Rettssak: Sykefravær var gyldig oppsigelse

Det er mulig å si opp en ansatt på grunn av sykefravær.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 21. januar 2013

Bergen tingrett avsa 7. januar 2013 en dom i en tvist om gyldigheten av oppsigelse i arbeidsforhold med årsak i sykefravær.
En 43 år gammel mann hadde vært ansatt i virksomheten i 24 år da han ble oppsagt. Han jobbet i produksjon i stilling med to skift, henholdsvis dag- og kveldsskift.

Mannen hadde siden 2004 hatt et stigende sykefravær i lange sykdomsperioder med 100 prosent fravær.

Følgende fravær fremkommer av dommen:
• 2005: 61 dager
• 2006: 72 dager
• 2007: 102 dager
• 2008: 46 dager
• 2009: 94 dager
• 2010: 68 prosent

Uteble fra møter på grunn av angst
Dommen viser til oppfølgingshistorikk fra 2007. En av utfordringene for både arbeidsgiver og NAV har vært at den sykmeldte ikke har møtt til mange av de møtene han er blitt innkalt til.

Arbeidstaker hadde informert arbeidsgiver at fraværet skyldtes magesmerter og senere at han var under utprøving av medisiner og at det derfor ikke var aktuelt å arbeide. Arbeidsgiver ble senere gjort kjent med at sykefraværet skyldtes psykiske problemer med depresjon og angst, herunder sosial angst.

Da maksdato for sykepenger nærmet seg, mottok arbeidsgiveren et brev fra fastlegen hvor det fremgikk at mannen var under medisinsk behandling med utsikt til bedring. Legen forventet at mannen ville kunne klare å arbeide nattskift, med full eller halv arbeidstid.

Maksdato for sykepenger var i oktober 2010. Han arbeidet 50 prosent i en tilrettelagt stilling hvor han arbeidet kun natt. Våren 2011 begynte han etter eget ønske i arbeid i 50 prosent på kveldsskift og høsten samme år i 100 prosent nattarbeid annenhver uke. Dette pågikk til mars 2012 hvor han igjen ble helt sykmeldt. Måneden etter ble han oppsagt grunnet langvarig og omfattende sykefravær.

Stevnet arbeidsgiver
Den ansatte var ikke enig i oppsigelsen og stevnet arbeidsgiver for usaklig oppsigelse.

Saksøker hevdet at arbeidsgiver hadde brutt både arbeidsmiljølovens bestemmelser om tilretteleggingsplikt og IA-avtalen. Han hevdet at arbeidsgiver burde søkt NAV om tidsubestemt lønnstilskudd og koblet inn bedriftshelsetjenesten. Etter hans oppfatning hadde han oppfylt sin medvirkningsplikt og selv tatt initiativ til aktiv sykmelding.

Arbeidsgiver på sin side viste til at IA-avtalen ikke pålegger arbeidsgiver plikter utover arbeidsmiljølovens bestemmelser. Da oppsigelsen ble gitt, hadde han vært helt eller delvis sykmeldt i 29 måneder. Han var ansatt i en stilling med to skift – dag og kveldsskift - og det var på oppsigelsestidspunktet ikke sannsynlig at han ville komme tilbake til denne stillingen da han av helsemessige årsaker ønsket arbeid i 50 prosent stilling på nattskift.

Bedriften hadde på grunn av effektiviseringstiltak og nedgang i omsetningen, lagt om driften slik at det meste av produksjonen ble gjennomført på dagtid. Målsettingen var å ha avviklet nattarbeid i løpet av 2013 og hadde derfor ikke behov for ansatte som kun skulle jobbe nattskift.

Retten er enig med arbeidsgiver om at IA-avtalen ikke pålegger arbeidsgiver tilretteleggins- eller omplasseringsplikter utover loven. Flertallet legger til grunn at han på grunn av sine omfattende psykiske problemer, herunder sosial angst, ikke hadde utsikter til å komme tilbake til stillingen sin i overskuelig fremtid.

- Oppsigelsen var saklig og gyldig
Han hadde i en periode jobbet i en midlertidig tilrettelagt nattstilling som bedriften ikke hadde mulighet til å videreføre. En psykolog som mannen har vært til samtaleterapi hos, har uttalt at det er usikkert om han kan klare noe annet arbeid enn tilrettelagt arbeid på nattskift frem til pensjonsalder. Et eventuelt tilrettelagt arbeid i 100 prosent stilling på nattskift, har hun anslått vil ligge noen år frem i tid.

Flertallet mener at oppsigelsen er saklig begrunnet og dermed gyldig. Det foreligger dermed ikke hjemmel for erstatning.

Bergen tingrett avsa dom den 7. januar 2013. Den er per i dag ikke rettskraftig da det er ukjent om den vil bli anket.

Våre eksperter på trygderett, arbeidsrett, lønn, økonomi og HMS følger norsk arbeidsliv og norske arbeidslivsrettssaker tett. Med abonnement på et av våre elektroniske oppslagsverk kan du også kontakte våre eksperter på telefon eller epost så ofte du vil og få hjelp - uten at det koster deg noe ekstra.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter