Høyesterett: Sykmelding betyr ikke at du er syk

Høyesterett slår i en fersk dom fast at en ansatt som er sykmeldt av legen ikke nødvendigvis er syk i lovens forstand – og dermed har rett til sykepenger.
tirsdag 1. januar 2019
Lesetid: 3 Minutter

I folketrygdloven stilles det krav til at en arbeidstaker som skal ha rett på sykepenger skal ha en «funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade.», og at «funksjonsnedsettelse som skyldes økonomiske eller sosiale forhold o.l., gir ikke rett til sykepenger».

- Vi vet at svært mange arbeidstakere og arbeidsgivere fortsatt tror at dersom legen har skrevet en sykmelding, så betyr det at den ansatte er syk i lovens forstand, og dermed har rett på sykepenger. Slik er det ikke, noe Høyesterett har bekreftet tydelig gjennom denne dommen, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad.

Situasjonsbestemt psykisk ubalanse

Saken som nå er behandlet av Høyesterett handler om en kvinne som ble sykmeldt av legen, etter at hennes åtte år gamle sønn fikk konstatert hjertefeil. Fastlegen satte diagnosen «psykisk ubalanse situasjonsbetinget», som har koden P02 i kodesystemet legene bruker.

Senere satte legen også diagnosen «nevrasteni», som er blitt forklart som fysisk og psykisk utslitthet. Det er også påpekt at hun følte seg mobbet og trakassert av arbeidsgiver, som angivelig skulle ha forsøkt å bli kvitt henne.

Arbeidsgiver nektet imidlertid å godta sykmeldingen, og betalte ikke sykepenger i arbeidsgiverperioden. NAV delte arbeidsgivers vurdering, og avslo kvinnens krav om sykepenger.

Gjennom mange runder

Etter at arbeidsgiver og NAV avslo kravet om sykepenger, har saken blitt behandlet av NAV Klageinstans, Trygderetten og Borgarting Lagmannsrett, før saken fikk sin dom i Høyesterett i desember 2018.

- Både NAV Klageinstans og Trygderetten avslo kvinnens krav om sykepenger, mens Borgarting Lagmannsrett under dissens kom til at den sykmeldte kvinnen hadde krav på sykepenger. Til slutt har altså Høyesterett enstemmig avslått kvinnens krav om sykepenger, sier Stokstad.

Må være klar sammenheng

I dommen fra Høyesterett slås det fast at en sykmelding fra legen ikke nødvendigvis betyr at kvinnen er syk i lovens forstand:

«I NAVs rundskriv R08-00-J18 om sykepenger fremgår at ikke alle diagnoser i anerkjente kodesystemer gir rett til sykepenger. Den diagnosen som her er brukt, P02 "psykisk ubalanse situasjonsbetinget", er omtalt i Helsedirektoratets "Faglig veileder for sykmeldere", sist endret 14. september 2018. Der fremgår at det kreves en individuell vurdering av tilstanden, og at psykiske reaksjoner på grunn av ytre belastninger kan utvikle seg på en slik måte at de gir "symptomtrykk og funksjonstap på linje med sykdom". Jeg bygger derfor på at bruken av diagnosen ikke uten videre avgjør om sykdom foreligger», heter det i dommen fra Høyesterett.

Ikke godt nok dokumentert

Videre skriver Høyesterett at de mener legen ikke godt nok har dokumentert at kvinnens funksjonsnedsettelse skyldes hennes egen sykdom.

«Fastlegen satte her diagnosen P02, som ikke nødvendigvis kvalifiserer til "sykdom". Utover diagnosen inneholder legejournalen ingen opplysninger om symptomer og funksjonsnivå. Heller ikke fastlegens brev 19. februar 2015, som kom etter at han var bedt om å gi "utfyllende medisinske opplysninger", ga etter min mening tilstrekkelig informasjon til å konstatere at A var syk i lovens forstand. Brevet fokuserer på sønnens sykdom og nevner konsentrasjonsvanskeligheter.», heter det i Høyesteretts dom.

En viktig dom

Infotjenesters juridiske rådgiver Berit Stokstad mener dommen Høyesterett er svært viktig.

- Høyesterett slår i dommen tydelig fast at det ikke er noen automatikk i at en leges sykmelding innebærer at en ansatt har rett på sykepenger. Det er også viktig å merke seg at Høyesterett legger stor vekt på at det må være tilstrekkelig årsakssammenheng mellom sykdommen på den ene siden og funksjonsnedsettelsen og dermed arbeidsuførheten på den andre. I denne konkrete dommen kommer Høyesterett frem til at det ikke er sannsynliggjort at den ansatte var syk i lovens forstand, til tross for at legen ikke mener hun er i stand til å jobbe. Dette er en viktig dom å merke seg både for arbeidsgivere og arbeidstakere, mener Stokstad.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: