Slik skal sykefraværet senkes

Uklart når finansieringen av sykefraværet endres. Se de nye tiltakene for lavere sykefravær her!
onsdag 24. februar 2010
Lesetid: 2 Minutter

Regjeringen og partene i arbeidslivet presenterte onsdag en stor tiltakspakke for å få ned sykefraværet, inkludert ny avtale om inkluderende arbeidsliv for 2010 til 2013.

En ekspertgruppe foreslo at arbeidsgivere skal finansiere 20 prosent av langtidsfravær. I en pressemelding fra Statsministerens kontor heter det at Regjeringen og partene skal arbeide videre dette året med forslaget. Det betyr at dagens ordning med 16 dagers arbeidsgiverperiode videreføres inntil videre.

Stor tiltakspakke
- Partene er enige om en tiltakspakke for å forebygge sykefravær, øke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Partene vil gjennomføre tiltak overfor legene, sikre tidligere innsats overfor sykmeldte, bedre tilrettelegging fra arbeidsgiveres side og medvirkning fra arbeidstakere. Tiltakene legges fram i en egen protokoll som underskrives samtidig med ny IA-avtale, skriver Statsministerens kontor.

Tiltak fra protokollen - knyttet til legens rolle, oppfølging, tilrettelegging, sanksjoner med mer:

Sykmelder (leger):
- Faglig støtte/veiledning. Det innledes et samarbeid mellom berørte myndigheter (Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsetaten), Legeforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund og andre relevante fagmiljøer for å utarbeide forslag til faglig støtte/veiledning for sykmeldingsarbeidet.
- Regelmessige tilbakemeldinger. Det innføres et system for regelmessige tilbakemeldinger til sykmelder om egen sykmeldingspraksis, sammenlignet med andre.
- Obligatorisk opplæring. Det stilles krav om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for alle som skal sykmelde.

Tidlig oppfølging:
- Arbeidsgiver utarbeider oppfølgingsplaner i samarbeid med arbeidstaker, senest etter fire ukers sykmelding (nå åtte uker).
- Dialogmøte 1 i regi av arbeidsgiver skal gjennomføres for alle sykmeldte (også graderte) senest innen åtte uker (nå 12 uker). Skjermingsordningen vil bli vurdert. Sykmelder skal delta i dialogmøte 1 i tråd med folketrygdlovens §25.5, etter innkalling fra arbeidstaker og arbeidsgiver. Sykmelder skal likevel ikke innkalles dersom arbeidstaker ikke ønsker det, og arbeidsgiver skal forespørre arbeidstaker før sykmelder innkalles til møtet.
- Bedriftsintern attføring og arbeidsrettede tiltak iverksettes tidligere i sykefraværsløpet og skal være obligatorisk tema på dialogmøte 2.

Tilrettelegging:
- For å understøtte et økt krav om nærvær og aktivitet, spesielt ved økt bruk av graderte sykmeldinger, understrekes det at arbeidsgiver må tilrettelegge arbeidet for den enkelte sykmeldte og at arbeidstaker må bidra gjennom medvirkning og oppfølging av aktivitetsplikten.
- Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt iht. arbeidsmiljøloven er i dag vidtgående. Partene er enige om at det er et betydelig potensial for bedre tilrettelegging i en god del virksomheter.
- Partene i arbeidslivet er enige om at arbeidsgiver og arbeidstaker også bør legge til rette for tilknytningsaktiviteter for å opprettholde god kontakt ved arbeidstakers langtidsfravær. Eventuelt kan arbeidsmuligheter i annen virksomhet anvendes når arbeidsgiver og arbeidstaker ikke finner grunnlag for tilrettelegging i egen virksomhet (for eksempel IA-plasser).
- Hovedorganisasjonene vil i fellesskap ta ansvar for utarbeiding og aktiv bruk av et verktøy for hjelp for virksomhetene i tilretteleggingsarbeidet.

Annet:
- Reglene om sanksjoner overfor alle aktører skal gjennomgås og styrkes.
- Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd vil drøfte et mulig samarbeid om å etablere et senter for arbeidsnærvær og inkludering.


Det igangsettes et regelverksarbeid for endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven itråd med denne protokollen, herunder flytting av stoppunkter, avvikling av aktiv sykmelding, legens deltagelse i dialogmøter, med sikte på at endringene i hovedsak kan iverksettes 1. juli 2011.

Ny avtale om inkluderende arbeidsliv skal løpe fra 1. mars 2010 til 31. desember 2013. Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden med mindre partene er enige om dette. Les mer om ny IA-avtale i Kompetanse på torsdag!


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: