Slik blir det blåblå arbeidslivet

Høyre og FrP har lagt frem sin regjeringsplattform. Her varsler de blant annet endringer i arbeidsmiljøloven, redusert byråkrati og forenkling av reglene for foreldrepermisjon.
tirsdag 8. oktober 2013
Lesetid: 3 Minutter

Høyre og FrP presenterte mandag sin regjeringsplattform, et dokument på 75 sider hvor de går gjennom den kommende regjeringens planer for Norge i årene som kommer.

Hele regjeringsplattformen kan du lese her

Partiene varsler store endringer på mange samfunnsområder, men det er varierende hvor konkrete planene er. Det er heller ikke lagt inn mange angivelser til hvor fort regjeringen ser for seg at tiltakene skal gjennomføres.

Som kunde av Infotjenesters oppslagsverk vil du alltid bli holdt oppdatert på regelendringene når de kommer. Prøv gratis her!

Arbeidsmiljøloven mykes opp

Oppmykning av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser har vært en kampsak for de borgerlige partiene i valgkampen. I regjeringsplattformen varsler Høyre og FrP at de vil endre reglene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid og turnusarbeid, men sier lite om hvordan dette skal gjøres:

- Myke opp arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid, alternative turnusordninger og uttak av overtid.
- Nedsette et arbeidstidsutvalg etter modell fra skift/turnusutvalget for å utrede hvordan arbeidskraften best mulig kan tas i bruk i de kommende tiårene.
- Fortsette arbeidet mot sosial dumping ved å styrke Arbeidstilsynet, evaluere tiltakene mot uakseptable lønns- og arbeidsvilkår som hittil er satt i verk og vurdere nye tiltak. Allmenngjøringsordningen videreføres.
- Arbeide for å redusere bruken av ufrivillig deltid og midlertidighet i offentlig sektor, samt arbeide for å etablere en heltidskultur i arbeidslivet

Pensjon

Den nye regjeringen har tatt inn et avsnitt om pensjon i sin regjeringsplattform, uten at de konkretiserer i særlig stor detalj hva de ønsker å gjøre på dette feltet:

- Fortsette gjennomføringen av pensjonsreformen i både privat og offentlig sektor. Dette innebærer blant annet at man sammen med partene i arbeidslivet finner løsninger som reduserer forskjellene mellom pensjonssystemene i privat og offentlig sektor.
- Videreføre statens bidrag til avtalefestet pensjon i privat sektor

Sykefravær

Selv om selve sykelønnsordningen er fredet, varsler Høyre og FrP at det skal komme tiltak for å redusere sykefraværet. Blant annet vil de redusere fastlegenes mulighet til å sykmelde arbeidstakere over lang tid:

- Videreføre dagens sykelønnsordning.
- Arbeide for å redusere sykefraværet, blant annet gjennom en ny IA-avtale, innføring av nasjonale mål om økt bruk av gradert sykemelding og tidligere intervensjon i sykemeldingsperioden.
- Sikre større forutsigbarhet og mer likebehandling i sykemeldingsprosessen ved å innføre veiledende, normerte sykemeldingsperioder, men hvor legens beslutning veier tyngst.
- Stille krav om at ingen skal kunne sykemeldes mer enn 6 måneder av sin egen fastlege.

Foreldrepermisjon

Endringer i fedrekvoten ble varslet allerede i samarbeidsavtalen regjeringspartiene har laget med Venstre og KrF. I tillegg vil regjeringspartiene ha en forenkling av saksbehandlingen i foreldrepermisjonssaker:

- Forenkle regelverket for foreldrepermisjon.
- Innføre en selvbetjent nettløsning for uttak av foreldrepermisjon.
- Fedrekvoten settes til 10 uker. Det åpnes for en tillitsbasert unntaksordning etter objektive kriterier. Kriterier som åpner for unntak knyttes til sykdom, fars arbeidsledighet under mors permisjonstid, fars arbeidsopphold i utlandet, selvstendige næringsdrivende/eneaksjonærer samt mors arbeidssituasjon, jf samarbeidsavtalen

Skatt

Ikke helt uventet varsler den nye regjeringen at formuskatten skal trappes ned, og at arveavgiften skal fjernes. I tillegg lover de blant annet endringer i beskatningen av frivillig sektor:

- Trappe ned formuesskatten ved å heve bunnfradraget og senke satsen.
- Fjerne arveavgiften
- Endre skattereglene for å stimulere ansattes medeierskap.
- Gjennomgå og forbedre de skattemessige avskrivningsreglene for å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig.
- Heve grensen for lønnsoppgaveplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt for frivillige organisasjoner.
- Frita fastmonterte, ikke-integrerte maskiner fra eiendomsskatt i industrianlegg (gjelder ikke kraftanlegg)

Forenkling

Avtroppende næringsminister Trond Giske satt som mål å forenkle for 10 milliarder kroner mellom 2011 og 2015, og hevder at han har kommet halvveis. Den nye regjeringen oppgir sine mål i prosent:

- Redusere næringslivets kostnader ved å etterleve myndighetspålagte rapporteringskrav med 25 prosent sammenlignet med kostnadene i 2011.
- Årlig rapportere om fremdriften i forenklingsarbeidet.
- Utvikle et forenklet regelverk for små- og mellomstore bedrifter.
- Innføre et uavhengig regelråd etter modell av tilsvarende organ i Sverige.
- Videreutvikle Altinn og ha som prinsipp at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon én gang til det offentlige.
- Forenkle tollbehandlingen.
- Gjennomgå reglene for fordelsbeskatning av arbeidsgiverbetalte ordninger for å tilpasse dem til et moderne og fleksibelt arbeidsliv.
- Gjøre flere offentlige tjenester tilgjengelige på nett, slik at de kan brukes uavhengig av kontorenes åpningstider.
- Tillate butikker å holde åpent på søndager. Regjeringen vil sammen med partene i arbeidslivet vurdere hvordan de butikkansatte kan bli omfattet av et godt lovverk når det gjelder arbeidstid og medbestemmelse.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: