Vil spare milliarder med 30 tiltak

Se tiltakene opposisjonen vil innføre for å spare norsk næringsliv for milliarder.
torsdag 12. april 2012
Lesetid: 4 Minutter

Undersøkelser foretatt i 2009 viste at norske bedrifter bruker 54 milliarder kroner på dokumentasjon, innrapportering og opplysningsplikter.

Både regjeringen og opposisjonen er enige i at det taller er altfor høyt. Men en samlet opposisjon mener næringsminster Trond Giske har gjort for lite for å forenkle livet til de næringsdrivende.

Onsdag lanserte derfor Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre en smørbrødliste på 30 tiltak som de mener vil spare norske bedrifter for milliarder av kroner.

- Regjeringen er kronisk på etterskudd med forenkling, sier stortingsrepresentant Arve Kambe (H).

Mener opposisjonen slår inn åpne dører
I korte trekk går tiltakene ut på å forbedre og forenkle den elektroniske tjenesten Altinn, bedret elektronisk dialog mellom skatteetaten og næringslivet, plikt for det offentlige til å gjenbruke registrerte opplysninger og en rekke andre forslag innenfor temaene rapportering, toll, enklere skatteregler, revisjon, regnskap og bokføring og aksjeloven.

Regjeringen mener derimot at oppsisjonen slår inn åpne dører med en rekke av forslagene sine, og avviser på det sterkeste at de fører en næringsfiendtlig politikk.

- Svaret på mye av det opposisjonen tar opp, er elektronisk dialog med næringslivet som vi håper kommer i drift om ikke alt for lenge. I tillegg kommer det snart elektroniske skattekort, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) til TV 2.

Administrerende direktør i NHO fremhever at den sittende regjeringen den siste tiden har gjennomført viktige forenklinger som fjerning av revisjonsplikt for små selskaper og mindre krav til aksjekapital, men er positiv til at opposisjonen setter fart i forenklingsdebatten.

- Det er viktig at et samlet storting holder trykk på fremdriften i forenklingsarbeidet for norsk næringsliv. Spesielt for småbedriftene er skjemaveldet på 54 milliarder kroner årlig en stor byrde, og klare forpliktelser er avgjørende for å nå forenklingsmålene, sier NHOs administrerende direktør John G. Bernander.

Her er alle forslagene fra opposisjonen:
Statistikk og rapportering:
1. Stortinget ber regjeringen legge skjemaene for statistikkrapportering til rette slik at spørsmål som ikke vedrører virksomheten ikke stilles gjentatte ganger.

2. Stortinget ber regjeringen sørge for at innsendelse av skjemaer i forbindelse med oppfølging av sykefravær kan skje elektronisk.

3. Stortinget ber regjeringen erstatte kvartalsvis statistikkrapportering for utenrikshandel via IDUN med årlig statistikkrapportering.

4. Stortinget ber regjeringen innføre plikt til å gjenbruke registrerte opplysninger, slik at næringslivet ikke må rapportere de samme opplysningene flere ganger, og herunder
sørge for systemer som gjør at bedriftene slipper å levere strukturstatistikk ved at opplysningene isteden hentes fra Næringsoppgaven.

5. Stortinget ber Regjeringen flytte fristen for rapportering av lønnsstatistikk fra begynnelsen av januar til slutten av januar.

Innrapportering, Altinn
6. Stortinget ber regjeringen sørge for forbedring av Altinn og fremme forslag om enklere rutiner for å logge seg på Altinn slik at daglig leder eller styreleder ikke nødvendigvis må signere.

7. Stortinget ber regjeringen utvide Altinn med ”Altut”, dvs sikker elektronisk toveiskommunikasjon med næringslivet ett samlet sted.

8. Stortinget ber regjeringen snarest sørge for hendelsesbetinget innrapportering på lønnsområdet for skattetrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift, herunder i hvilken grad dette innebærer forenklinger for næringslivet.

9. Stortinget ber regjeringen gjennomgå antallet koder i lønns- og trekkoppgaven med sikte på å redusere antallet koder.

10. Stortinget ber regjeringen påskynde EDAG-prosjektet med sikte på å redusere omfanget av skjemaer, slik at skatteetaten genererer lønns- og trekkoppgaver selv og at dette skjemaet samt årsoppgave for arbeidsgiveravgift, terminoppgaver for arbeidsgiveravgift og skattetrekk og kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp kan fjernes.

11. Stortinget ber regjeringen frembringe enklere og bedre løsninger for side 4 i næringsoppgaven for fordeling av personinntekt på næringer.

Toll
12. Stortinget ber regjeringen begrense næringslivets rapportering til tollvesenet ved at man ikke plikter å fylle ut varedeklarasjoner for hver inn- eller utførsel, men går over til terminvise deklarasjoner.

Enklere skatteregler
13. Stortinget ber regjeringen forenkle fradragsordningen for kontingenter og ber om en vurdering om det i større grad kan brukes sjablonregler med et beløpsmessig tak.

14. Stortinget ber regjeringen innføre direkte fradragsføring for FoU-kostnader.

15. Stortinget ber regjeringen gjennomgå reglene i skatteloven med sikte på å redusere vurderingsforskjeller i forhold til regnskapsmessige vurderinger.

16. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at representasjon er skattemessig fradragsberettiget opp til et passende beløp rundt dagens nivå og at betingelser for fradragsrett forenkles.

Revisjon
17. Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om at terskelverdiene for revisjonsplikt skal beregnes på konsolidert basis, slik at man ser omsetning, balansesum og antall årsverk samlet for selskap som kontrolleres gjennom samme eierskap. Formålet er at også morselskap i små konsern skal unntas fra revisjonsplikten.

18. Stortinget ber regjeringen fremme forslag som sikrer at revisjonsplikten for ansvarlige selskap med flere enn fem ansatte og mindre enn 5 mill. kroner i omsetning oppheves.

19. Stortinget ber regjeringen la stifterne av små selskap bestemme om årsregnskapet skal revideres.

20. Stortinget ber regjeringen gjennomgå revisors lovpålagte særattestasjoner med sikte på å fjerne de som ikke forsvarer kostnad i forhold til nytte.

Regnskap og bokføring
21. Stortinget ber regjeringen vurdere å oppheve krav om årsberetning for småbedrifter.

22. Stortinget ber regjeringen gjennomgå og gjennomføre fornuftige forenklinger ihht. Bokføringsstandardstyrets anbefalninger.

Aksjelov
23. Stortinget ber Regjeringen innarbeide hendelsesstyrt rapportering for aksjonærregisteroppgaven.

24. Stortinget ber regjeringen fjerne kravet til åpningsbalanse ved stiftelse av selskap.

25. Stortinget ber regjeringen innføre en hovedregel i aksjeloven om skriftlig saksbehandling, samt mer fleksible regler for hva som regnes som møte.

26. Stortinget ber regjeringen samordne aksjeeierbok og Skatteetatens Aksjonærregister.

27. Stortinget ber regjeringen gjennomgå og gjennomføre fornuftige forenklinger iht. Gudmund Knudsens-utvalgets anbefalninger.

Andre forenklinger
28. Stortinget ber regjeringen sørge for samordnet registrering av foretaksnavn, varemerke og domenenavn.

29. Stortinget ber regjeringen oppheve Omstillingsloven.

30. Stortinget ber regjeringen reversere kravet om at melding til konkurransemyndighetene skal inneholde navnet på de fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører i markedene for de involverte foretakene.

(kilde: Venstre.no)


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: