Standard avtalebetingelser for Faghjelp

1. Partene

Leverandør er: Simployer Solutions AS, org. nr. 921407025 MVA, og blir i det følgende benevnt «Simployer», «leverandør», «vi», «oss», «vår» eller «vårt». Vårt telefonnummer er 69 97 17 00.
Simployer AS (org. nr. 986419454) vil være Kundens kontaktpunkt for alle tjenester, og vil fakturere tjenester levert av Simployer Solutions AS og andre selskaper i konsernet. Vårt telefonnummer er 69 97 17 00.
Kunden er: Den bedrift som er oppgitt som kunden i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kunde», «bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt». Som kunde regnes både den virksomhet som har akseptert disse avtalebetingelsene, samt den enkelte bruker av de ulike tjenestene.

2. Disse avtalebetingelsene gjelder for:

 • Faghjelp standard
 • Faghjelp regnskap
 • Faghjelp stat
 • Daglig leders ABC

Avtalebetingelsene gjelder også for de enkeltprodukter som finnes innenfor ovennevnte produktgrupper. 

Avtalebetingelsene utgjør sammen med bestilling, bekreftet gjennom en bestillingsbekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Avtalebetingelsene godkjennes ved kjøp av tjenesten.

3. Beskrivelse av tjenester og behandling av bruksdata og personopplysninger

Simployer Solutions AS leverer følgende tjenester:
 • Personlig Brukertilgang: Tilgang til forum dersom denne tilgangen er gitt i det enkelte produkt.
 • Personlig Basistilgang: Lesetilgang på Faghjelp-produktet leveres som særskilte abonnement pr. produkt på nett. Basistilgang forutsetter brukertilgang.
 • Personlig Fagsupport: Fagsupport på Faghjelp-produktet leveres på de temaene som ligger under det abonnementene du har kjøpt tilgang til fagsupport på. 

Tilgang til fagsupport forutsetter brukertilgang og basistilgang på samme Faghjelp-produkt. 

3.1. Personlig brukertilgang

Brukertilgangen dekker følgende:

 • Tilgang til forum hvor du får en personlig strøm av nyheter og tips fra våre eksperter på de fagområdene du er interessert i. Her kan du poste egne artikler, kommentere og stille spørsmål til andre artikler og selv opprette diskusjonsgrupper som er åpent tilgjengelig for alle brukere som har tilgang til gruppen.
 • Det som postes i forumet er tilgjengelig for alle abonnenter som har tilgang til tilsvarende gruppe.

3.2. Personlig basistilgang

Basistilgang dekker følgende:
 • Bruksrett for lesetilgang for en navngitt bruker til spesifisert Faghjelp-produkt/tittel.
 • Løpende oppdatering ved endringer og beskrivelse av endringene i endringsmelding.

3.3. Personlig fagsupport

Fagsupport dekker følgende:
 • Support på fagspørsmål må knyttes til emner som er omfattet av Faghjelp-produktet man har kjøpt fagsupport til. Fagspørsmål kan rettes skriftlig på e-post via vårt supportsenter eller muntlig på supporttelefon 69 97 17 00 i tidsrommet kl. 08.00-16.00 mandag-fredag (20. juni til 20.aug kl. 08.00-15.30).

3.4. Regler for bruk av forum

 • Det er ikke tillatt å poste saker eller eksempler i forum på en slik måte at man kan identifisere personer som omtales.
 • Alle brukerne med tilgang til faggruppen kan se det du poster i forumet sammen med ditt navn.
 • Din sak kan også spres til andre brukere av forumet via e-postfunksjonen «Siste hendelser fra fagforum»
 • Behandle alle brukere med respekt. Også de som har helt andre meninger enn deg.
 • Bidra til et godt diskusjonsklima. Bruk en vennlig tone, og tenk deg om før du karakteriserer andre brukere.
 • Hjelp de som ber om hjelp. Da får du kanskje selv hjelp tilbake når du trenger det.
 • Det er ikke tillatt å bruke diskusjonsmuligheten i Faghjelp til å markedsføre egne produkter og tjenester.
 • Dersom vi mener at en bruker bryter en eller flere av disse retningslinjene, forbeholder vi oss retten til å slette innlegg og i verste fall utestenge brukeren.

3.5. Lagring av bruksdata, herunder personopplysninger

Leverandøren registrerer bruksdata, som blant annet kan inkludere personopplysninger som påloggingsinformasjon, aktivitetslogg, søkehistorikk, e-post og brukernavn. Det juridiske grunnlaget for registreringen er for å oppfylle avtalen med kunden, herunder for å avdekke utfordringer, for å gjøre produktet bedre og for statistiske formål knyttet til tjenestene. Alle personopplysninger i slike bruksdata anonymiseres innen 6 måneder etter utløp av avtalen og vil etter anonymisering ikke lenger inneholde personopplysninger. Bakgrunnen for 6-månedersperioden er at bruksdata i denne perioden vil være i backup-filene. Bruksdata i backup-filer i 6-månedersperioden vil ikke brukes på noen som helst måte, herunder verken i markeds- eller salgsammenheng eller for statistiske formål.
Dersom behandlingsansvarlig skal overføre eller få behandlet personopplysninger i eller fra land utenfor EU/EØS vil dette kun skje i henhold til EUs modellavtaler for overføring av personopplysninger til tredjeland eller annet til enhver tid gjeldende grunnlag for overføring til tredjeland i henhold til GDPR kapittel 5.

3.5.1 For tjenesten Personlig Fagsupport:

Leverandøren registrerer supportdata som kan inneholde personopplysninger for statistiske formål, og på e-post spesielt for at kunde skal ha tilgang til sine tidligere supportsaker. Som bruker, skal du så langt det er mulig, unngå å poste opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar person. I den utstrekning du gjør det, vil Leverandøren fraskrive seg et hvert ansvar for grunnlaget for slik innsamling av personopplysninger. Du kan selv administrere supportsakene i supportsenteret gjennom muligheten til å slette saker. Ønske om å slette konkrete supportsaker rettes til e-post info.no@simployer.com. Leverandøren kan be om at elementer slettes for ønske å beskytte personopplysninger. Alle spørsmål og svar vil slettes innen 6 måneder etter utløp av avtalen. Informasjon om henvendelsens tidspunkt (dato og årstall), fagområde og antall henvendelser vil anonymiseres innen 6 måneder etter utløp av avtalen, og vil etter anonymisering ikke lenger inneholde personopplysninger. Bakgrunnen for 6-månedersperioden er at bruksdata i denne perioden vil være i backup-filene. Bruksdata i backup-filer i 6-månedersperioden vil ikke brukes på noen som helst måte, herunder verken i markeds- eller salgsammenheng eller for statistiske formål. Etter anonymisering vil bruksdata ikke lenger inneholde personopplysninger.

4. Standardvilkår for alle tjenestene

4.1. Kundens disposisjonsrett

Leverandøren har og beholder alle rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter/andre eiendomsrettigheter) til produktet (herunder kildekode og databaser), tjenester, konsepter og brukerveiledning som omfattes av avtalen. Kunden forplikter seg til ikke å selge, leie, låne ut eller på annen måte overlate sin tilgang til andre. Kunden forplikter seg videre til ikke å kopiere, endre, tilpasse, lage avledede produkter av eller på annen rettsstridig måte utnytte produktet og/eller tjenestene. Kunden kan internt benytte materialet man finner i produktene, f.eks. skjemaer mv. Bruksrett til det enkelte produkt/tittel er knyttet til en eller flere bestemte personer hos Kunden. Overdragelse av bruksretten til annen person hos Kunden eller tredjemann er kun tillatt etter forutgående skriftlig avtale med Leverandøren. Bruker-id og passord er personlige og må ikke deles med andre. Leverandøren forbeholder seg retten til å registrere hvem som bruker produktet til enhver tid. Kunden plikter å gi Leverandøren melding om endringer i relevant informasjon som kontaktperson, postadresse, e-post adresse og lignende.

4.2. Abonnementsperiode, timepriser, betaling og oppsigelse

Bruksretten til produktet gjelder i angitt periode frem til abonnementets hovedforfall, se tilbud eller faktura. Abonnementet fornyes automatisk ved hovedforfall hvert år med nye 12 måneder av gangen, dersom ingen av partene skriftlig har sagt opp avtalen innen tre (3) måneder før hovedforfall. Kunden/bruker plikter å gi Leverandøren melding om endringer i relevant informasjon som omorganisering, kontaktperson, postadresse, e-postadresse, fakturareferanse og lignende, i god tid før hovedforfall.
Oppsigelse og ønske om endringer skal sendes til e-postadressen info.no@simployer.no.
Kunden forplikter seg til å betale den årlige abonnementsprisen forskuddsvis innen fakturaforfall. Prisene kan endres av Leverandøren én gang pr år. Dersom Leverandøren yter tjenester utenfor rammen av abonnementet som angitt i disse avtalebetingelser, skal slike tjenester ytes etter medgått tid i henhold til Leverandørens til enhver tid gjeldende timepriser. Ved opphør av avtalen, opphører bruksretten til produktet/tjenesten.

4.3. Mangler, reklamasjon og misligholdsbeføyelser

Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte eller tilfeldig tap eller skade ved/som følge av Kundens bruk av produktet/tjenesten. Som indirekte eller tilfeldig tap regnes, dog ikke begrenset til, Kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap av kunder, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart.
Ansvaret for Leverandøren omfatter uansett kun dokumentert økonomisk tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en påregnelig følge, og er under enhver omstendighet begrenset til det samlede vederlag ekskl. merverdiavgift for produkt/tjeneste siste år.

Dersom en av partene vil påberope seg mislighold av avtalen, må det omgående reklameres skriftlig etter at vedkommende fikk eller burde ha fått kjennskap til forholdet.

Leverandøren gir brukerstøtte for produktet så lenge det benyttes under de forhold eller på de operativsystemene og nettleserne som produktet er utviklet for. Leverandøren er ikke ansvarlig for feil bruk, ei heller for skader som gjelder uriktig bruk.

Kopiering og videreformidling er forbudt uten skriftlig avtale med Leverandøren, med mindre det er tillatt gjennom særskilt lovhjemmel. Overtredelse kan bl.a. føre til anmeldelse og erstatningsansvar.

Ved manglende betaling bortfaller Kundens bruksrett til produktet/tjenesten.

4.4. Endring av vilkårene

Eventuelle endringer av vilkårene varsles kunde innen 30 dager.

4.5. Force Majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres, av forhold som ligger utenfor en parts kontroll og som vedkommende ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av, suspenderes partenes plikter for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert annet forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure.

4.6. Taushetsplikt – bedriftshemmeligheter mv.

All informasjon som partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne blir kjent med i forbindelse med gjennomføring av avtalen, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part.

Bestemmelsen i første avsnitt er ikke til hinder for utlevering av informasjon hvis det kreves av offentlig myndighet som har hjemmel til det. Om mulig, skal den annen part varsles før slik informasjon gis.

Partene kan også overføre informasjon til utenforstående i den utstrekning det er nødvendig for gjennomføring av avtalen, forutsatt at slik annen mottaker av informasjonen pålegges en plikt til konfidensialitet slik det fremgår av dette punkt.

Bestemmelsen i dette punkt er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføring av avtalen.
Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt.

4.7. Overdragelse

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen til andre uten forutgående skriftlig samtykke fra Leverandøren. Slikt samtykke er nødvendig selv om overdragelsen skjer som ledd i en sammenslåing med et annet selskap (fusjon) eller oppsplitting av selskapet (fisjon). Leverandøren kan ikke nekte overdragelse av avtalen uten saklig grunnlag. IT kan med befriende virkning overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen til tredjemann.

4.8 Verneting

Norsk lov skal gjelde. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem, skal saken løses ved de ordinære domstoler med sete på det sted i Norge hvor Leverandøren har sitt hovedkontor.