Slik er den nye IA-avtalen

Har du fått med deg endringene som følger av ny IA-avtale? I denne videoen gir vi deg hovedpunktene på under 2 minutter.
tirsdag 4. mars 2014
Lesetid: 3 Minutter

I forbindelse med signering av ny IA- avtale, har departementet i dag sendt ut forslag på høring om regelendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven – forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Regjeringen tar sikte på at endringene kan tre i kraft 1. juli i år.

Forenklinger i reglene for oppfølging av sykmeldte:

 • Oppfølgingsplan etter 4 uker ønskes videreført, og det skal fortsatt utarbeides for alle sykmeldte. Likevel presiseres det nå at det kan være unødvendig når arbeidstakere er delvis sykmeldt. Planen skal fortsatt formidles til sykmelder, rent praktisk enten ved at arbeidsgiver sender planen som før eller ved at den ansatte tar med seg planen til legen.
 • Dialogmøte innen sju uker foreslås i utgangspunktet for 100% sykmeldte. For delvis sykmeldte kun når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig. Sykmelder skal innkalles til ”dialogmøte 1” når både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstaker alene ønsker det.
 • Det presiseres at dialogmøtene først og fremst er en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker. Annen kompetanse skal bare trekkes inn når det er reelt behov for det. Krav om at bedriftshelsetjenesten må delta i dialogmøter foreslås opphevet. Arbeids- og velferdsetaten, bedriftshelsetjenesten eller andre relevante aktører kan innkalles til møtet dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det. Dersom arbeidstaker ønsker det, kan tillitsvalgt/verneombud, som i dag, også være med på møtet
 • Rapportering fra arbeidsgiver til Arbeids- og velferdsetaten etter 9 uker oppheves. Arbeidsgiver skal kunne dokumentere oppfølging for myndighetene ved behov. Selv om arbeidsgiver blir fritatt fra rutinemessig å rapportere sykefraværsoppfølgingen, innebærer høringsforslaget at man fortsatt vil kunne bli pålagt å dokumentere oppfølgingen av sykmeldte, dvs. om oppfølgingsplan er utarbeidet, om ”dialogmøte 1” er avholdt og hvem som eventuelt er innkalt til og har deltatt i møtet. Dette er informasjon som i utgangspunktet skal oppbevares i virksomheten som grunnlag for gode rutiner for oppfølging av arbeidstakerne på den enkelte arbeidsplass. Mange virksomheter har allerede innarbeidet et slikt system i sine HR-systemer. Departementet foreslår på denne bakgrunn, at krav til denne type dokumentasjon presiseres i arbeidsmiljøloven § 4-6 nytt femte ledd.
 • Det presiseres at dialogmøte i regi av Arbeids- og velferdsetaten innen 26 ukers sykmelding kan avholdes tidligere dersom en av aktørene krever dette.


Fjerner flere sanksjoner

 • Ingen sanksjoner fra NAV overfor arbeidsgivere som ikke følger opp sine plikter.
 • Arbeidstilsynet skal fortsatt føre systemrettet risikobasert tilsyn, og vil kunne følge opp med reaksjoner.
 • Ingen sanksjoner overfor sykmelder som ikke deltar i dialogmøter.
 • Dersom det er behov for reaksjoner, vil dette kunne ilegges av helsemyndighetene etter helsepersonelloven.
 • Ingen sanksjoner mot sykmeldere som ikke gjennomfører obligatorisk kurs i sykmeldingsarbeid.

Høringsforslaget antar at arbeidsgiver vil ha reduserte økonomiske og administrative kostnader ved at det kan avholdes færre dialogmøter i regi av arbeidsgiver og utarbeides noe færre oppfølgingsplaner, at det ikke vil være pliktig å innkalle bedriftshelsetjenesten i ”dialogmøte 1”,at de ikke lenger skal sende inn rapport om oppfølging til Arbeids- og velferdsetaten ved ni ukers sykefravær, at de ikke rutinemessig ilegges sanksjoner ved brudd på regelverket etter arbeidsmiljøloven, og at de ikke lenger vil bli ilagt sanksjoner for brudd på pliktene knyttet til ”dialogmøte2” etter folketrygdloven. Hensikten er da at arbeidsgivere med dette får frigjort ressurser, som kan brukes til målrettet og tettere oppfølging av sykmeldte arbeidstakere.

Annet i avtalen

 • Det settes i gang forsøk med en forenklet og avgrenset ordning a la aktiv sykmelding: ”sykmeldt i jobb”, som er avgrenset til 14 dager.
 • Det settes av 6 millioner årlig til å drive kunnskapsutvikling og forsøk.
 • Nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomhetene:
 • Erstatter dagens tilretteleggingstilskudd og BHT-tilskudd.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: