdom, tilfredsstiller lovens krav og klart fører til arbeidsuførhet for vedkommende. Også graden av arbeidsuførhet og eventuell restarbeidsevne må avklares.», heter det videre.

Arbeidsgiver må stille spørsmål

Mye av diskusjonen i denne konkrete dommen handler om hvorvidt eventuell smittefare er grunnlag for arbeidsuførhet som gir rett til sykepenger.

- Arbeidsgiver har som kjent ingen rett til å få vite diagnosen til en syk ansatt, og har dermed begrenset mulighet til å vurdere om sykdommen i seg selv er forenlig med arbeid. Det du som arbeidsgiver kan og bør gjøre, er å gjøre en grundig jobb ved å stille spørsmål ved funksjonsevnen. Gjennom samtaler med den ansatte og legen kan du danne deg et bilde av om funksjonsevnen er godt nok vurdert, og dersom du mistenker at sykmeldingen ikke gir rett til sykepenger kan du bestride den, og overlate til Nav å gjøre en grundigere vurdering, sier Brostrøm.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: