Disse regelendringene gjelder fra nyttår

1. januar 2022 kom flere lovendringer som får betydning for deg som jobber med HR, lønn, HMS og økonomi. Her har våre jurister oppsummert det viktigste.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
onsdag 5. januar 2022
Lesetid: 4 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Lov- og forskriftsendringer samt satsjusteringer trer som regel i kraft 1. juli og 1. januar, med noen unntak. 

I den forbindelse planlegger og gjennomfører Simployers rådgivere oppdatering av alle våre produkter, for å sikre at de er oppdatert til enhver tid.

Her er endringene du bør være oppmerksom på ved inngangen til 2022:

Permittering og dagpenger

 • De midlertidige endringene som ble innført på grunn av Covid-19 opphører 1. mars 2022. Dette betyr at:
  • Arbeidstaker som har vært helt eller delvis permittert uten lønn lenge (for eksempel fra mars 2020) kan ikke lenger være permittert uten lønn
  • Permitterte og arbeidsledige får fra og med 1. mars 2022 en lavere dagpengeutbetaling fra NAV  
 • Fiskeforedlingsbedrifter har hatt mulighet til å permittere 52 uker uten lønn – denne særordningen opphører 1. januar og reglene om maks 26 uker permittering vil gjelde

Midlertidig ansettelse

 • Den generelle adgangen til å ansette midlertidig i inntil 12 måneder oppheves (dette er ikke vedtatt enda, så det er ukjent fra hvilket tidspunkt bestemmelsen oppheves).

Lønnsutbetaling

 • Den 1. januar innføres et forbud mot å utbetale lønn i kontanter (med et lite unntak der dette ikke er mulig)

Ferie

 • Fra og med 1. januar gjøres ferieloven gjeldende på Svalbard 

Fri bil/firmabil

 • Enighet om at listeprisen skal reduseres med 20 %
  • Reduksjonen er i dag 40 %
  • Medfører økt skatt for arbeidstakere som har elbil som firmabil

Nytt trinn 5 i trinnskatten

 • Medfører økt skatt for arbeidstaker med høy lønn

Skattefri fordel ved kjøp av aksjer til underkurs

 • Ordningen oppheves

Ny opsjonsskatteordning for oppstarts- og vekstselskaper

 

Differensiert arbeidsgiveravgift

 • Noen små endringer i sonetilknytning
 • Endrede regler for ambulerende virksomhet

Rapportering av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere

 • Endrede rapporteringsfrister

Sykepenger

 • Refusjon i arbeidsgiverperioden ved koronarelatert fravær

Omsorgspenger

 • Dobling av kvoter
 • Særtilfeller - stengte barnehager, karantene osv.

Pensjon

 • Innføres pensjon fra første krone og første dag med overgangsordning fram til 1. juli 2022

Skattefavorisert individuell sparing til pensjon

 • Reduseres til årlig fradragsbeløp på kr 15.000 (til og med 2021 har man kunnet spare kr 40 000 med fradrag). Gjelder både privatpersoner og næringsdrivende

Økt skatt på formue

 • Rabatten som gis når aksjer og driftsmidler (arbeidende kapital) skal verdsettes reduseres fra 45% til 25%
 • Formuesskattesatsen øker fra 0,85% til 0,95%
 • Bunnfradraget for formuesskatt økes imidlertid fra 1,6 til 1,7 mill

Økt skatt på utbytte

 • Oppjusteringsfaktoren for utbytte øker fra 1,44 til 1,6
 • Skattesatsen på utbytte øker da fra 31,68% til 35,2%

Noen sentrale satsendringer

 • Nytt nivå i trinnskatten som beskatter de med inntekt over kr 2 mill hardere (17,4%)
 • Mindre skatt for de med lave inntekter (trygdeavgift ned, trinnskatt 1 og 2 uendret)
  • Frikortgrensen øker fra kr 60 000 til kr 65 000
 • Fradragssatser
  • Mindre fradrag for å gi bort gaver til veldedighet (kr 50 000 til kr 25 000)
  • Økt fradrag for fagforeningskontingent (kr 3 850 til kr 5 800)
  • Økt fradrag for representasjon ifm servering (kr 500 til kr 511)
  • Økt fradrag for oppmerksomhetsgaver og reklamegjenstander (kr 275 til kr 281)

Reach-forskriften (kjemikalieforskrift)

 • Det er vedtatt endrede krav til sikkerhetsdatablader i Reach-forskriften, bl.a. til angivelse av nanomaterialer og hormonforstyrrende stoffer, samt UFI-kode (Unique formula identifier).
 • Overgangsperiode: Fram til årsskiftet 2022/2023 godtas eksisterende sikkerhetsdatablader for produkter som allerede er på markedet. Fra 1. januar 2023 skal samtlige sikkerhetsdatablader oppfylle de nye kravene. Overgangsordningen er ikke til hinder for at eksisterende sikkerhetsdatablad allerede nå kan bli oppdatert.

Taushetsplikt for annen tillitsvalgt enn verneombud

 • I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning utvides § 3-17 om taushetsplikt for verneombud og arbeidsmiljøutvalg, og gjelder nå også annen representant for arbeidstakerne der verneombud ikke er valgt.

Endring i arbeidsmiljøloven for bilvask, dekkskift og dekklagring (forskrift kommer senere)

 • I arbeidsmiljøloven § 4-1 åpnes det for å innføre en godkjenningsordning også for tjenester i forbindelse med vedlikehold og reparasjon av motorvogn.
 • Det er foreslått en forskrift om godkjenningsordning for virksomheter som tilbyr manuelt utført renhold av motorvogn (bilvask), dekkskift og dekklagring, men en slik forskrift vil sannsynligvis ikke komme på plass før senere i 2022.
 • Når det kommer en forskrift om slik godkjenning, vil det høyst sannsynlig bli ulovlig å benytte slike tjenester fra virksomheter uten godkjenning.

Nye krav til gravearbeid

 • I forskrift om organisering ledelse og medvirkning innføres det tilleggskrav til risikovurdering (§7-3), opplæring (§ 8-2) og informasjon (§ 9-2) iht. kapittel 21 i forskrift om utførelse av arbeid.
 • I forskrift om utførelse av arbeid endres kapittel 21 Gravearbeid i sin helhet (med blant annet krav til risikovurdering, kompetansekrav, opplæring og informasjon).

Byggesak, elektronisk søknad blir hovedregel for Arbeidstilsynets samtykke

 • Tiltakshaver må alltid søke Arbeidstilsynet om samtykke for tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og som skal inneholde arbeidsplasser. I forskrift om administrative ordninger § 12-1 innføres nå elektronisk innsending av søknad som
 • Det er fortsatt mulig å sende inn skjema (Byggblankett 5177) via e-dialog eller post.

Endringer i forurensningsforskriften

 • Endring i § 7-6, forurensningskonsentrasjonen av svevestøv i utendørs luft
  Grenseverdier og tillatte overskridelser for svevestøv skjerpes inn.
 • Endringer i forskriftens del 2 om støy.
  I § 5-11 og vedlegg 5, innføres det krav til beregning av helsevirkninger av støy.
  I § 5-14 følges dette så opp av krav til handlingsplaner med formål å redusere antall personer som er berørte av helsevirkninger.

Endring i byggherreforskriften

 • Det er kommunisert en endring i byggherreforskriften § 14. Samarbeid erstattes med samhandling som er brukt flere andre steder i forskriften.
 • Dette er kun en språklig harmonisering, med liten eller ingen praktisk betydning for aktørene.

Endringer i «offshore-forskriftene»

 • Det innføres flere endringer i aktivitetsforskriften og også mindre endringer i innretningsforskriften, styringsforskriften og teknisk og operasjonell forskrift.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: