Våre vilkår og betingelser for digitale og fysiske kurs

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre produktene og tilbudet til våre kunder. I oktober og november 2023 gjør vi i den forbindelse en test som fører til at noen av våre kunder får tilgang til gratis abonnement på direktesendte kurs for HR og Lønn i 8 uker dersom de kjøper et digitalt kurs. Det er vilkårlig hvem som får dette tilbudet. Tilgangen til gratisabonnementet vil avsluttes etter 8 uker. Kunden beholder kurset som vanlig. Kunden vil få mulighet til å kjøpe abonnement på ordinært vis etter at gratisperioden er over. 

Avtalevilkår for digitale kurs, fysiske kurs og abonnement på digitale kurs

  • Med fysiske kurs menes hotellkurs, seminarer, fagdager og konferanser.
  • Med digitale kurs menes bl.a. e-læringskurs  og direktesendte kurs.
  • Med abonnement på digitale kurs menes kjøp av et antall direktesendte kurs i året, dog ikke direktesendinger av fysiske kurs og konferanser. 

Personvernerklæring

Vår personvernerklæring er tilgjengelig her: https://www.simployer.no/personvernerklaering/

Generelt om deltakelse på digitale og fysiske kurs

Disse avtalevilkårene utgjør sammen med bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Avtalevilkårene anses godkjent ved kjøp.

Fristen for påmelding fremgår av de enkelte kursbeskrivelsene. Det tas også imot påmelding etter fristens utløp hvis det er ledig plass. Ved påmelding om deltakelse til åpne eller digitale kurs, vil påmeldt deltaker bli opprettet som bruker i vår læringsportal Simployer Learn. Kort tid etter bestilling vil bestiller få en ordrebekreftelse. Hver deltaker får en påmeldingsbekreftelse med informasjon om læringsportalen. I de tilfeller hvor avholdelsen av kurset skjer på et gitt tidspunkt, vil deltaker normalt få en e-post med påminnelse noen dager før kurset starter.

Servering inngår kun i den utstrekning dette fremkommer av kursbeskrivelsen. Servering inngår ikke i digitale kurs.

Faktura sendes normalt 5 - 10 dager før kursdato. Eventuell overnatting kommer i tillegg og gjøres opp direkte med hotellet.

Kursbevis kan lastes ned i Simployer Learn etter fullført kurs. 

Bestille kurs til andre enn seg selv - og motta kurs bestilt av andre
Dersom man bestiller kurs til andre eller flere enn seg selv, vil det sendes en invitasjon til disse deltakerne på e-post. Deltakerne må selv opprette bruker i Simployer Learn og bekrefte sin påmelding. Ved aktivering av kurs bestilt av andre, f.eks. arbeidsgiver, godtar den enkelte brukeren at bestiller kan ta ut rapporter som viser brukerens progresjon i kursene. Slike rapporter vil vise statistiske opplysninger om de enkelte brukeres progresjon i kursene, og skal kun benyttes til slikt formål, dvs. for at bestiller kan få oversikt, og forutsetninger for å følge opp brukernes deltagelse på kurs. Bestiller betaler for det antall kurs som legges inn ved bestilling. Kursavgift refunderes ikke selv om en eller flere deltakere ikke aktiverer sin kurspåmelding. Se for øvrig mer om avmelding av kurs i eget avsnitt.

Avmelding av kurs
Påmelding er bindende. Ved ønske om avmelding på åpne og direktesendte streamede kurs, må dette skje skriftlig og avmeldingen må være mottatt av Simployer senest 14 dager før kursstart. Ved sykdom refunderes kursavgiften mot fremleggelse av egenmelding/sykmelding. Du kan overføre kursplassen din til en kollega. 

Avlysning av kurs
Simployer forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer i kursprogrammet og til å avlyse kurs. Ved avlysning blir innbetalt kursavgift refundert. Eventuell avlysning varsles senest 14 dager før kursstart. Simployer er ikke ansvarlig for bestillers / deltakers evt. økonomiske tap i forbindelse med avlysning, herunder heller ikke for utgifter til reise og overnatting.

Bytte av kursleder/foredragsholder
Simployer forbeholder seg retten til å bytte oppsatt kursleder og foredragsholder uten at deltakerne varsles.

Filming
Enkelte av våre åpne kurs blir filmet og solgt som digitale kurs, enten streamet direkte eller i opptak. Vi filmer kun kursleder og skjerm med presentasjon. Ved deltakelse på slikt kurs aksepterer man at man kan bli filmet og blir synlig for de som ser kurset i streamet versjon eller i solgt opptak. Kursdeltaker er selv ansvarlig for å gjøre tiltak for å ikke bli synlig. Som deltaker på fysisk kurs, kan det likevel hende at man blir synlig i filmen hvis man setter seg eller beveger seg foran kamera.

Kurspresentasjon
Kurspresentasjon er beskyttet av åndsverksloven og markedsføringsloven. Alle rettigheter til kursdokumentasjon tilhører Simployer og/eller våre samarbeidspartnere. Det er i henhold til gjeldende lovgivning og disse vilkår forbudt å kopiere, fremvise, distribuere eller på annen måte spre kursdokumentasjon til andre. Påmelding til kurs og betaling av kursavgift gir ikke tillatelse til bruk av kursdokumentasjon til andre formål enn deltakers egen bruk.

Rettighetsforhold, mangler, reklamasjon og misligholdsbeføyelser
Simployer har og beholder alle rettigheter til produktet/tjenesten. Kunden kan ikke selge, leie, låne ut eller på annen måte overlate sin tilgang til andre. Kunden kan ikke kopiere, endre, tilpasse, lage avledede produkter av eller på annen rettsstridig måte utnytte produktet/tjenesten. Kunden kan internt benytte materialet man finner i produktene, f.eks. skjemaer ol.

Simployer fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte eller tilfeldig tap eller skade ved/som følge av kundens bruk av produktet/tjenesten. Som indirekte eller tilfeldig tap regnes, dog ikke begrenset til, kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap av kunder, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart. Ansvaret for Simployer omfatter uansett kun dokumentert økonomisk tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en påregnelig følge, og er under enhver omstendighet begrenset til det samlede vederlag ekskl. merverdiavgift for produkt/tjeneste siste år.

Dersom kunde vil påberope seg mislighold av avtalen, må det omgående reklameres skriftlig etter at vedkommende fikk eller burde ha fått kjennskap til forholdet.

Simployer gir brukerstøtte for produktet så lenge det benyttes under de forhold eller på de operativsystemene og nettleserne som produktet er utviklet for. Simployer er ikke ansvarlig for feil bruk, ei heller for skader som gjelder uriktig bruk.

Ved manglende betaling bortfaller kundens bruksrett til produktet/tjenesten.

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres, av forhold som ligger utenfor Simployer kontroll og som selskapet ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av, suspenderes Simployer plikter for så lang tid som forholdet varer.

Spesielt om digitale kurs

Ved påmelding til digitale kurs, vil påmeldt deltaker bli opprettet som bruker, og gis tilgang til kurset i vår læringsportal Simployer Learn. Tilgangen til digitale kurs (f.eks. e-læring og direktesendte kurs) er personlig og skal ikke overdras andre. Tilgangen gjelder i 3 måneder etter dato for direktesending eller 3 måneder fra bestillingsdato på e-læring og mikrolæring. Deltaker(e) får instrukser om hvordan de får tilgang til kurset på e-post kort tid etter påmelding. Dersom bestiller ikke er den samme som bruker, gjelder tilgangen kun for navngitte brukere, som er enkeltpersoner definert av bestiller. Personer som ikke er påmeldt, har ikke lov til å ta del i kurs, og skal heller ikke gis tilgang til det materialet som følger med kurset. Det er ikke tillatt med offentlig fremvisning av materialet, herunder felles fremvisning internt i kundens organisasjon. Alt som overføres eller formidles til deltakerne på digitale kurs, er undergitt samme rettighetsbeskyttelse og bruksbegrensninger som kursdokumentasjon, se ovenfor.

Avmelding av digitale kurs
Påmelding er bindende. Avmelding må skje skriftlig og være mottatt av Simployer før du starter det digitale kurset. Når du har startet kurset, belastes full pris. Du kan fritt overføre kursplassen din til en kollega i samme virksomhet såfremt du ikke har startet kurset. For øvrig gjelder vilkårene under «Generelt om deltakelse på åpne og digitale kurs».

Spesielle avtalebetingelser for abonnement på digitale kurs

Påmelding er bindende. Avmelding må skje skriftlig og være mottatt av Simployer før du starter de digitale kursene. Når du har startet et kurs, belastes full pris. 

Disse spesielle avtalebetingelsene gjelder for avtale om tilgang til et antall digitale kurs i løpet av en 12 måneders periode. 

Simployer bestemmer hvilke kurs som til enhver tid inngår i abonnementsordningen, herunder antallet kurs og innhold og varighet av det enkelte kurs. Det vil være minimum 12 kurs pr. kalenderår. Kursene vil normalt ha en varighet på mellom 1 – 3 timer. Alle kursene vil være digitale kurs.

Kursene kan sees i opptak et ubegrenset antall ganger i 3 mnd. etter direktesending/avholdelse. Etter utløp av 3 måneders perioden, er kurset ikke lenger tilgjengelig. 

Bruksrett til det enkelte produkt/tittel er knyttet til en bestemt person hos kunden. Overdragelse av bruksretten til annen person hos kunden eller tredjemann er kun tillatt etter forutgående skriftlig avtale med Simployer. Bruker-id og passord er personlige og må ikke deles med andre. Simployer forbeholder seg retten til å registrere hvem som bruker produktet til enhver tid.

Kunden plikter å gi Simployer melding om endringer i relevant informasjon som omorganisering, kontaktperson, postadresse, e-post adresse, fakturareferanse og lignende, i god tid før hovedforfall.

Bruksretten til produktet gjelder i angitt periode frem til abonnementets hovedforfall, som defineres ved kjøpstidspunktet. Abonnementet fornyes automatisk ved hovedforfall hvert år med tolv (12) måneder av gangen, dersom ingen av partene skriftlig har sagt opp avtalen innen tre (3) måneder før hovedforfall. Nye kurs tilkommer i løpet av kommende abonnementsperiode.

Kunden kan etter samtykke fra Simployer bytte bruker av abonnementet hvis det foreligger gode grunner til det, for eksempel at bruker slutter i jobben sin. Bytte av bruker skjer ved å kontakte kundeservice.

Kunden forplikter seg til å betale den årlige abonnementsprisen forskuddsvis innen fakturaforfall. Prisene kan endres av Simployer én gang pr. kalenderår. Ny pris gjelder fra og med fornyelsen av abonnementet.

Dersom Simployer yter tjenester utenfor rammen av abonnementet slik dette er angitt i Simployer produktbeskrivelse og disse avtalevilkår, skal slike tjenester honoreres i henhold til Simployer til enhver tid gjeldende timepriser.

Ved opphør av avtalen, opphører bruksretten til produktet/tjenesten.

Eventuelle endringer av vilkårene varsles kunde senest 30 dager før de nye vilkårene trer i kraft.

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til abonnementsavtalen til andre uten forutgående skriftlig samtykke fra Simployer. Slikt samtykke er nødvendig selv om overdragelsen skjer som ledd i en sammenslåing med et annet selskap (fusjon) eller oppsplitting av selskapet (fisjon). Simployer kan ikke nekte overdragelse av avtalen uten saklig grunnlag. Simployer kan med befriende virkning for seg selv overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen til tredjemann.

For øvrig gjelder vilkårene under «Generelt om deltakelse på åpne og digitale kurs» og «Spesielt om digitale kurs.

Verneting

Norsk lov skal gjelde. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med avtalen om åpne kurs, digitale kurs og abonnement på digitale kurs skal søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem, skal saken løses ved de ordinære domstoler med sete på det sted i Norge hvor Simployer har sitt hovedkontor.

​Læringsportal

Når du bestiller et kurs hos Simployer, får du samtidig en brukertilgang til vår læringsportal hvor du får informasjon om kurset, kurspresentasjon, digitale tilganger etc. Her vil du også få tilgang til gratis informasjon relevant for deg og dine arbeidsfelt. Her kan du lese tjenestebeskrivelsen for læringsportalen.