Alternativer til sykmeldinger for gravide

Gravide blir oftere sykmeldte enn før og forskerne forstår ikke hvorfor. Har du kunnskap om alternativene?
tirsdag 5. juni 2012
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Når en arbeidstaker blir gravid, kan det bli nødvendig for arbeidsgiver å vurdere omplassering til annet arbeid.

Etter arbeidsmiljølovens bestemmelser har arbeidsgiver plikt til å tilrettelegge arbeidet under hensyn til den enkelte arbeidstakers forutsetninger, og sørge for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig etter en vurdering av faktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakerens helse og velferd. En slik omplassering kan i noen tilfeller være tilstrekkelig til å sikre helsen til en gravid arbeidstaker. Men i de tilfellene der det ikke er mulig, finnes andre muligheter.

Rett til sykepenger?

Det er vanlig at en gravid arbeidstaker har visse plager i løpet av et svangerskap. Moderate svangerskapsplager anses ikke som sykdom i lovens forstand og gir ikke rett til sykepenger.

Blir arbeidstaker arbeidsufør på grunn av komplikasjoner under svangerskapet/ sykdomsplager utover det som er normalt i et svangerskap, vil dette medføre rett til sykepenger etter vanlige regler. Arbeidstaker, eller eventuelt arbeidsgiver, kan da også søke NAV om fritak fra arbeidsgiveransvaret.

Sikker, god og enhetlig oppfølging av syke ansatte

Simployer sykefraværsoppfølging gir ledere systemstøtte med oversikt over frister og oppgaver knyttet til et sykefravær. Allerede første fraværsdag etableres en tidslinje i systemet som viser lederen hva som skal gjøres, til hvilket tidspunkt, og hvordan, og hver oppgave varsles per epost.

Les mer om Simployer sykefraværsoppfølging

Arbeidsgiver må i slike tilfeller gjøre rede for hvilke tiltak som er forsøkt og hvorfor tilrettelegging eller omplassering ikke er mulig. Vedtak om fritak gjelder for hele svangerskapet, og betyr at arbeidsgiver får refusjon fra NAV fra første dag for utgifter de har i forbindelse med sykefraværet.

Hvordan får arbeidsgiver informasjon om at sykefraværet er relatert til svangerskapet?

Av personvernhensyn har myndighetene valgt ikke å gi arbeidsgiver melding om slikt fravær gjennom sykmeldingsblanketten eller annet skjema. Arbeidsgivers krav om refusjon til NAV må derfor være basert på en dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der arbeidstaker selv gir nødvendige opplysninger.

Alternativet til sykepenger?

Hvis det er forhold i arbeidsmiljøet som er helsefarlig for fosteret, og arbeidsgiver ikke kan omplassere kvinnen, er det enn annen ordning i folketrygden som er aktuell.

Svangerskapspenger utbetales til gravide arbeidstakere, som etter lov eller forskrift må slutte i arbeidet på grunn av risikofylt arbeidsmiljø. Vilkårene er at kvinnen må være pålagt å slutte i arbeidet på grunn av svangerskapet og at vedkommende ikke kan omplasseres hos arbeidsgiver.

Det er behandlende lege eller jordmor som foretar en medisinsk vurdering av risikoen for at fosteret kan bli skadet dersom arbeidstaker fortsetter å arbeide. Basert på informasjon fra disse må leder ta stilling til eventuell omplassering.

Vurdering av omplassering eller pålegg om å slutte kan være aktuelt i følgende situasjoner:
- arbeid med kjemiske stoffer
- fysisk slitsomt arbeid
- arbeid med stressbelastning
- psykososiale forhold

Omplassering må forsøkes
Når en arbeidstaker blir gravid, plikter arbeidsgiver som beskrevet å sørge for nødvendig tilrettelegging, eventuelt omplassering. Dersom omplassering er umulig, skal arbeidsgiver dokumentere dette og arbeidstaker må da midlertidig slutte i arbeidet.

Arbeidsgiver skal på eget skjema fra lege eller jordmor dokumentere at omplassering ikke kan finne sted. Skjemaet legges videre fram for NAV som dokumentasjon for søknad om svangerskapspenger. Attestasjonen må være underskrevet av arbeidsgiver og arbeidstakeren. Videre må det fremgå etter hvilken lov eller forskrift som pålegger vedkommende å slutte i arbeid.

Tidsrom og beregning

Retten til svangerskapspenger gjelder fra fratredelsen frem til tre uker før fødselen, slik at fraværet ikke vil berøre de lovbestemte uker med ordinær foreldrepermisjon. Perioden med svangerskapspenger gir opptjening til foreldrepenger. Ytelsen beregnes etter de samme bestemmelser som sykepenger.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: